SlovenskýEnglish

Stavebný úrad

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác ( § 5 odst.2 Vyhlášky č.453/2000 Z.z.) do 25 m2

  • žiadosti predkladať na obecný úrad
  • žiadosti stavebné povolenie – predkladať na obecný úrad, ktorý postupuje žiadosti na Spoločný stavebný úrad 

Kontakt:

Spoločný obecný úrad Dubové č.50, 03823 Dubové, v zastúpení Ing. Milan Lettrich, starosta obce

a) Úsek stavebného úradu, vrátane ostatných kompetencií štátu

b) Úsek ekonomický

  • agenda účtovníctva a rozpočtovníctva obce
  • agenda personálna a mzdová obce

 

Žiadosť o stavebné povolenie    
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby    
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby    
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie    
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby    
Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením    
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením podľa § 68    
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby    
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia    
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia    
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ČOV    
Ohlásenie drobnej stavby, stav.úprav, udrž.prác     
Drobná stavba - vyjadrenie spoluvlastníka    
Drobná stavba - vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti    
Návrh na zrušenie trvalého pobytu    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín    
Prehlásenie stavebného dozoru