SlovenskýEnglish

Zápisnice OZ

Archív

Prítomní:

Starostka obce - Zdena Lichnerová

Poslanci: Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Ospravedlnený: Ivan Junaska - PN

Hlavná kontrolórka: Anna Rakšaniová

Hostia:

Návrh programu rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie

 2. Správa obecného kontrolóra č. 3/2022Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2022.

 3. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2022.

 4. Výročná správa obce za rok 2022.

 5. Informácie starostky, diskusia, rôzne

 6. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov a schválenie

programu rokovania obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Zdena Lichnerová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3/5 väčšina všetkých poslancov a OZ je uznášania schopné. Boli navrhnutí:

Zapisovateľ: Adriana Barošová

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vereš, Eva Dírerová

Návrhová komisia: Ján Lichner, Adriana Barošová

Starostka predložila návrh na rozšírenie programu v bode č. 5. Lukromtel-žiadosť o vyjadrenie súhlasu OZ k investičnému zámeru dopokrytia k.ú. Rudno a priľahlého okolia

Hlasovanie: Za: 4:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní: Ivan Junaska

Uznesenie č. 30/6/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice návrhovú komisiu a program rokovania obecného zastupiteľstva.

Schválený program rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie

 2. Správa obecného kontrolóra č. 3/2022Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2022.

 3. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2022.

 4. Výročná správa obce za rok 2022.

 5. Lukromtel- žiadosť o vyjadrenie súhlasu OZ k investičnému zámeru dopokrytia k.ú. Rudno a priľahlého okolia

 6. Informácie starostky, diskusia, rôzne

 7. Záver

K bodu 2/ Správa obecného kontrolóra č. 3/2022, Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2022

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová predložila OZ Správu obecného kontrolóra č. 3/2022 za 4Q2022 /viď príloha/ a Správu k záverečnému účtu obce za rok 2022, v ktorej skonštatovala, že Záverečný účet obce Rudno za rok 2022 je štruktúrovaný v zákonom stanovenom zložení. Obec nespláca žiadny úver ani leasing.

Konštatovala, že obec Rudno v roku 2022 hospodárila s prebytkom 10 147,08 € a odporúča obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu o hospodárení obce Rudno uzavrieť so súhlasom bez výhrad s celoročným hospodárením s prebytkom 10 147,08 €.

/ viď správa HK k záverečnému účtu /

Hlasovanie: Za: 4:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní: Ivan Junaska

Uznesenie č. 31/6/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno berie na vedomie Správu obecného kontrolóra č. 3/2022 stanovisko HK k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2022.

K bodu 3/ Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2022.

Návrh Záverečného účtu a  rozpočtové hospodárenie obce za rok 2022 predložila starostka obce./viď príloha/ Na základe skutočností rezervný fond k 31.12.2022 činí sumu 13 996,11 € čo je prebytok hospodárenia z predchádzajúcich rokov.

Zostatok finančných operácií rozpočtu za rok 2022 je 10 147,08 €, ktoré budú použité na tvorbu rezervného fondu za rok 2022.

Navrhla poslancom čerpanie finančných prostriedkov vo výške 24 000,00 € z rezervného fondu a použiť ich na vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti verejných budov /Kultúrneho domu/ z vyhlásených a pripravovaných výziev. Napr.:  Plánu obnovy a odolnosti, Eurofondy....

Hlasovanie: Za: 4:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní: Ivan Junaska

Uznesenie č. 32/6/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

a) schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2022 bez výhrad

b) schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 10 147,08 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. na tvorbu rezervného fondu

c) schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 24 000,00 €

K bodu 4/ Výročná správa obce za rok 2022.

Tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie: Za: 4:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní: Ivan Junaska

Uznesenie č.33/6/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2022.

K bodu 5/ Lukromtel- žiadosť o vyjadrenie súhlasu OZ k investičnému zámeru dopokrytia k.ú. Rudno a priľahlého okolia

Firma: Lukromtel, s.r.o., Československej armády 198, Kremnica ako splnomocnený dodávateľ spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava na základe súhlasného stanoviska obce č. 90/2017 zo dňa 15.12.2017 požiadala o predloženie zámeru výstavby navrhovanej telekomunikačnej stavby : základňovej stanice, rádioreléový bod Rudno a elektrická prípojka TR_RUD, ktorej cieľom je rozšírenie pokrytia mobilnej siete v lokalite prioritne Rudno a okrajovo Jasenova a Liešna. Vzhľadom na skutočnosť, že pokrytie našej obce mobilným signálom nie je dostatočné a miestami žiadne a s prihliadnutím na fakt, že prevádzkovaná telekomunikačná sieť umožňuje užívateľom mobilnej siete spojenie na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 aj národné čísla tieňového volania ide o telekomunikačnú sieť a stavbu vo verejnom záujme. Investičný zámer dopokrytia a výstavby telekomunikačnej stavby poslancom OZ predstavil zástupca firmy p. Mgr. Jakub Tilesch. Uvedené stanovisko OZ požaduje účastník prebiehajúceho územného konania Slovenský pozemkový fond z dôvodu absencie územného plánu v obci.

Hlasovanie: Za: 4:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní: Ivan Junaska

Uznesenie 34/6/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 4, ods.3,písm.d zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 1. konštatuje, že pokrytie katastrálneho územia Rudno mobilným signálom nie je dostatočné a miestami žiadne

 2. schvaľuje investičný zámer výstavby telekomunikačnej stavby ZS a RR bod Rudno, skr. TR_RUD spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení firmou Lukromtel s.r.o, Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica

 3. schvaľuje nepoľnohospodárske využite pozemkov EKN 301/13 a EKN 301/1, k.ú. Rudno za účelom výstavby vysielača telekomunikačnej siete a nehnuteľností EKN 301/1, EKN 497, EKN 498/2, EKN 498/1, k.ú. Rudno za účelom vybudovania pridruženého prostriedku verejnej elektronickej komunikačnej siete – elektrická prípojka

d) konštatuje, že dopokrytie k.ú. Rudno mobilným signálom operátora Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava je vo verejnom záujme a ide o všeobecne prospešnú stavbu vo verejnom záujme

K bodu 6/ Informácie starostky, diskusia, rôzne

-poďakovanie za organizáciu osláv 680.výročia obce, tým ktorí sa aktívne podieľali na projekte

- informácia od poslanca p. Hrivnáka že nás podporí VUC dotáciou 900 € /spoluúčasť 20 % / v rámci podanej žiadosti k oslavám 680. Výročia obce, čerpanie do 30.9.2023

zmena úradných hodín, pondelok do 17.00 hod., piatok do 10.30 hod...

- Máme Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku vo výške 7 800,00 € na riešenie migračných výziev v obci Rudno, čakáme na návrh Zmluvy z MIRRI

- od 1.7.2023 prebehne upratanie a vyradenie písomností z archívu, nevyraďovalo sa od r. 1991 , vykoná odborne spôsobilá osoba na základe dohody o vykonaní práce

- objednané kalendáre r. 2024 – foto z osláv

- Plán obnovy Kultúrneho domu:

- máme zameraný skutkový stav Kultúrneho domu

- zameranie pôdorysu KD /geodet p. Lettich/ - dá návrh do katastra

- pondelok 3.7.2023 bude stretnutie s projektantom, ktorý bude informovať čo by všetko spadalo do vypracovania PD /predbežný návrh 19 800 € bez DPH /cca 24 000 € s DPH/, účasť na stretnutí prisľúbili poslanci: Barošová a Lichner, ostatní z dôvodu práceneschopnosti alebo osobnej zaneprázdnenosti svoju neúčasť ospravedlnili. Budova KD chátra v pivničných priestoroch sa nachádza voda, prioritne je nutná sanácia priestorov, zateplenie stropu, výmena niektorých okenných výplní zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukciu toaliet... je potreba rekonštrukcie a komplexnej modernizácie...

Do diskusie sa viac nikto neprihlásil.

Uznesenie č. 35/6/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno berie na vedomie informácie starostky

Hlasovanie: Za: 4:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní: Miroslav Vereš

K bodu 7/ Záver

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zasadnutie ukončené o 19.15 hod.

Zapísal: Barošová Adriana

Overovatelia zápisnice: Miroslav Vereš, Eva Dírerová

Návrhová komisia: Ján Lichner, Adriana Barošová

Zdena Lichnerová, starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce a na www.obecrudno.sk: 14.7.2023

Zvesené z úradnej tabule obce : 31.7.2023

Prítomní:

Starostka obce - Zdena Lichnerová

Poslanci: Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav Vereš

Ospravedlnený:

Hlavná kontrolórka:

Hostia: Blašková Petra

Návrh programu rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, chválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 3. Kontrola plnenia uznesení.

 4. Podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2.

 6. Organizačné zabezpečenie: Deň obce – 17.jún 2023

 7. Informácie starostky, diskusia, rôzne.

 8. Záver
   

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia.

Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Zdena Lichnerová.Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že počet prítomných poslancov je 3/5 väčšina všetkých poslancov a OZ je uznášania schopné.
 

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ: Vereš Miroslav

Overovatelia zápisnice: Barošová Adriana, Lichner Ján

Návrhová komisia: Junaska Ivan, Dírerová Eva

K navrhnutému programu, ktorý bol poslancom zaslaný sa opýtala sa či má niekto k programu pozmeňujúce návrhy alebo chce doplniť program rokovania a dala za navrhovaný program, zapisovateľa a overovateľov zápisnice hlasovať.
 

Uznesenie č. 22/4/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice návrhovú komisiu a program rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:

Schválený program rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, chválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 3. Kontrola plnenia uznesení.

 4. Podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.

 5. Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2.

 6. Organizačné zabezpečenie: Deň obce – 17.jún 2023.

 7. Informácie starostky, diskusia, rôzne.

 8. Záver
   

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení.

Predložila starostka obce. Uznesenia 14/3/2023-21/3/2023 zo dňa 10.3.2023 sú splnené.

 

Uznesenie č.23/4/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ z 10.3.2023

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:
 

K bodu 4/ Podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní a činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu p. Ivan Junaska informoval, že dňa 27.04.2023 komisia prerokovala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov podané starostkou obce. Členovia komisie: p. Ivan Junska, p. Adriana Barošova , Miroslav Vereš vyhotovili zápisnicu v ktorej skonštatovali, že starostka obce splnila všetky podmienky a Oznámenie bolo podané a spracované v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejných záujmov.

Uznesenie č. 24/4/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno berie na vedomie podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní  činností a majetkových pomerov starostky obce p. Zdeny Lichnerovej.

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:
 

K bodu 5/ Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2.

Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č. 1 a 2. /viď príloha/

RO č. 1 sa týka navýšenia FP na základe zostatku dotácie z roku 2022 a to vo výške :

* 13 417,00 € - Dotácia Envirofond

* 667,00 € - Dotácia Referendum

Uznesenie č. 25/4/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy schvaľuje

1.zmenu rozpočtu k 30.04.2023 rozpočtovým opatrením č. 1 /2023 vo výške 14 084,00 €.

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:

RO č. 2 sa týka navýšenia bežných transferov v  príjmovej časti vo výške 449,00 € * 340,00 € - Dotácia Referendum

* 69,00 € - Dotácia REGOB

* 20,00 € - Dotácia Register adries

* 20,00 € - Dotácia Vojnové hroby

Uznesenie č. 26/4/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy berie na vedomie

2.zmenu rozpočtu k 30.04.2023 rozpočtovým opatrením č.2 /2023 vo výške 449,00 €.

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:

K bodu 6/ Organizačné zabezpečenie: Deň obce – 17.jún 2023

Starostka obce oboznámila poslancov o organizačno-materiálnom zabezpečení osláv 680. Výročia 1. Písomnej zmienky o obci, dátum 17.júna 2023. Oboznámila ich o prácach, ktoré je potrebné vykonať pred oslavami aj o podaných žiadostiach na sponzorské príspeky. Poslanci vyslovili jednotný názor, že posledné oslavy boli v roku 1993 a berú na vedomie organizačné zabezpečenie osláv. Všetci prisľúbili pomoc pri príprave osláv.

Uznesenie č. 27/4/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno berie na vedomie organizačné zabezpečenie osláv Deň obce pri príležitosti 680. Výročia 1. písomnej zmienky o obci.

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:
 

K bodu 7/ Informácie starostky, diskusia, rôzne.

