SlovenskýEnglish

Civilná ochrana

Civilná ochrana

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE

Vypracovaný podľa Metodického pokynu ObÚ Martin č.3/2011

Obsah: 

A. Textová časť

 1. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

 2. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

  1. Povodňová komisia obce

  2. Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy, spôsob vyrozumenia

  3. Obvodný úrad Martin a  Krízový štáb Obvodného úradu Martin

  4. Obvodný úrad životného prostredia v Martine

  5. Obvodná povodňová komisia územného obvodu Martin

  6. Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie územného obvodu Martin

  7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine

  8. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine

  9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Žilina

 3. Stupne povodňovej aktivity,  predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

  1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie

  2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a  vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou

  3. Stupne povodňovej aktivity – charakteristika

  4. Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

  5. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci

  6. Správcovia vodných tokov na území obce

 4. Povodňové záchranné práce obce

  1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou

  2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb

  3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení

  4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vod. tokov

  5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov

  6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov

  7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch

  8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou

  9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody

 5. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

  1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác

  2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie)

  3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác

  4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov

  5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác

  6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému

 6. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

 7. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb

 8. Zoznam povodňových plánov záchranných prác fyzických osôb – podnikateľov.

 9. Pomocná dokumentácia a prílohy

  1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami

  2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami

  3. Prílohy povodňového plánu záchranných prác obce

B. Grafická časť

Grafická časť plánu záchranných prác obce (vypracovaná na mapách v mierkach 1 : 1 440 resp. 1 : 2 880) obsahuje nasledujúce údaje :

 1. predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,

 2. domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu,

 3. evakuačné trasy,

 4. objekty určené na núdzové ubytovanie,

 5. priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,

 6. priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,

 7. lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,

 8. poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,

 9. vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

Kompletný povodňový plán na stiahnutie vo formáte DOC nájdete TU