- rozvoz kompostérov- zabezpečia: poslanci a členovia DHZ

- zameranie skutkového stavu- KD, čakáme na ponuku projektanta na vypracovanie projektu

stavanie mája-hasiči

prebehne kontrola zo štátneho archívu 15.5.2023 k archivácii a vyraďovaní dokumentov

- Cintorín- opílenie konárov do cesty – zabezpečil Junaska, Lichner

- nastavenie intenzity osvetlenia chodník: do 22.00 – 100%, 22.00-4.30-30%, od 4.30-50%, prechod 100%.- oslovený p. Klein Milan- prisľúbil zabezpečiť

-prebieha výber daní a poplatkov za zber odpadu

Do diskusie sa nik viac neprihlásil.

.

Uznesenie č. 28/4/2023

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno berie na vedomie informácie poskytnuté starostkou obce

Hlasovanie: Za: 5:Adriana Barošová, Eva Dírerová, Ivan Junaska, Ján Lichner, Miroslav

Vereš

Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný pri hlasovaní:

K bodu 8/ Záver

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zasadnutie ukončené o 20,00 hod.

Zapísal: Vereš Miroslav

Overovatelia zápisnice: Barošová Adriana, Lichner Ján

Zdena Lichnerová, starostka obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce a na www.obecrudno.sk:

Prítomní:

Starostka obce - Zdena Lichnerová

Poslanci: Zdenko Fóbel

Hlavná kontrolórka:

Ospravedlnení: Peter Baroš, Mgr. Miroslav Vereš, Lucia Erteľová, Miroslav Dírer

Hostia:

Návrh programu rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 2. Kontrola plnenia uznesení.

 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.

 4. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2021.

 5. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021.

 6. Výročná správa obce za rok 2021.

 7. Rozpočtové opatrenie č.01/2022 a 02/2022.

 8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Rudno na nové volebné obdobie 2022 – 2026.

 9. Návrh na určenie počtu poslancov vo volebnom období 2022 – 2026.

 10. Návrh na určenie počtu volebných obvodov pre Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2022.

 11. Príprava akcií: Deň rodiny, brigáda na vyčistenie rigolov a odvodnenie cesty v hornej časti obce.

 12. Informácie starostky, diskusia, rôzne

 13. Návrh na uznesenie.

 14. Záver

 

Na OZ sa dostavil iba p.p. Zdenko Fóbel, ostatní poslanci sa ospravedlnili, že z dôvodu osobnej a pracovnej zaneprázdnenosti sa na zasadnutí nemôžu zúčastniť. Starostka obce konštatovala, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné a  presunula ho na 28.06.2022 o 19,30 hod.

Zapísal: Zdenko Fóbel

Lichnerová Zdena

starostka obce

Prítomní:

Starostka obce - Zdena Lichnerová

Poslanci: Peter Baroš, Mgr. Miroslav Vereš

Hlavná kontrolórka: Ing. Anna Rakšániová

Ospravedlnení: Zdenko Fóbel, Lucia Erteľová, Miroslav Dírer – PN, pandemické karanténe opatrenia

Hostia:

Návrh programu rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2020

 3. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020, kontrola hospodárenia obce za 3 a 4.Q.2020

 4. Podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

 5. Predĺženie platnosti PHSR obce Rudno 2014-2020

 6. Projekt Wifi pre Teba

 7. Podané žiadosti o dotácie na projekty v roku 2021

 8. Sčítanie obyvateľov obce informácie odmena kontaktnej osoby v zmysle Metodického pokynu ŠÚSR č.15355/2020

 9. Informácie starostky, diskusia, rôzne

 10. Návrh na uznesenie

 11. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Zdena Lichnerová, starostka obce. Privítala prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov nie je 3/5 väčšina všetkých poslancov a OZ nie je uznášania schopné dôvodu pracovnej neschopnosti a pandemických karanténych opatrení poslancov.

Starostka obce poďakovala za účasť, popriala prítomným pevné zdravie a zasadnutie ukončila s informáciou, že OZ bude zvolané v mesiaci máj 2021.

Zdena Lichnerová, starostka obce

Prítomní: Zdena Lichnerová – starostka obce

Poslanci: Peter Baroš, Miroslav Dírer, Lucia Erteľová

Neprítomní-Ospravedlnení: Miroslav Vereš, Zdenko Fóbel

Návrh programu rokovania OZ:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2019 a správu audítora za rok 2018
 3. Kontrola hospodárenia za 3.Q.2019
 4. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002
 5. Úprava rozpočtu o štátne dotácie
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.
 7. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2020
 9. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020
 10. Orientačný rozpočet na roky 2021-2022
 11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
 12. Diskusia – rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Zdena Lichnerová, starostka obce . Privítala všetkých prítomných, skonštatovala, že prítomný sú 3 poslanci a OZ je uznášania schopné. Oboznámila s návrhom programu rokovania OZ

Určila:

zapisovateľa: p. Alžbetu Kopčokovú

overovateľov zápisnice: p. Baroš Peter, p. Miroslav Dírer

Uznesenie č 54/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno schvaľuje zapisovateľa a overovateľov zápisnice a program rokovania obecného zastupiteľstva.

Schválený program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2019 a správu audítora za rok 2018

 3. Kontrola hospodárenia za 3.Q.2019

 4. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002

 5. Úprava rozpočtu o štátne dotácie

 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad.

 7. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2020

 9. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020

 10. Orientačný rozpočet na roky 2021-2022

 11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

 12. Diskusia – rôzne

 13. Návrh na uznesenie

 14. Záver

Hlasovanie: za : 3 : Peter Baroš, Miroslav Dírer, Lucia Erteľová

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2/ Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2019 a správu audítora za rok 2018

Kontrolu uznesenia predložil p. Erteľová Lucia

Uznesenie bolo splnené .

Uznesenie č. 55/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 24.09.2019 a správu audítora za rok 2018

K bodu 3/ Kontrola hospodárenia za 3.Q.2019

Ing. Anna Rakšániová, hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanej kontrole účtovania a nakladania s finančnými prostriedkami na obecnom úrade za obdobie 3.Q.2019 v ktorej skonštatovala, že kontrola prebehla bez výhrad a doklady ku kontrole obsahovali všetky náležitosti / viď Správa obecného kontrolóra 3/2019 zo dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 56/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 odst.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n. p. berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 03/2019 za kontrolované obdobie 3.Q.2019

K bodu 4/ Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002

Starostka obce p. Zdena Lichnerová informovala poslancov o  vzniknutej situácii okolo spoločnej úradovne Turčianske Teplice, kde mesto Turčianske Teplice tvrdí , že pôvodná zmluva o spoločnej úradovni je platná, účinná a v prípade, že nebude od každej obce, ktorá už nemá záujem o spoluprácu, zaslaná výpoveď, prípadne odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002, mesto Turčianske Teplice si bude aj ďalej plniť záväzky z uvedenej zmluvy a rovnako bude vyžadovať plnenie záväzkov od ostatných zmluvných strán. A to aj napriek tomu, že samotné mesto Turčianske Teplice vyhotovilo výpovede pre všetky obce Horného Turca zo Zmlúv o poskytovaní služieb, listom zo dňa 15.03.2019 pod číslom 478-869/2019, s trojmesačnou výpovednou lehotou k 31.07.2019

Z tohto dôvodu je potrebné prerokovať odstúpenie našej obce od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Turčianske Teplice v zmysle §20a ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo obce musí vyjadriť súhlas s jednostranným odstúpením od zmluvy nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov

Uznesenie č. 57/06/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 20a odst.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.) schvaľuje jednostranné odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Turčianske Teplice s účinnosťou od momentu doručenia.

Hlasovanie: za 3: Peter Baroš, Miroslav Dírer, Lucia Erteľová

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5 / Úprava rozpočtu o štátne dotácie

 • Starostka obce informovala poslancov ,

 • navýšenie rozpočtu obce pre rok 2019 o  799 € na príjmových účtoch a na výdavkových účtoch z dôvodu poukázania finančných prostriedkov z ÚPSVaR a z Ministerstva vnútra SR na voľby do samosprávy 2019. 

 • Dňa 5.12.2019 bol rozpočet obce upravený o štátne peniaze na príjmovom aj výdavkovom účte o 362,00 € - dotácia ÚPSVaR -„Reštart“

 • Dňa 5.12.2019 bol rozpočet obce upravený o štátne peniaze na príjmovom aj na výdavkových účtoch z dôvodu – čerpania dotácie na voľby do samosprávy 2019 o 437,- € - dotácia no voľby

Uznesenie č.:58/06/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti o 799 €

K bodu 6 / Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová podala stanovisko k navrhovanému VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. Odôvodnenie návrhu VZN bolo predložené v dôvodovej správe. Nakoľko sa za ostatné roky zvýšili výdavky na vývoz komunálneho odpadu a chodu obce, ale príjmy nepokryli tieto výdavky, je opodstatnené pristúpiť k opatreniam, aby obec mohla naďalej fungovať bez prekážok.

V zmysle § 6 ods.4 zákona o obecnom zriadení môže každá fyzická a právnická osoba uplatniť k návrhu nariadenia pripomienku, t.j. aj kontrolór obce takúto pripomienku v lehote na pripomienkovanie návrhu podať. K dátumu 03.12.2019 neboli predložené pripomienky k návrhu, preto môže byť návrh predložený na obecnom zastupiteľstve na schválenie.

Uznesenie č.:59/06/2019

Poslanci OZ berú na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K bodu 7/ Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad

Poslanci OZ mali zaslaný návrh VZN na preštudovanie,starostka obce dala následne za tento návrh hlasovať.

Uznesenie č.60/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad

Hlasovanie: za: 3: Peter Baroš, Miroslav Dírer, Lucia Erteľová

proti: 0

zdržal sa: 0

 

K bodu 8/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2020

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová oboznámila poslancov OZ so stanoviskom k Návrhu rozpočtu a odporučila tento rozpočet tak ako je navrhnutý prijať/viď stanovisko /

Uznesenie č.: 61/06/2019

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na rok 2020

K bodu 9/ Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020

Starostka obce informovala o navrhnutom rozpočte na rok 2020

Uznesenie č.:62/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje rozpočet obce Rudno na rok 2020 ako vyrovnaný
Bežné príjmy vo výške 62 960 EUR
Bežné výdavky vo výške 61 220 EUR
Kapitálové výdavky vo výške 1 740 EUR

Hlasovanie: za: 3: Peter Baroš, Miroslav Dírer, Lucia Erteľová
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10/ Orientačný rozpočet 2021-2022

Starostka obce informovala poslancov o návrhu rozpočtu na roky 2021-2022, ktorý je len orientačný Príjmy v roku 2021 vo výške 64 270 EUR
Výdavky v roku 2021 vo výške 47 851 EUR
Príjmy v roku 2022 vo výške 65 270 EUR
Výdavky v roku 2022 vo výške 47 851 EUR

Uznesenie č.:63/06/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno v zmysle § 11 ods. .4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie informatívny rozpočet na roky2021-2022

K bodu 11/Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2020

Uznesenie č.: 64/06/2019

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n p. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Hlasovanie: za: 3 : Peter Baroš, Miroslav Dírer, Lucia Erteľová
proti: 0
zdržal sa:0

K bodu 12/ Diskusia- rôzne

Starostka obce p. Zdena Lichnerová zrekapitulovala rok 2019 ako úspešný, bolo podaných sedem projektov na získanie financií pre rozvoj obce. Niektoré boli neúspešné a z úspešných projektov ktoré boli podané na Ministerstvo financií na individuálne potreby obcí sa zrealizovala výmena strešnej krytiny na obecnom úrade. Z ďalšieho úspešného projektu na ktorý boli poskytnuté finančné prostriedky zo Žilinského samosprávneho kraja bola zrealizovaná výmena zastávky v obci  spojená s výsadbou zelene v blízkosti nástupnej plochy, čo bola podmienka poskytnutej dotácie. Okrem týchto zrealizovaných akcií sa upratali povalové priestory na obecnom úrade, opravil sa havarijný stav mostíka cez potok, za všetky tieto práce sa starostka obce poďakovala poslancom a ostatným , ktorý sa na týchto prácach podieľali. Z úradu práce sociálnych vecí a rodiny Turčianske Teplice, sme zamestnali jednu pracovníčku , ktorá sa starala o poriadok v obci cez projekt Reštart. Projekt Wifi pre teba sa bude realizovať v priebehu roku 2020. Bol podaný aj projekt – Revitalizácia obnovy parku na Agentúru ŽP – Obnova dediny Banská Bystrica . Ďalej informovala poslancov, že do konca marca podá žiadosť na MF SR o dotáciu na IPO na rekonštrukciu toaliet na obecnom úrade. Informovala poslancov o Vianočnom posedení 13.12.2019 v Briešti, kto ,má záujem treba nahlásiť do 09.12.2019. Vianočný stromček je zabezpečený a požiadala poslancov o namontovanie osvetlenia.
p. Miroslav Dírer sa spýtal starostky ako sa bude riešiť budova požiarnej zbrojnice, ktorá je súčasťou budovy obecného úradu, kôli dotáciám na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Starostka odpovedala, že sa už informovala na katastri v Turčianskych tepliciach. Musí sa vyhotoviť geometrický plán, zakresliť a preklasifikovať budovu.

K bodu 13/ Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie predložila p. Lucia Erteľová

K bodu 14/ Záver

Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno starostka poďakovala za účasť a zasadnutie ukončila

Zasadnutie ukončené o 19.30 hod.

Zdena LICHNEROVÁ
starostka obce

Overovatelia: p . Peter Baroš ............................................
p. Miroslav Dírer ......................................

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 06.12.2019
Zverejnené na www.obecrudno.sk 06.12.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa :...............................

Prítomní: Zdena Lichnerová, starostka obce

Poslanci : Peter Baroš, Miroslav Dírer, Miroslav Vereš

Neprítomní: Lucia Erteľova - PN

Verejnosť:

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu
 5. Schválenie doplňujúcich volieb za poslanca do obecného zastupiteľstva
 6. Rôzne
 7. Záver

 

Zapísal: Miroslav Vereš ..................................................

Overovatelia: Peter Baroš ..................................................

                       Miroslav Dírer ..................................................

Na úradnej tabuli obce zverejnené: 17.12.2018

Z úradnej tabule zvesené:...................................

www.obecrudno.sk : 17.12.2018

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie OZ otvorila Zdena Lichnerová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných.

Starostka konštatovala, že sú prítomný 3 poslanci a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Peter Baroš, Miroslav Dírer

Zapisovateľ : Miroslav Vereš

K bodu 3Schválenie programu zasadnutia

Starostka obce predložila program zasadnutia, ktorí poslanci schválili bez pripomienok

Hlasovanie:

Za:

3

Peter Baroš, Miroslav Dírer, Miroslav Vereš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Lucia Erteľova - PN

 

UZNESENIE č. 10 / 2018 k bodu 3: Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

Schvaľuje program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu
 5. Schválenie doplňujúcich volieb za poslanca do obecného zastupiteľstva
 6. Rôzne
 7. Záver

K bodu 4. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu

Starostka obce informovala OZ o vzdaní sa mandátu poslankyne Zuzany Kleinovej, ktorý podala na OÚ dňa 22.11.2018 pod č. 73/2018

UZNESENIE č. 11 / 2018 k bodu 4: Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

Berie na vedomie

Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Zuzany Kleinovej

K bodu 5Schválenie doplňujúcich volieb za poslanca do obecného zastupiteľstva

Starostka odporučila schváliť doplňujúce voľby na uprázdnené miesto za poslanca do obecného zastupiteľstva nakoľko na poslanca nie je náhradník.

Hlasovanie:

Za:

3

Peter Baroš, Miroslav Dírer, Miroslav Vereš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Lucia Erteľova - PN

UZNESENIE č. 12 / 2018 k bodu 5: Schválenie doplňujúcich volieb za poslanca do obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

Schvaľuje

Doplňujúce voľby za poslanca do obecného zastupiteľstva

K bodu 6. Rôzne :

Starostka obce oboznámila poslancov s nákupom chladničky, varnej kanvice do Komunitného centra a priemyselného vysávača na popol pre potreby udržania čistoty okolo pece na pevné palivo. Informovala poslancov o zimnej údržbe v obci a dohodla sa s poslancami o kontrole zimnej frézy a údržbe chodníkov v obci.

K bodu 7. Záver

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17,30 hod.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 13.09.2018

 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2019

 4. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2019

 5. Orientačný rozpočet na roky 2020-2021

 6. Vykonanie inventarizácie k 30.11.2018

 7. Návrh na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia- Turčianska vodárenská spoločnosť

 8. Rôzne

 9. Návrh na uznesenie

 10. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: p. Dušan Menich

Návrhová komisia: p. Andrej KUBÍK, p. Ivan ŽILLA 

Overovatelia zápisnice: p. Andrej KUBÍK, p. Ivan ŽILLA 

Zápisnicu zapísal: Alžbeta Kopčoková

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 06.11.2018

Z úradnej tabule zvesené: ________________

www.obecrudno.sk: 06.11.2018

K bodu 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce p. Dušan Menich. Privítal prítomných, oboznámil s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva a stiahol z rokovania bod. Č. 7, ktorý sa týkal návrhu na prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Dal hlasovať za návrh programu rokovania OZ.

Hlasovanie:

Za: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík, p. Ivan Žilla, p. Peter Baroš

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice p. Andrej Kubík, p. Ivan Žilla

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ predložil p. Peter Baroš, uznesenie splnené.

K bodu 3/

Ing. Anna Rakšániová, hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, v ktorom okrem iného konštatuje, že Návrh rozpočtu na rok 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi , je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce Rudno a v požadovanej štruktúre. Rozpočet je zostavený ako prebytkový. Bol sprístupnený pred rokovaním v obecnom zastupiteľstve na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle. Na základe uvedeného hlavná kontrolórka obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Rudne Návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť. ( viď Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce )

K bodu 4/

Po predložení stanoviska hlavného kontrolóra obce dal starosta schváliť rozpočet. Za rozpočet hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík, p. Ivan Žilla, p. Peter Baroš

K bodu 5/

Pracovníčka obce predložila informatívny Návrh rozpočtu na roky 2020-2021

K bodu 6/

Starosta obce p. Dušan Menich, dal príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a z dôvodu ukončenia funkcie starostu obce nakoľko nekandiduje a bude zvolená nová starostka obce. Inventarizačná komisia bude pracovať v zložení: p.p. Andrej Kubík, Ivan Žilla, Peter Baroš, Dušan Menich, Alžbeta Kopčoková. Presný termín inventarizácie si členovia dohodnú tak aby bola vykonaná do 30.11.2018. V tomto termíne si určí aj predsedu inventarizačnej komisie.

K bodu 7/

 1. V bode rôzne starosta obce informoval poslancov , že zimnú údržbu ciest už nebude vykonávať p. Marián Zelienka, ZE-TEC, s.r.o. Slovenské Pravno 359, ktorý mal s obcou Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v.z.n. Nastal problém pre obec kto bude túto službu pre obec zabezpečovať. Zo strany poslancov padli návrhy osloviť p. p. Judáka, Grígera, Zádielského ak majú povolenie vykonávať túto činnosť nakoľko obec bude preplácať faktúry za službu. V neposlednom rade osloviť aj vedenie PD Turiec Dubové.

 2. V budove obecného úradu sa dokončila II.etapa „Teplovodné kúrenie- Rudno a z dôvodu úniku tepla dal starosta vypracovať cenovú ponuku na uzatvorenie schodišťa a predložil ju na diskusiu obecnému zastupiteľstvu,. Poslanci v podstate súhlasili s uzavretím schodiska prediskutovali pripomienky a ešte p. poslanec Baroš a Ing. Rakšániová dajú vyhoviť u iného dodávateľa cenovú ponuku.

 3. Starosta obce informoval poslancov, že Vianočná výzdoba je už stará a poškodená a na jej opravu by bolo veľa peňazí tak dal návrh na zakúpenie novej vianočnej výzdoby s čím poslanci súhlasili.

 4. Poslanci upozornili, na vývoz asfaltu z ihriska na dolnom konci obce, požiadali starostu o spoluprácu so Správou ciest Martin

 5. bolo upozornené, že treba osloviť majiteľov domu č. 37 na nevyhnutnosť opravy padajúceho plotu, ktorý vytláča panely v potoku na tomto úseku.

 6. Informoval o termíne prvého ustanovujúceho zastupiteľstva na roky 2018-2022

K bodu 8/

Návrh na uznesenie predložil poslanec p. Ivan Žilla

K bodu 9/

Po vyčerpaní programu rokovania starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2018

 3. Správa obecného kontrolóra o hospodárení obce za 04-06/2018

 4. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ účtovnej závierky za rok 2017

 5. Rôzne

 6. Návrh na uznesenie

 7. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich 

Návrhová komisia: p. Peter Baroš, p. Zdenko Fóbel

Overovatelia zápisnice: p. Peter Baroš, p. Zdenko Fóbel 

Zápisnicu zapísal: Alžbeta Kopčoková 

Na úradnej tabuli vyvesené: 14.09.2018

Z úradnej tabule zvesené:_________________________

K bodu 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal v zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce p. Dušan Menich, ktorý privítal prítomných, oboznámil s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva . Následne dal za návrh program hlasovať.

Poslanci hlasovali za program nasledovne:

Za : Ján Páleš, Zdenko Fóbel, Peter Baroš, Ivan Žilla

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice : p. Peter Baroš, p. Zdenko Fóbel

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2018 predložil p. Ivan Žilla, skonštatoval , že uznesenie bolo splnené

K bodu 3/

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová predložila obecnému zastupiteľstvu správu o hospodárení obce za obdobie apríl-jún 2018 / viď Správa HK 02/2018 /

K bodu 4/

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Rudno zo dňa 31.júla 2018, kedy bol vykonaný audit účtovnej závierky k 31.decembru 2017

K bodu 5/

Starosta obce upozornil, že pri cintoríne sú zo stĺpa uvoľnené drôty, treba osloviť p. Vladimíra Ertela, ml. s opravou nakoľko je odborne spôsobilá osoba

 • Informoval poslancov, že musia byť osvetlené prechody pre chodcov

 • Zastávky sa idú nanovo opláštiť bude to zadarmo s tým, že firma ktorá to urobí si tam dá svoju reklamu

p. Ján Páleš upozornil, že deti v komunitnom centre robia neporiadok, kopú loptu do plota a do fasády budovy, navrhol, že treba dať tabule so zákazom hrať loptové hry. Spýtal sa starostu obe, že či kontajner na hornom konci je na obecnom pozemku, lebo vlastník nehnuteľnosti p. Martin Pavlík tvrdí, že kontajner je na jeho pozemku.

Poslanci upozornili aj na to, že majitelia osobných automobilov, neparkujú doma ale parkujú na miestnej komunikácii. Najhoršia situácia je pred domom č. 41 majiteľka p. Vrláková , tam parkujú dve autá je tam zlý prejazd. V obecnom rozhlase sa opäť upozornia na zákaz parkovať na miestnej komunikácii, nakoľko sa blíži aj zimné obdobie a robilo by to problém pri zimnej údržbe ciest.

p. Baroš upozornil, že Slovenská správa ciest, nezlikvidovala stiahnutý asfalt z opravy cesty – rekonštrukcia priepustu na ceste II/519 Rudno , nakoľko cesta bola skolaudovaná v roku 2017, treba listom osloviť správu ciest ŽSK, Závod Turiec, Martin. Zistiť ako dopadlo šetrenie ohľadom podpílených stromov na cintoríne na ŽP v Turčianskych Tepliciach, je to nebezpečné aby nepopadali na plot a poškodili ho.

K bodu 6/

Návrh na uznesenie zo zasadnutia OZ predložil p. Peter Baroš

K bodu 7/

Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce poďakoval za účasť a rokovanie ukončil

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Záverečný účet obce za rok 2017
 4. Správa HK k záverečnému účtu obce
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
 6. Zhodnotenie majetku za rok 2017
 7. Výročná správa za rok 2017
 8. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie
 9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: __________________________

Návrhová komisia: p. Ivan Žilla ___________________

                            p. Ján Páleš ___________________

 

Overovatelia zápisnice: p. Ivan Žilla ____________________

                                  p. Ján Páleš ____________________

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková ____________________

 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 27.06.2018

Z úradnej tabule obce zvesené:________________

www.obecrudno.sk

K bodu 1/

Rokovanie obecného zastupiteľstva zvolal a otvoril zástupca starostu p. Zdenko Fóbel, nakoľko starosta obce je dlhodobo práceneschopný. Privítal prítomných a oboznámil s návrhom rokovania OZ a následne dal zaň hlasovať.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina

Za program rokovania OZ hlasovali poslanci nasledovne :

Za : p.p. Ivan Žilla, Ján Páleš, Andrej Kubík, Zdenko Fóbel

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ predložil p. Ivan Žilla a skonštatoval, že uznesenie bolo splnené.

K bodu 3/

Obecnému zastupiteľstvu prislúcha v zmysle § 11 odst 4 písm.b) schvaľovať záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 k 30.06.2018. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bol vyvesený na úradnej tabuli 22.05.2018. Obec zostavila rozpočet ako prebytkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, ktorý bol schválený OZ 23.11.2016 uznesením č. 17/05/2016.

Rozpočet k 31.12.2017

Celkové príjmy po schválenom rozpočte 64 750,00 EUR z toho bežné príjmy 49 750,00 EUR

                                                                                             finančné príjmy 15 000,00 EUR

Výdavky celkom 62 590,00 EUR z toho bežné výdavky 47 590,00 EUR

                                                       kapitálové výdavky 15 000,00 EUR

Upravený rozpočet:

Príjmy celkom po poslednej zmene: 65 440,50 EUR

Výdavky celkom po poslednej zmene 63 280,50 EUR

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Celkové príjmy 2017 62 437,52 EUR

Z toho : 

Príjmové finančné operácie 6 960,85 EUR

Celkové výdavky 2017 54 550,61EUR

Z toho: výdavkové finančné operácie 0,00 EUR

Prebytok hospodárenia 926,06 EUR

Celkový prebytok hospodárenia 7 886,91 EUR

K bodu 4/

Hlavná kontrolórka obce predložila správu k záverečnému účtu obce za rok 2017.

K bodu 5/

Kontrolórka obce predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018

K bodu 6/

Pracovníčka obce predložila OZ zhodnotenie majetku za rozpočtový rok 2017, kde obec previedla stavebné práce na budove komunitného centra –terasa, hlavný vstup, okapové chodníky, prístupové chodníky v hodnote 10 138,53 EUR a teplovodné kúrenie v budove OcÚ v hodnote 7 746,54 EUR

K bodu 7/

OZ bola predložená výročná správa za rok 2017, ktorá sa predkladá auditorovi a do RISSAM

K bodu 8/

Zástupca starostu p. Zdenko Fóbel informoval poslancov, nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb , obecné zastupiteľstvo 90 dní predo dňom konania volieb má povinnosť určiť uznesením OZ na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 počet poslancov OZ v súlade s  § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v obci do 500 obyvateľov 3 až 5 poslancov, určuje 5 poslancov

K bodu 9/

Zástupca starostu tiež informoval poslancov OZ, že 90 dní predo dňom konania volieb má povinnosť OZ uznesením určiť v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2020 rozsah výkonu funkcie starostu obce úväzok 0,75

K bodu 10/

Poslanci sa jednotne zhodli, že napíšu so zástupcom starostu list na Povodie Váhu ohľadom opravy panelov potoka, p. Andrej Kubík urobí k tomu fotodokumentáciu do týždňa, lebo s týmto problémom sa zaoberá zastupiteľstvo už dlho a nič sa pre to nerobí.

Opäť otvorili problém s miestnou knižnicou, nakoľko sa stále knihovníčka p. Daniela Vandlíková nevyjadrila či bude naďalej knihovníčkou, ak nie treba odovzdať kľúče od knižnice. Bola aj otázka ohľadom odpisovania elektromeru v Komunitnom centre, či sa odpisuje elektromer po uskutočnených akciách.

K bodu 11/

Návrh na uznesenie č. 25/03/2018 zo dňa 26.06.2018 predložil poslanec p. Ivan Žilla

K bodu 12/

Po vyčerpaní programu rokovania OZ poďakoval zástupca starostu p. Zdenko Fóbel za účasť a rokovanie ukončil.

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018

4. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení obce 1-3/2018

5. Úprava rozpočtu o štátne peniaze

6. Rôzne

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: ______________________________

Návrhová komisia: p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš 

Overovatelia zápisnice: p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš 

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 21.05.2018

Z úradnej tabule obce zvesené:-------------------

www.obecrudno.sk

K bodu 1/

Rokovanie obecného zastupiteľstva zvolal a otvoril zástupca starostu p. Zdenko Fóbel, nakoľko starosta obce je práceneshopný od 20.apríla 2018 a bol hospitalizovaný v nemocnici. Podľa schváleného Plánu zasadnutí OZ sa zasadnutie 20.04.2018 nemohlo uskutočniť.

Zástupca starostu privítal prítomných a oboznámil s návrhom programu rokovania OZ.

Spýtal sa či má niekto na doplnenie programu a následne dal za program hlasovať.

Prítomní poslanci: viď prezenčná listina

Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p.p. Ivan Žilla, Ján Páleš, Zdenko Fóbel

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2018 predložil p. Ján Páleš

a skonštatoval, že uznesenie bolo splnené

K bodu 3/

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová predložila poslancom čerpanie rozpočtu za I.Q.2018

Príjmy za obdobie január- marec 2018 vo výške 13 976,60 € čo je 26,40% plnenie

Výdavky za uvedené obdobie vo výške 12 435,82 €, čo je 23,55% plnenie /viď čerpanie rozpočtu /

K bodu 4/

Správu o hospodárení obce za január, február, marec 2018 podrobné príjmy a výdavky predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová

K bodu 5/

Úpravu rozpočtu o štátne peniaze, ktoré obec dostala z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 68,31 € na rok2018, na úseku Registra adries vo výške 21,20 € a z Okresného úradu Žilina, organizačného odboru , finančný príspevok na starostlivosť o vojnové hroby vo výške 13,80 €. Navýšenie rozpočtu pre rok 2018 o 103,31 € na príjmovom účte a výdavkovom účte predložila A. Kopčoková

K bodu 6/

Hlavná kontrolórka obce Ing. Rakšániová upozornila na pováľané panely v potoku pri Vandlíkov, ktoré vytláča oplotenie záhrady, v prípade veľkej vody postŕha panely a podmyje cestu, ale najprv si musia opraviť plot povedal Ján Páleš ináč tie panely sa tam nedajú opraviť, upozornil, že aj pri dome Ľudovíta Kleina sú posunuté a keď ide veľká voda tak ich topí. Navrhli, aby starosta listom oslovil Povodie Váhu o nápravu. Kontrolórka obce sa spýtala ako to je s obecnou knižnicou, nakoľko už dva roky nie je v prevádzke. Knihovníčka p. Vandlíková nech sa vyjadrí či bude v knižnici aj naďalej alebo nech odovzdá kľúče a bude sa hľadať nová knihovníčka.

Ing. Rakšániová konštatovala, že autá, kamióny nedodržujú rýchlosť cez obec chodia strašne rýchlo, je to nebezpečné, starosta by mal osloviť dopravnú políciu , čo by sa dalo v tejto veci robiť. Poslanci skonštatovali, že sa vytvárajú čierne skládky v tzv. Ďureje jame, je tam kade čo cez pneumatiky, stavebný materiál, plasty, ktoré patria do plastov pri obecnom úrade . Do veľkokapacitných kontajnerov dávajú občania celé konáre stromov, už sa tam potom nič nezmestí a vyvážame poloprázdne kontajnery na skládku Horná Štubňa a to nie je lacná záležitosť. Ak nezačnú občania riadne triediť odpad tak výška poplatku za odvoz komunálneho odpadu sa výrazne zvýši, kôli niektorým nesvedomitým občanom. Preto navrhujú na cintorín a pri obecnom úrade nainštalovať fotopasce a kameru na monitorovanie . Ďalej navrhli aby kontajner na cintoríne bol premiestnený k hlavnej bráne, lebo keď je zo zadnej strany cintorína tak tam ľudia dávajú všetko možné a nie cintorínsky odpad. Ohľadom kosenia verejných priestranstiev a cintorína bola diskusia. Bolo skonštatované, že skutočne sa nenájde nikto aby kosil tieto verejné priestranstvá, aby to nerobil starosta obce. Navrhujú aby starosta oslovil Daniela Kleina, Šimona Žillu a Michala Očkaja, že technika je na kosenie urobiť s nimi dohodu o vykonaní práce a cez víkendy by pokosili. Ak sa nikto nenájde tak sa to bude musieť zadať nejakej firme.

Ivan Žilla sa spýtal, či sa platí aj za spotrebovanú elektrickú energiu za nájom Komunitného centra, či sa odpisuje stav elektromera , aby zase nevznikol veľký nedoplatok za elektrinu , nakoľko Komunitné centrum je v poslednom období častejšie prenajímané aj občanom mimo obce. Do budúcna zvážiť nájom za Komunitné centrum pre cudzích občanov.

K bodu 7/

Návrh na uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.05.2018 predložil poslanec p. Ivan Žilla

K bodu 8/

Po vyčerpaní programu rokovania OZ zástupca starostu p. Zdenko Fóbel poďakoval za účasť prítomným a zasadnutie ukončil.

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 12.09.2017

 3. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2017

 4. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení obce za júl- september 2017

 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

 6. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018

 7. Schválenie rozpočtu na rok 2018

 8. Informatívny rozpočet 2019 – 2020

 9. Rôzne

 10. Návrh na uznesenie

 11. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich, starosta obce _____________________

Návrhová komisia: p. Zdenko Fóbel _______________________

                                p. Ivan Žilla ________________________

Overovatelia zápisnice: p. Zdenko Fóbel _____________________

                                       p. Ivan Žilla _____________________

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková _____________________

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 28.11.2017

Z úradnej tabule obce zvesené: ________________________

www.obecrudno.sk

K bodu 1)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a otvoril starosta obce p. Dušan Menich., ktorý zároveň privítal prítomných. Oboznámil s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva, spýtal sa poslancov či má niekto na doplnenie programu rokovania. Nikto nemal požiadavku na doplnenie programu tak dal za program rokovania hlasovať .

Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš, p. Zdenko Fóbel, p. Andrej Kubík

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Ivan Žilla, p. Zdenko Fóbel

K bodu 2)

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 12.09.2017 predložil p. Ján Páleš .

Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené.

K bodu 3)

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2017 predložila obecnému zastupiteľstvu p. Kopčoková

Celkové príjmy k 30.09.2017 sú vo výške 43 505, 52 €, čo predstavuje 67,19 % plnenie. Príjmy pozostávajú z výnosu dane z príjmov, dane z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad, prenájom KC, poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatku za nebezpečný odpad, poplatku za stravné, príjem z dobropisov, a z dotácii na prenesený výkon štátnej správy ( REGOB, RA, Vojnové hroby )

Výdavky v celkovej výške 31 501,06 €, čo predstavuje 63,40 % plnenie, ktoré boli čerpané na správe obce, údržbe ciest, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, kultúrne zariadenia a dom smútku. . Jednalo sa o bežné výdavky na energie, vodu, mzdy a odvody, telefón, poštové služby, , palivo údržbu softwaru, školenie, všeobecné služby, prídelu do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, transfer športovcom, na členské príspevky, rekonštrukciu komunitného centra, stavebné práce, poplatky banke, údržbu ciest, nakladanie s odpadmi, vývoz a uloženie komunálneho odpadu, a recyklácie, údržbu verejného osvetlenia, všeobecný materiál, potraviny, poukážky MDŽ, poplatky Slovgram a SOZA.

( viď čerpanie k 30.09.2017 )

K bodu 4)

Ing. Anna Rakšániová, hlavná kontrolórka obce podala správu obecnému zastupiteľstvu o kontrole hospodárenia za III. štvrťrok 2017 a stave hotovosti finančných prostriedkov v pokladni a na účte v banke.

K bodu 5)

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 / viď Plán zasadnutí... /

K bodu 6)

Starosta obce p. Dušan Menich, predložil Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 / viď Zasadnutia na rok 2018/

K bodu 7)

Návrh rozpočtu na rok 2018 na schválenie predložila p. A. kopčoková

Celkové príjmy rozpočtu pre rok 2018 vo výške 52 936 EUR a celkové výdavky pre rok 2018 vo výške 52 806 EUR., jedná sa o prebytkový rozpočet.

K bodu 8)

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2020 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. .

K bodu 9)

Starosta informoval poslancov a prítomných , že sa dokončilo nové kúrenie v kultúrnom dome, nakoľko tie staré , niekoľko ročné akumulačné pece boli neekonomické, poslanci živo diskutovali o novom vykurovaní.

Na zasadnutí bola aj predsedníčka Únie žien p. Zdena Lichnerová, ktorá sa na úvod poďakovala starostovi za zabezpečenie akcie Mesiac úcty k starším spoluobčanom.

Vyzdvihla, že si to seniori pochvaľovali, a vyšiel aj článok v Turčianskych novinách „V Rudne sa vrátili na malý okamih späť v čase „ od autorky Denisy Očkajovej. Oboznámila starostu, že budú organizovať pre deti Mikuláša 02.12.2017 a požiadala o finančné prispenie na balíčky. Starosta im odsúhlasil 45,00 €

K bodu 10)

Návrh na uznesenie predložil p. Ivan Žilla

K bodu 11)

Po vyčerpaní programu rokovania starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia zo dňa26.06.2017
 3. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017
 4. Správa hlavného kontrolóra za mesiac apríl-jún 2017
 5. Úprava rozpočtu o štátne peniaze( REGOB, RA, Vojnové hroby )
 6. Vzdanie sa členstva v ZPOZ
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie
 9. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich, starosta obce ----------------------------

Návrhová komisia: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík

Overovatelia zápisnice: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková ------------------------------------

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 13.09.2017

www.obecrudno.sk

Z úradnej tabule obce zvesené: ................................

K bodu1)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a otvoril starosta obce p. Dušan Menich. Privítal prítomných. Oboznámil s návrhom programu rokovania obecného zastupiteľstva, spýtal sa či má niekto na doplnenie programu rokovania kedže nikto nemal doplňujúci návrh, dal za program hlasovať.

Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za:

 • p. Ján Páleš
 • P. Andrej Kubík
 • p. Ivan Žilla
 • p. Peter Baroš

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík

K bodu 2)

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ predložil p. Ivan Žilla, uznesenie z posledného zasadnutia OZ bolo splnené.

K bodu 3)

Správu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2017 predložila p. Alžbeta Kopčoková, obec hospodárila k 30.06.2017 s príjmami vo výške 31.944,59 EUR a výdavky vo výške 31.501,06 EUR, čo predstavuje u príjmov 49,24 % a výdavky percento plnenia 50,33 % ( viď príloha čerpanie rozpočtu )

K bodu 4)

Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Anna Rakšániová predložila obecnému zastupiteľstvu správu o hospodárení obce za obdobie apríl 2017 až jún 2017 ( viď správa obecného kontrolóra 2/2017 )

K bodu 5)

Pracovníčka obecného úradu predložila obecnému zastupiteľstvu aby vzalo na vedomie navýšenie rozpočtu obce pre rok 2017 o 12,50 EUR na príjmovom účte z dôvodu poukázania finančných prostriedkov od MV SR- dotácia na vojnové hroby, rozpočet bol upravený o štátne peniaze dňa 27.02.2017, navýšenie rozpočtu pre rok 2017 o 109,70 EUR na príjmovom účte z dôvodu poukázania finančných prostriedkov od MV SR dotácia REGOB a Register adries, ktorý bol upravený o štátne peniaze na príjmovom účte dňa 16.03.2017 ( 69,30 €) a 17.03.2017 ( 40,40 €) a navýšenie rozpočtu pre rok 2017 o 122,20 EUR na výdavkových účtoch z dôvodu poukázania finančných prostriedkov od MV SR dotácia REGOB, RA, vojnové hroby, rozpočet bol upravený o štátne peniaze na výdavkovom účte dňa 30.07.2017

K bodu 6)

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vzdaní sa členstva v komisii ZPOZ p. Lucie Erteľovej k 11.08.2017 z dôvodu zaradenia do evidencie nezamestnaných na ÚPSVaR Turčianske Teplice

K bodu 7)

Starosta informoval poslancov o liste POTOMA a Co., s.r.o. , Palisády 56, 811 06 Bratislava ako splnomocnený zástupca Poľnohospodárskeho družstva „TURIEC“ so sídlom v Dubové 28, ktoré má záujem o kúpu časti nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec Rudno, katastrálne územie Rudno. Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 682 Okresného úradu Turčianske Teplice, katastrálny odbor, parcelné číslo 488/1 - zastavané plochy nádvoria o výmere 1225 m2, parcelné číslo 490/1 zastavané plochy nádvoria o výmere 159 m2

a parcelné číslo 490/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 493 m2 z dôvodu rozšírenia poľnohospodárskej výroby a vytvorenia uceleného priestranstva pre výkon svojich činností ktoré sa nachádzajú a areáli poľnohospodárskeho dvora v Rudne. Poľnohospodárske družstvo navrhuje kúpnu cenu 1,00 € za m2. Starosta povedal, že obec musí predaj pozemkov riešiť cez zákon Slovenská národná rada č.138/1991 o majetku obcí. Dňa 13.09.2017 sa chce stretnúť s vedením Poľnohospodárskeho družstva v predmetnej záležitosti a ponúkané 1,00 € je nízka cena.

 • Informoval poslancov zámere  vybudovaní chodníka popri štátnej ceste po rodinný dom č. 77
 • Stolný tenis sa bude hrať v Rudne v sále KD, nakoľko v ZŠ Slovenské Pravno v telocvični im zdvihli vysoký nájom a požiadali poslancov o zakúpenie nových stolnotenisových stolov, nakoľko pôvodné stoly sú staré, zastupiteľstvo súhlasilo s nákupom dvoch stolov.
 • vyriešiť kúrenie v sále KD nakoľko sa znížili ističe , pece sú prestárle urobiť prieskum trhu na teplovzdušné pece
 • P. Andrej Kubík požiadal starostu aby zabezpečil kominára na revízie komínov pred vykurovacou sezónou a spýtal sa či je upovedomené Povodie Váhu nakoľko pred domom číslo 69 je v potoku úzky prietok vody. Starosta povedal, že oslovil p. Kusého s tým, že sa prídu na potok pozrieť.

K bodu 8)

Návrh na uznesenie predložil p. Ján Páleš

K bodu 9)

Po vyčerpaní programu rokovania sa starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ 24.02.2017

 3. Podanie Oznámenia, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2016

 4. Ukončenie členstva v stavebnej komisii

 5. Rôzne

 6. Návrh na uznesenie

 7. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich, starosta obce 

Návrhová komisia: p. Andrej Kubík, p. Ján Páleš 

Overovatelia zápisnice: p. Andrej Kubík, p. Ján Páleš

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 02.05.2017

www.obecrudno.sk

Z úradnej tabule zvesené dňa:-------------------------

K bodu 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Dušan Menich. Privítal poslancov a prítomných hostí. Oboznámil s programom rokovania OZ, spýtal sa , či má niekto doplňujúci návrh k programu rokovania. Keďže nikto nemal , dal za program hlasovať.

Za program rokovania hlasovali poslanci nasledovne:

Za:   p. Ján Páleš

p. Andrej Kubík

p. Ivan Žilla

p. Peter Baroš

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Andrej Kubík, p. Ján Páleš

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia predložil p. Peter Baroš.

K bodu 3/

Starosta obce podal k 31.03.2017 Oznámenie z zmysle ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

K bodu 4/

Starosta obce informoval o ukončení členstva v stavebnej komisii p. Robert Fóbel, odhlásený z trvalého pobytu z obce a p. Vladimír Erteľ, ml. Stavebná komisia sa zlúči s komisiou verejného poriadku.

K bodu 5/

Starosta podal informáciu, že na SSE- Distribúcia bola podaná žiadosť, ktorej bolo vyhovené na výmenu/ zníženie / ističov na odberných miestach, verejné osvetlenie, kultúrny dom. Bude potrebná výmena spôsobu kúrenia v kultúrnom dome. PD Turiec privezie po dohode so starostom, na dokončenie terénnych úprav na urnovom haji na cintoríne.

p. Peter Baroš upozornil, že miestna komunikácia, vysprávka nebola kvalitne prevedená, treba napísať reklamáciu na Správu ciest – ŽSK, závod Turiec , Martin na reklamáciu.

Starosta požiadal poslancov pri pomoci kosenia verejných priestranstiev, cintorína, nakoľko túto činnosť vykonáva starosta. Jeho zdravotný stav mu to už neumožňuje vykonávať a preto požiadal poslancov na realizáciu týchto prác. Poslanci navrhli, že treba dať oznam do úradnej tabule, že sa hľadá záujemca na kosenie verejných priestranstiev.

Zabezpečiť farbu na natieranie zastávok, zábradlia a plotu pri komunitnom centre

K bodu 6/

Návrh na uznesenie predložil p. Andrej Kubík

K bodu 7/

Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva toto starosta ukončil a poďakoval sa prítomným za účasť.

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2016

 3. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení obce za obdobie 10-12/2016

 4. Úprava rozpočtu o štátne peniaze pre rok 2016, ROEP,RA

 5. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016

 6. Rôzne

 7. Návrh na uznesenie

 8. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich, starosta obce

Návrhová komisia: p. Ivan Žilla, p. Peter Baroš 

Overovatelia zápisnice: p .Ivan Žilla, p. Peter Baroš 

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 27.02.2017

www.obecrudno.sk 27.02.2017

Z úradnej tabule zvesené: -------------------------------------

K bodu 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Dušan Menich. Privítal prítomných poslancov a prítomných, oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva, následne sa opýtal, či má niekto na doplnenie programu rokovania a dal za program hlasovať.

Za program rokovania hlasovali poslanci nasledovne:

Prítomní poslanci: ( viď prezenčná listina )

Za:

 • p. Ivan Žilla
 • p. Andrej Kubík
 • p. Peter Baroš

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice:

 • p. Ivan Žilla
 • p. Peter Baroš

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia predložil poslanec Peter Baroš, uznesenie bolo len čiastočne splnené, nesplnené nebol urobený vianočný stromček, nebolo dovezené drevo

K bodu 3/

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ správu o hospodárení s finančným prostriedkami obce za obdobie október 2016 – december 2016

K bodu 4/

V roku 2016 dostala obec finančné prostriedky od Ministerstva vnútra SR na Register obnovy pozemkov /ROEP/ vo výške 711,53 € a Register adries / RA / vo výške 9,00 € o ktoré bol navýšený rozpočet na príjmovom účte o 720,53 € a výdavkovom účte o 720,53 € , táto úprava rozpočtu obce o štátne peniaze bola dňa 27.10.2016

K bodu 5/

Pracovníčka obce p. Kopčoková predložila OZ plnenie čerpania rozpočtu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Celkové príjmy za rok 2016 boli nasledovné:

Bežný rozpočet príjmy, skutočnosť k 31.12.2016 : 53 326,13 €

Bežný rozpočet výdavky , skutočnosť k 31.12.2016 : 47 126,18 €

Kapitálové výdavky, skutočnosť k 31.12.2016: 20 178,41 €

Príjmové operácie, skutočnosť k 31.12.2016 : 17 798,41 €

( viď podrobné čerpanie rozpočtu 1.1.2016 – 31.12.2016 )

K bodu 6/

Starosta oznámil poslancov, že Ples samosprávy bude 11.03.2017 v kultúrnom dome na Dubovom, ktorý z poslancov a členov komisií majú záujem o tento ples , treba sa prihlásiť čím skor, lebo kapacita miest je obmedzená.

 • Informoval poslancov a prítomných, že dňa 28.02.2017 bude kolaudácia priepustu na cesta II/519 kde je prizvaná obec ako účastník stavebného konania. V tejto súvislosti poznamenal p. Andrej Kubík, že treba na konaní pripomenúť, na zle upravené koryto potoka od domu č. 69 po most , na posunuté panely a písomne požiadať Povodie Váhu o nápravu panelov. Starosta upozornil na nebezpečnú situáciu na tomto moste, nakoľko sú tam tie zvodidlá cesta sa zúžila a peší občania majú problém pri takej hustej premávke bezpečne prejsť. Pri kolaudácii nanesie tieto pripomienky. V tomto roku by obec chcela dať vypracovať projekt na vybudovanie chodníka, aby sa v budúcnosti mohol realizovať nakoľko je to drahá investícia.

 • Starosta informoval, že bola požiadavka na vybudovanie urnového cintorína na miestnom cintoríne. Poslanci sa s touto požiadavkou stotožnili, požiadali starostu aby zistil podmienky na zriadenie urnového cintorína, a potom sa určí kde bude vybudovaný.

 • Okresný výbor DPO SR, Turčianske Teplice, svojím listom zo dňa 17.01.2017, rozhodol o zániku DHZ Rudno, nakoľko trvalo a systematicky porušovalo Stanovy . Neplnili si úlohy v informačnej sústave DPO SR, neúčasť na okresných kolách súťaže DHY, neplatenia členských príspevkov. Starosta vzal túto skutočnosť na vedomie a povedal, že obec má štyroch členov vyškolených.

 • Oboznámil poslancov, že obec musí vymeniť ističe na verejnom osvetlení a kultúrnom dome, lebo je vysoký poplatok za tieto ističe zmenou nových zmlúv so SSE, a.s. Žilina,

 • Predsedníčka Únie žien Slovenska p. Zdenka Lichnerová informovala starostu obce, že pri príležitosti MDŽ zorganizujú posedenie aj s kultúrnym programom v Komunitnom centre, dňa 18.03.2017. Starosta povedal, že sa budú dávať poukážky pre každú ženu. Únia zas pripraví posedenie aj s občerstvením.

 • Kontrolórka obce p. Ing. Rakšániová sa spýtala starostu, ako je to z obecnou knižnicou, keď nepracuje už vyše roka. Treba osloviť p. Vandlíkovú nech sa vyjadrí

K bodu / 7

Návrh na uznesenie predložil poslanec Peter Baroš.

K bodu 8/

Po vyčerpaní programu rokovania starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 14.09.23016
 3. Správa hlavného kontrolóra o hospodárení obce za III. polrok 20106
 4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 5. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016
 6. Schválenie dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 7. Schválenie rozpočtu
 8. Schválenie plánu rokovaní OZ na rok 2017
 9. Informatívny rozpočet na roky 2018-2019
 10. Rôzne
 11. Návrh na uznesenie
 12. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich, starosta obce.............................................

Návrhová komisia: p. Peter Baroš ---------------------------------------------

p. Andrej Kubík ---------------------------------------------

Overovatelia zápisnice: p. Peter Baroš -------------------------------------------

p. Andrej Kubík -------------------------------------------

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková ...................................................

Na úradnej tabuli vyvesené: 24.11.2016

www.obecrudno.sk 24.11.2016

Z úradnej tabule zvesené:

K bodu1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Dušan Menich. Privítal poslancov a prítomných, oboznámil s programom rokovania, následne sa opýtal či má niekto na doplnenie programu a dal za program hlasovať.

Za program hlasovali poslanci nasledovne: Za p. Ján Páleš

p. Zdenko Fóbel

p. Ivan Žilla

p. Andrej Kubík

p. Peter Baroš

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Peter Baroš

p. Andrej Kubík

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia predložil p. Ján Páleš, skonštatoval, že uznesenie bolo splnené

K bodu 3/

Ing. Anna Rakšániová predložila obecnému zastupiteľstvu správu o hospodárení obce za mesiace júl, august, september 2016.

K bodu 4/

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

K bodu 5/

Pracovníčka obce oboznámila zastupiteľstvo obce s čerpaním finančných prostriedkov k 30. septembru 2016.

Príjmy k 30.09.2016 boli v celkovej výške 39.516,46 EUR

Výdavky k 30.09.2016 boli v celkovej výške 34.659,68 EUR ( viď čerpanie rozpočtu )

K bodu 6/

Starosta obce predložil na schválenie návrh dodatku č. 02/2016 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zdôvodnil tým, že poplatok za komunálny odpad musíme zvýšiť, nakoľko finančné prostriedky nepostačujú na jeho odvoz a uloženie na skládku. Poplatok sa navrhuje zvýšiť o 0,01 EUR na poplatníka na kalendárny deň ( o 3,65 € na rok )

K bodu 7/

Obecnému zastupiteľstvu predložila pracovníčka obce p. Kopčoková Návrh rozpočtu na rok 2017, poslanci nemali pripomienky

K bodu 8/

Starosta obce predložil na schválenie OZ Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2017

K bodu 9/

Pracovníčka obce predložila informatívny rozpočet o nakladaní s finančnými prostriedkami na roky 2018-2019

V roku 2018 aj 2019 príjmy v celkovej výške 50.690, 00 €

V roku 2018 aj 2019 výdavky v celkovej výške 46.380, 00 €

K bodu 10/

Starosta sa spýtal poslancov či sa budú robiť obecné oslavy 675 výročie prvej písomnej zmienky o obci. Ak by sa robili je to dlhodobá úloha už rok dopredu robiť prípravy. Musela by sa urobiť rekonštrukcia toaliet, nakoľko sú nevyhovujúce pre veľký počet ľudí. Bude to stáť veľa finančných prostriedkov. Zatiaľ to ostalo na mŕtvom bode. Požiadal poslancov aby doviezli palivové drevo a výzdobu vianočného stromčeka, nakoľko ide na liečenie. Informoval o triedení odpadu a o potrebe zvýšiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu nakoľko tie finančné prostriedky nepostačujú. Občania musia dôsledne triediť odpad, lebo sa bude poplatok každoročne zvyšovať ak sa nebude dôsladne triediť. Ďalej informoval o ponuke na odhŕňanie snehu firmou ZE-TEC , s.r.o. Marián Zelienka, Slovenské Pravno . Ponúkol cenu 24,00 € s DPH za hodinu. PD Turiec Dubové za 30,00 € s DPH. Zmluva sa podpíše s p. Mariánom Zelienkom.

p. Zdenko Fobel poukázal, že sa využívajú obecné pozemky a neplatí sa za ne. Upozornil, že cesta od domu č. 87 po č. 83 je poškodená , nakoľko ako bola uzatvorená cesta II/519 v smere na Prievidzu, tak sa veľké kamióny otáčali na tejto miestnej komunikácii. Starosta povedal, že cesta bola už poškodená predtým.

Predsedníčka Únie žien Slovenska informovala , že budú robiť posedenie na Mikuláša s varením kapustnice 10.decembra 2016.

Starosta informoval, že členka ZPOZ p. Mária Fobelová sa odsťahovala z obce a p. Zuzana Kleinová sa nezapájala, treba ich odhlásiť zo Sociálnej poisťovne a doplniť novými členkami p. Zdenka Lichnerová a Petra Blašková, ktoré treba prihlásiť do Sociálnej poisťovne.

K bodu 11/

Návrh na uznesenie predložil p. poslanec Andrej Kubík.

K bodu 12/

Po vyčerpaní programu rokovania OZ starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

PROGRAM:

 • Otvorenie
 • Kontrola uznesenia zo dňa 23.06.2016
 • Správa hlavného kontrolóra o hospodárení obce za 4-6/2016
 • Čerpanie rozpočtu 1-6/2016
 • Rôzne
 • Návrh na uznesenie
 • Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich 

Návrhová komisia: Ján Páleš, Zdenko Fóbel 

Overovatelia zápisnice: Ján Páleš, Zdenko Fóbel

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 


Na úradnej tabuli obce vyvesené: 19.09.2016
Z úradnej tabule obce zvesené: 

K bodu 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Dušan Menich. Privítal poslancov a prítomných , oboznámil s programom rokovania a následne sa spýtal či má niekto na doplnenie programu a dal za program hlasovať.
Za program hlasovali poslanci nasledovne: Za: p. Ján Páleš
p. Zdenko Fóbel
p. Ivan Žilla
p. Peter Baroš
Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice p. Ján Páleš, p. Zdeno Fóbel

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia predložil p. Ivan Žilla, skonštatoval, že uznesenie bolo splnené

K bodu 3/

Ing. Anna Rakšániová, hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu správu obecného kontrolóra nakladanie s finančnými prostriedkami obce za mesiace apríl, máj, jún 2016

K bodu 4/

Čerpanie rozpočtu za I. polrok predložila pracovníčka obce A. Kopčoková / viď čerpanie rozpočtu/

K bodu 5/

Starosta informoval, že p. Danka Vandlíková nebude pracovať ako knihovníčka v obecnej knižnici. Knižnicu preberie p. Lucia Erteľová, po prebratí budú občania informovaný o prevádzkovej dobe v knižnici.
Na zasadnutie OZ bol pozvaný aj veliteľ DHZ p. Tomáš Kubík, nakoľko činnosť stagnuje, ale zasadnutia sa nezúčastnil, ignoruje upozornenia starostu. Starosta informoval poslancov, že majiteľ hotela Čierny medveď, by chcel prekryť hrádzu pred hotelom na parkovacie miesta. Poslanci s tým ale nesúhlasia, aby sa parkovalo pod oknami rodinných domov, nakoľko miestna komunikácia je dosť široká v týchto miestach na parkovanie a na priľahlej ceste je parkovisko.
Na zasadnutie boli pozvané aj predsedníčka ZPOZ p. Miroslava Očkajová, predsedníčka Únie žien Slovenska p. Zdenka Očkajová a p. Lucia Erteľová, ktoré informovali starostu obce , že v októbri bude posedenie s dôchodcami a s jubilantami v Komunitnom centre. Obecný úrad zabezpečí nákupné poukážky pre dôchodcov,  ZPOZ a  Únia žien, miestna organizácia zabezpečí program a občerstvenie.
Predsedníčka únie žien poukázala na opravu zastávky SAD, natretie zábradlia na moste a veľkokapacitného kontajnera na strede obce, ktorý treba natrieť farbou.
Starosta informoval o podpise zmluvy s Natur-Pack, a.s., ktorá bude námatkovo kontrolovať čo sa dáva do smetných nádob , keď tam bude odpad ktorý tam nemá byť , nebude odvezený. Skonštatoval, že občania obce dávajú do big-badov taký odpad, ktorý tam nepatrí hoci je to označené, ktorý odpad sa má triediť. Najhoršia situácia je po víkende, kde je nahádzaný aj taký odpad, ktorý ide do kuka nádob alebo stavebný odpad tam nahádžu.
Vo dvore Komunitného centra je detské ihrisko, ktoré musí byť certifikované a mať prevádzkový poriadok.
Informoval poslancov o zakúpení mobilného telefónu na poskytovanie služieb elektronického bankovníctva, k platobným operáciám bola vydaná grid karta, ktorú banka zrušila, nahradila prihlasovanie cez SMS kód, ktorý je na súkromnom mobile starostu. V neprítomnosti starostu sa nedostaneme do elektronického bankovníctva.
Poslancov informoval o vykášaní a vývoze trávy na verejných priestranstvách, zo zdravotných dôvodov toto nemôže robiť, požiadal poslancov o pomoc pri kosení alebo sa niekto osloví za úhradu.
Z urbáru treba zabezpečiť dovoz a napílenie dreva na zimné vykurovanie na obecnom úrade a v Komunitnom centre.
Ďalej informoval o vysprávke výtlkov na miestnej komunikácii cez firmu Fabšík, nakoľko objednávka na opravu miestnu komunikáciu je od apríla na Správe ciest, Martin.
Pripomenul poslancom a dal na zváženie , že v roku 2018 bude 675 výročie prvej písomnej zmienky o obci Rudno a koniec volebného obdobia, či obec zorganizuje oslavu pri tejto príležitosti, nakoľko to je náročná organizačná príprava pre celý tým ľudí v niekoľko mesačnom predstihu.

K bodu 6/

Návrh na uznesenie predložil p. Ján Páleš.

K bodu 7/

Po vyčerpaní programu rokovania , starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2016
 3. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce Rudno za rok 2015
 4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015
 5. Správa nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky za rok 2015
 6. Výročná správa za rok 2015
 7. Úprava rozpočtu obce v roku 2016
 8. Úprava rozpočtu o štátne peniaze v roku 2016 – Register adries (RA ), Voľby NR SR, REGOB
 9. Zhodnotenie majetku obce r. 2013 – 2015
 10. Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce
 11. Rôzne
 12. Návrh na uznesenie
 13. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich, starosta obce _______________________

Návrhová komisia:       p. Ivan Žilla ---------------------------

  p. Andrej Kubík --------------------------

Overovatelia zápisnice: p. Ivan Žilla --------------------------

  p. Andrej Kubík --------------------------

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková _________________________

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 24.06.2016

Z úradnej tabule obce zvesené:___________________

 

UZNESENIE č. 15/03/2016

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.06.2016

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1.1 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce bez výhrad

1.2 Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 8.437,15 €

1.3 Úpravu rozpočtu na kapitálových výdavkoch 2.000,00 €- traktorová kosačka z účtu 221 01.1.1.633004 dať na položku 713004 –nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, úprava rozpočtu z účtu 221 01.1.1. 633013 software, dať na položku 635009- aktualizácia programového produktu

1.4 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 01/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Rudno

1.5 Uznesenie č. 15/03/2016 zo dňa 23.06.2016

1.6 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

2.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

2.1. Kontrolu uznesenia zo dňa 15.04.2016

2.2. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015

2.3. Výročnú správu obce za rok 2015

2.4. Úpravu rozpočtu o štátne peniaze o sumu 9,00 €- register adries, 10,04 € Regob, 751,68 € voľby do NR SR

2.5. Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu o overení účtovnej závierky k 31.12.2015

2.6. Zhodnotenie majetku obce za roky 2013 -2015 o sumu 53.266,77 €

2.7. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015

2.8. Správu hlavného kontrolóra za obdobie 10-12/2015

2.9. Správu hlavného kontrolóra za obdobie 01-03/2016

 

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, Andrej Kubík, Ivan Žilla, Peter Baroš

Proti: -

Zdržal sa: -

 

Dušan Menich, starosta obce

 

K bodu 1)

Starosta obce p. Dušan Menich, zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, privítal prítomných o oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Následne sa spýtal, či má niekto na doplnenie programu a dal za program rokovania hlasovať. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p.p. Ján Páleš, Andrej Kubík, Ivan Žilla, Peter Baroš

Proti: -

Zdržal sa : -

Určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisia. p. Ivan Žilla, p. Anrdej Kubík

K bodu 2)

Kontrolu uznesenia predložil p. Ján Páleš.

K bodu 3)

Záverečný účet za rok 2015 predložila pracovníčka obecného úradu p. Alžbeta Kopčoková( viď záverečný účet )

K bodu 4)

Hlavný kontrolór obce Ing. Anna Rakšániová predložila obecnému zastupiteľstvu správu k záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015 a navrhla aby obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtového hospodárenia schváliť na tvorbu rezervného fondu vo výške 8.437,25 €

K bodu 5)

Starosta oboznámil poslancov OZ so správou nezávislého audítora pre OZ o overení účtovnej závierky za rok 2015, ktorú previedol dňa 08.06.2016 so záverom: Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Rudno k 31.decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve, že obec Rudno konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Licencia SKAU č. 491, Orgovánová 2565/7, Topoľčany

K bodu 6)

Výročnú správu , ktorá sa vypracováva v súlade s § 20 zákona o účtovníctve a ktorá sa posiela do RIS SAM spracovala pracovníčka OcÚ Alžbeta Kopčoková a predložila ju obecnému zastupiteľstvu.

K bodu 7)

Bola predložená úprava v rámci rozpočtu na rok 2016 na schválenie z položky 633 004 41 preúčtovať na položku 713 004 41 2.000 € traktorová kosačka, nakoľko je to nad 1.700 € kapitálový výdavok , zaradený do majetku obce a robia sa z toho odpisy. Z položky 633 013 41 preúčtovať na položku 635 009 41 650 € aktualizácia programového produktu

K bodu 8)

Úpravu rozpočtu o štátne peniaze predložila Alžeta Kopčoková, obecnému zastupiteľstvu zobrať na vedomie z dôvodu poukázania finančných prostriedkov od MV SR na REGOB a voľby do NR SR vo výške 761,72 € , a poníženie rozpočtu obce pre rok 2016 o 10,04 € na príjmovom účte dotácia REGOB

K bodu 9)

Zhodnotenie majetku za roky 2013 -2015 predložil starosta obce p. Dušan Menich

Obec zhodnotila budovu Požiarnej zbrojnice v celkovej výške 7.432,20 €

Komunitné centrum vo výške 35.185,67 €

Budova obecného úradu vo výške 10.648,90 €

K bodu 10)

Poslanci boli starostom obce oboznámený s novým zákonom o odpadoch a zároveň aj vypracovaným návrhom všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom na území obce Rudno.

K bodu 11)

p. Zdena Lichnerová, predsedníčka Únie žien prišla pozvať na oficiálne otvorenie detského ihriska, vo dvore Komunitného centra. Pre deti majú pripravené rôzne súťaže, budú variť guláš a iné občerstvenie. Zároveň požiadala starostu aby zistil kto môže zapožičať stan v prípade nepriaznivého počasia. Požiadala o prevezenie lavičiek na opravu p. Tomekovi, umiestniť lavičku aj na cintorín. Upozornila na nefungujúcu obecnú knižnicu, treba to doriešiť s bývalou knihovníčkou odovzdanie knižnice.

Starosta požiadal poslancov na brigádu pri chystaní dreva na zimnú sezónu. Starosta dohodne s predsedom urbáru s termínom oboznámi poslancov.

Anna Rakšániová sa opýtala starostu, čo je s opravou miestnych komunikácií, kedy sa to bude robiť. Starosta odpovedal, že sa rozprával s Ing. Gáborom, ten povedal, že priorita sú momentálne štátne cesty.

K bodu 12)

Návrh na uznesenie predložil p. Ivan Žilla

K bodu 13)

Po vyčerpaní bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta poďakoval za účasť zúčastneným a zasadnutie OZ ukončil.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ z 19.02.2016
 3. Vnútorná smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu
 4. Úprava rozpočtu z dôvodu tvorby a čerpania sociálneho fondu
 5. Smernica starostu o finančnej kontrole-schválenie poverenia
 6. Rôzne
 7. Návrh na uznesenie
 8. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich...............................

Návrhová komisia: p. Ján Páleš, p. Peter Baroš

Overovatelia zápisnice: p. Ján Páleš, p.Peter Baroš

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková............................

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 19.04.2016

Z úradnej tabule obce zvesené:.................................

 

K bodu 1/

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, privítal prítomných a oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Následne sa spýtal, či má niekto na doplnenie programu a dal za program rokovania hlasovať. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za : Ján Páleš, Peter Baroš, Zdenko Fobel

Proti: -

Zdržal sa: -

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia predložila kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová

K bodu 3/

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Vnútornú smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a zákona č. 377/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa v § 2 odsek 3 znie:

Starosta sa počas výkonu funkcie na účely tvorby a použitia sociálneho fondu a na účely zabezpečovania stravovania a prispievania na stravovanie posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere od 01.januára 2016. Minimálna cena jedálneho kupónu stanovená zákonom je 3,20 €. Povinný prídel do SF je vo výške 1 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Tvorba fondu a čerpanie fondu sa musí viesť na osobitnom účte vedenom v banke . Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytne zamestnancom z fondu príspevok na stravovanie od 01.01.2016

K bodu 4/

Z dôvodu tvorby sociálneho fondu od 01.01.2016 sa musí urobiť úprava rozpočtu na príspevok na stravovanie vo výdavkovej časti na položku 637014 stravovanie vo výške 1055,00 € a v príjmovej časti na položke 223003 o 530,00 € za stravné

K bodu 5/

Obecný kontrolór Ing. Anna Rakšániová oboznámila poslancov so Smernicou, ktorú vydal starosta obce v súlade s § 13 odst. 4 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Smernicu starostu č. 01/2016 o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach obce Rudno, ktorá sa týka vykonávania základnej finančnej kontroly. Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými financiami., dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy, dodržiavanie zákona, VZN, osobitných predpisov, dodržiavanie uzatvorených zmlúv, predchádzanie podvodom Boli pozvaný finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Starosta obce poveruje zamestnanca vykonať základnú finančnú kontrolu a starosta vykonáva základnú finančnú kontrolu ako vedúci zamestnanec obce. Vykonanie kontroly potvrdzujú svojím podpisom. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením. Poverenie vykonávaním základnej finančnej kontroly pre Alžbeta Kopčoková, pracovníčka OcÚ.

K bodu 6/

Obecného zastupiteľstva sa zúčastnili členovia DHZ v zastúpení predsedu a veliteľa a dvaja členovia. Starosta veliteľa vyzval na predloženie členov záchranných prác na aktualizovanie povodňového plánu. Starosta povedal, že podpíše hmotnú zodpovednosť nakoľko v požiarnej zbrojnici sa bude nachádzať aj iná technika, traktorová kosačka, snežná fréza, pojazdná kosačka nakoľko táto technika je poistená a zmluvne má určené miesto uloženia, aby svojvolne nikto nevstupoval do požiarnej zbrojnice. Ďalej vyzval viesť denník spotreby PHM , nakoľko sa nevedie evidencia. Na motorovej striekačke , ktorá je v súčasnosti v oprave urobiť len potrebné veci aby motorová striekačka slúžila k zásahu a nie na športové súťaže. K vyradenému materiálu a náradiu pri inventarizácii savice a hadice v najbližšej dobe pretlakovať a schopné k zásahu odložiť aby boli použiteľné k prípadnému zásahu.

Predsedníčka Únie žien Slovenska p. Zdena Lichnerová žiadala o pomoc poslancov pri prenesení riadov do komunitného centra a požiadala o zakúpenie regálov. Na zriadenie detského ihriska treba zakúpiť farbu, štetce a vyžiadať aspoň tri ponuky na kĺzačku a iného materiálu potrebného k zabudovaniu do výšky rozpočtových prostriedkov 1000 EUR. Starosta požiadal poslancov aj občanov o pomoc pri kosení verejných priestranstiev a cintorína , nakoľko zo zdravotných dôvodov už tieto práce nemôže tieto práce vykonávať. Zastávky treba zrenovovať ako kupovať nové. Miestne komunikácie výtlky sa urobia cez správu ciest na základe objednávky, do výšky rozpočtu 1.000€.

K bodu 7/

Návrh na uznesenie predložil p. Peter Baroš

K bodu 8/

Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce ukončil zasadnutie zastupiteľstva, poďakoval poslancom a prítomným za účasť.

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia

 3. Schválenie inventarizácie k 31.12.2015

 4. Úprava rozpočtu o štátne peniaze – ROEP, CO

 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2015

 6. Rôzne

 7. Návrh na uznesenie

 8. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich.................................

Návrhová komisia: p. Zdenko Fóbel

p. Ján Páleš

Overovatelia zápisnice: p. Zdenko Fóbel ..........................

p. Ján Páleš...................................

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková .............................

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 23.02.2016

Z úradnej tabule obce zvesené:......................

 

K bodu 1/

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, privítal prítomných a oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Zároveň dal hlasovať o programe rokovania. Poslanci hlasovali nasledovne:

Za program- p.p. Ján Páleš, Zdenko Fóbel, Peter Baroš, Andrej Kubík

Určil overovateľov zápisnice: p. Zdenko Fóbel

p. Ján Páleš

K bodu 2/

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ prečítal p. Peter Baroš, a konštatoval, že uznesenie bolo splnené.

K bodu 3/

V mesiaci december 2015 bola vykonaná inventarizácia majetku k 31.12.2015. Bolo potrebné povyraďovať starý a nepotrebný niekoľkoročný inventár. Inventarizačná komisia pri OcÚ vyradila takýto inventár v hodnote 6.727,43 € ( viď inventárny súpis k 31.12.2015)

K bodu 4/

Poslanci OZ boli oboznámený o navýšení rozpočtu o štátne peniaze pre rok 2015 vo výške 211,79 € na príjmových a výdavkových účtoch z dôvodu poukázania finančných prostriedkov od Ministerstva vnútra SR na ROEP a odmenu skladníka CO

K bodu 5/

Čerpanie rozpočtu o hospodárení obce za rok 2015 predložila pracovníčka obce A. Kopčoková. Celkové príjmy za rok 2015 predstavovali čiastku 59.123,27 € a celkové výdavky v celkovej výške 50.686,12 € , rozpočtovaných bolo príjmov 41.205,00 € a výdavkov 41.190,00 € čo percentuálne vyjadrenie príjmy splnené na 139,71 % a výdavky 119,81 % podrobné čerpanie viď zostava Čerpanie rozpočtu od 01.01.2015 do 31.12.2015

K bodu 6/

V bode rôzne sa prihlásili o slovo p. Lucia Erteľová a p. Miroslava Očkajová , členky ZPOZ pri OcÚ , nakoľko sa blíži MDŽ tak sa prišli dohodnúť so starostom obce a s poslancami OZ ako sa bude organizovať MDŽ. Navrhli zastupiteľstvu, že pripravia dňa 12.03.2016 v Komunitnom centre posedenie pre ženy, pripravia občerstvenie malý darček, aby sa nedávali poukážky v hodnote 3,30 € na osobu, ale urobilo sa posedenie, aby sa ženy stretli lebo upadol v obci spoločenský a kultúrny život. Preto sa urobí toto posedenie. Starosta ich informoval, že v obci je 74 žien a uvoľnia sa na to finančné prostriedky v čiastke 3,30 osobu. Ďalej podali požiadavku na starostu obce na zakúpenie vybavenia do kuchyne v komunitnom centre ako sú taniere, dezertné taniere, poháre, príbory na 50 osôb, lebo keď tam poriadajú akcie, tak si musia nosiť z domu.

p. Lucia Erteľová sa spýtala starostu ako je to s obecnou knižnicou, nakoľko doterajšia knihovníčka p. Danka Vandlíková by tam mala v zimných mesiacoch chodiť raz za dva týždne a v letných každý piatok, a vieme, že sa stará o mamu treba sa spýtať či bude aj naďalej vykonávať knihovníčku, lebo ak nie tak p. Erteľová by robila knihovníčku a zároveň by aj robila s deťmi počas otváracích hodín v knižnici, deti by sa hrali rôzne spoločenské hry, čítali by si a bol by nad nimi dozor. Deti nemajú žiaden priestor na stretnutia a takto by sa spoločne stretali. V jarných mesiacoch sú zveľadiť detské ihrisko, zakúpi sa klzačka z prostriedkov obce, chcú organizovať MDD, skonštatovala, že v obci nefungujú žiadne organizácie.

p. Peter Baroš, povedal, že drevo na kolotoč pre deti dal p. Vladimírovi Kleinovi, aby to namontoval, lebo on to časovo nestíha.

p. Ján Páleš upozornil na poškodené , vytlačené panely v miestnom potoku p. domom č. 17 pri Šovčíkov, lebo často prší a zdvihne sa hladina tak podmyje panely aj s cestou. Aj most cez štátnu cestu pri Gíretov nestačil, nakoľko veľa pršalo a sú tam spadnuté panely, ktoré treba vybrať. Požiadal starostu aby oslovil listom Povodie Váhu v akom stave je miestny potok , že je nutnosť tieto poopravať. P. Andrej Kubík na toto taktiež upozornil starostu. Upozornil aj na poškodenú komunikáciu pri predajni COOP a Pohostinstve a zastávke SAD je prepadnutý kanál, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Sľúbil, že tú dieru osobne v pondelok zabetónuje. Spýtal sa starostu obce, v koho v správe sú miestne zastávky, lebo hlavne tá na smer Martin je v zlom stave. Starosta odpovedal, že sú v správe obce. Informoval starostu, že zaviezol požiarnu striekačku do opravy p. Martinovi Ličkovi, treba sa s ním spojiť ohľadom ceny za opravu. Povedal, že inventarizácia DHZ bola urobená a urobili v požiarnej zbrojnici poriadok.

p. Ján Páleš navrhol starostovi obce odkúpenie pozemku v bývalej materskej škôlke od Slovenského pozemkového fondu, nakoľko ten nie je obecný.

Starosta obce informoval poslancov , o účasti na školení ohľadom volieb. Oznámil poslancom, že na zasadnutie OZ boli pozvaní p. Michal Menich predseda DHZ, ktorý sa nedostavil na zasadnutie. Starosta konštatoval, že predtým v novembri minulého roku sa nezúčastnil zastupiteľstva p. Tomáš Kubík - veliteľ , nakoľko potrebujeme zaktualizovať povodňový plán obce a iné veci týkajúce sa chodu DHZ. Následne na toto reagoval poslanec p. Andrej Kubík nepravdivými obvineniami na starostu, že asi on je príčinou, že DHZ nefunguje, že ich nepodporuje. Starosta na svoju obranu podal vysvetlenie ako to v skutočnosti je , viac menej obhajoval p. Andrej Kubík brata Tomáša Kubíka a nové vedenie DHZ a povedal, že predtým hasičstvo fungovalo mali aj úspechy a podporu starostu. Starosta protirečil ich tvrdeniam. Konštatoval že nie je záujem zo strany členov DHZ aby organizácia fungovala. Podporu majú, ktorú starostovi určuje zákon.

K bodu 7/

Návrh na uznesenie predložil p. Ján Páleš

K bodu 8/

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a hosťom za účasť a zasadnutie ukončil.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 21.08.2015

 3. Riešenie súčasného stavu DHZ

 4. Stanovisko obecného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016

 5. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016

 6. Informatívny rozpočet na roky 2017 – 2018

 7. Správa obecného kontrolóra o hospodárení obce

 8. Schválenie návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2016

 9. Návrh- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

 10. Schválenie návrhu VZN č. 01/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce

 11. Návrh – Dodatok č. 01/2015 VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 12. Rôzne

 13. Návrh na uznesenie

 14. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich -----------------------------------------

Návrhová komisia: p. Peter Baroš ................................................

                                p. Ivan Žilla ................................................

Overovatelia zápisnice: p. Peter Baroš ...............................................

                                       p. Ivan Žilla ...............................................

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková ------------------------------------------

Na úradnej tabuli obce vyvesené : 30.11.2015

Z úradnej tabule obce zvesené:

K bodu 1)

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, privítal prítomných a oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva a doplnil program rokovania o nový bod a to vykonať inventarizáciu majetku k 31.12.2015 – určiť inventarizačnú komisiu.

Zároveň dal hlasovať o programe rokovania. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Peter Baroš, p. Ivan Žilla

Hneď na úvod požiadali o slovo p. Lucia Erteľová a p. Zdenka Lichnerová. Oboznámili starostu obce a poslancov OZ o Mikulášskom posedení, ktorý bude 06.12.2015 v Komunitnom centre. Vlani organizovali Mikuláša, ktorý mal dobrú odozvu aj od rodičov detí aj starých rodičov , detí a všetkých, ktorý sa zúčastnili. Tohto roku by chceli urobiť pre dospelých vianočný punč, ktorý by za symbolickú cenu ponúkli zúčastneným a výťažok by investovali do úpravy detského ihriska . Žiali o sponzorský dar na varenie punču vo výške 30 EUR. Ktorý im bol schválený. Starosta obce informoval , že balíčky pre deti zaobstará obecný úrad. Potom už zasadnutie pokračovalo podľa schváleného programu.

K bodu 2)

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ predložil p. Ivan Žilla. Uznesenie splnené

K bodu 3)

Starosta informoval prítomných o súčasnom stave DHZ. Okresný výbor DPO SR , Turčianske Teplice, jeho predseda p. Milan Michalka upozornil listom v októbri 2015, že neboli zaplatené členské príspevky na rok 2015 za členov . Stanovy DPO SR hovoria, že člen má povinnosť platiť príspevky. V prípade nezaplatenia členských príspevkov do konca roka 2015 Predsedníctvo navrhne plénu zrušenie DHZ. Bol pozvaný aj p. Tomáš Kubík- veliteľ DHZ aby podal informácie ale zasadnutia sa nezúčastnil.

K bodu 4)

Obecný kontrolór Ing. Anna Rakšániová podala poslancom OZ stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 a doporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť.

K bodu 5)

Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu, ktorý mali na naštudovanie pred rokovaním , nikto nemal návrhy ani pripomienky a tak dal za rozpočet hlasovať.

Za rozpočet poslanci hlasovali nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

K bodu 6)

Kontrolórka obce predložila informatívny návrh rozpočtu na roky 2017-2018 obecnému zastupiteľstvu

K bodu 7

Kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová predložila OZ správu o hospodárení obce za obdobie apríl – september 2015 ( viď správy )

K bodu 8

Starosta obce predložil plán rokovaní OZ na rok 2016. Následne dal za plán hlasovať.

Hlasovanie: Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

K bodu 9)

Kontrolórka obce predložila OZ na schválenie Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na I.polrok 2016. Hlasovanie: Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

K bodu 10)

Starosta oboznámil s Návrhom VZN o vylepovaní volebných plagátov, nakoľko obec nemala vypracované v minulosti takéto VZN. Poslanci prijali návrh tohto Vzn bez pripomienok a tak dal starosta za návrh hlasovať. Hlasovanie : Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

K bodu 11)

Starosta predložil Dodatok č. 01/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rudno o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo 01/2013, kde sadzba za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín bude 0,050 €/ kilogram takéhoto odpadu nakoľko od 01.01.21016 nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spýtal sa či niekto má iný návrh na sadzbu. Nikto nemal promienku s sadzbe a tak dal za dodatok hlasovať. Hlasovanie : Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Petert Baroš, Andrej Kubík

K bodu 12)

Starosta určil inventarizačné komisie na vykonanie inventúry majetku obce a DHZ

Majetok obce: P. Alžbeta Kopčoková, Ján Páleš, Peter Baroš

PO: p. Andrej Kubík, Tomáš Kubík

K bodu 13)

p. Andrej Kubík požiadal o miestnosť na schôdzu DHZ na 04.12.2015

- starosta informoval že požiarna striekačka je nefunkčná ( pokazená ) nie je zazimovaná, neodpisujú sa PHM, nie je činnosť DHZ prebraná po bývalom veliteľovi Jánovi Petrovičovi novým veliteľom DHZ p. Tomášom Kubíkom

- p. Peter Baroš sa spýtal či by bola možnosť uschovať mini bager Ľ. Ličku v požiarnej zbrojnici, starosta obce s tým zásadne nesúhlasil.

p. Ján Páleš sa informoval ako je to s opatrovateľskou službou, starosta odpovedal, že všetkom ide cez spoločnú úradovňu p. Knapová

- dotácie na Centrum vľného času sa budú poskytovať našim deťom, koordinátorom bude p. Ivan Žilla

K bodu 14)

Návrh na uznesenie predložil p. Peter Baroš

Za návrh uznesenia dal starosta obce hlasovať. Hlasovanie : Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

K bodu 15)

Po vyčerpaní bodov programu poďakoval prítomným starosta obce a zasadnutie ukončil.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ
 3. Úprava rozpočtu o štátne peniaze ROEP, vojnové hroby
 4. Čerpanie rozpočtu
 5. Správa obecného kontrolóra
 6. Schválenie veliteľa DHZO p. Tomáša Kubíka
 7. Rôzne
 8. Návrh na uznesenie
 9. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich- starosta obce

Návrhová komisia: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík

Overovatelia zápisnice: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 31.08.2015

Z úradnej tabule obce zvesené:--------------------------

K bodu 1)

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie OZ v zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , privítal prítomných a oboznámil poslancov s návrhom programu rokovania zasadnutia OZ a doplnil o nový bod rokovania:

 • Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II.polrok 2015, spýtal sa poslancov OZ či má niekto na doplnenie programu a dal za program hlasovať. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík, p. Ivan Žilla, p. Peter Baroš

Určil návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice: p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík

K bodu 2)

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ predniesol p. Ivan Žilla, skonštatoval, že uznesenie je splnené.

K bodu3)

Bola podaná informácia o úprave rozpočtu navýšenie o štátne peniaze na príjmovom účte o 148,15 € a 13,51 € na ROEP a o 10,92 €na výdavkovom účte od Ministerstva vnútra SR na  vojnové hroby

K bodu 4)

Čerpanie rozpočtu za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 predložila A. Kopčoková ( viď čerpanie rozpočtu podrobne )

Celkové príjmy vrátene dotácií sú vo výške 26.253,00 € z rozpočtovaných 41.205,00€ čo v percentách predstavuje 63,71 %

Celkové výdavky za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 sú vo výške 17.242,13 € z rozpočtovaných 41.190,00 € čo v percentách predstavuje plnenie 41,86 %

K bodu 5)

Hlavná kontrolórka obce Ing. Anna Rakšániová podala správu obecnému zastupiteľstvu za kontrolované obdobie január – marec 2015, skonštatovaním, že neboli zistené žiadne účtovné nedostatky. Taktiež bol skontrolovaný stav pokladne za sledované obdobie.

Počiatočný stav na bankovom účte k 01.01.2015 bol 22.383,94 €

Príjmy 5.649,15 €

Výdavky 770,80 €

Zostatok 27.262,29 €

Počiatočný stav k 01.02.2015 27.262,29 €

Príjmy 3.523,84 €

Výdavky 4.493,74 €

Zostatok 26.292,39 €

Počiatočný stav k 01.03.2015 26.292,39

Príjmy 6.884,29 €

Výdavky 2.934,39 €

Zostatok 30.242,29 €

K bodu 6)

Hlavná kontrolórka predložila zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

K bodu 7)

Starosta obce predložil OZ na schválenie na výkon funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce p. Tomáša Kubíka, ktorý absolvoval školenie a bolo mu vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Martine. Osvedčenie platí do 23.mája 2020

K bodu 8)

p. Andrej Kubík sa spýtal starostu obce či sa budú robiť kominárske práce v obci na rodinných domoch p. Tichým, kominárom

p.p. Ivan Žilla a Peter Baroš požiadali starostu aby sa pozvánky na zasadnutie OZ posielali aspoň týždeň dopredu, z dôvodu že pracujú na zmeny.

p. Ján Páleš upozornil, že k hydrantu, ktorý je pri jeho pozemku by bolo dobre vymeniť hadice „C“ a dal otázku koľko je funkčných hydrantov. Starosta odpovedal, že do hydrantov smú zasahovať len vodári a že rozmiestnenie hydrantov v prípade v požiaru vyhovuje, (dostupnosť 400 metrov ) vyjadrenie vodára p. Rasťa Páleša všetky sú v dobrom stave udržiavané.

Starosta obce konštatoval, že Dobrovoľný hasičský zbor obce nie je funkčný. Treba odhlásiť požiarne auto z evidencie aj z JISHM po konzultácii s Okresný úradom , odborom krízového riadenia , civilnej ochrany obyvateľstva, je vo veľmi zlom technickom stave a musí sa každý rok platiť zákonná poistka.

Starosta informoval poslancov, že výmenu okien a dverí cez verejné obstarávanie vyhrala cez EKS ( Ekektronický kontraktačný systém ) firma Tomáš Loy - PRYMÁT, Fričkovce 48, Bardejov, s ktorou je uzatvorená Zmluva o dielo č. Z 201515620_Z uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Požiadal p. Jána Páleša o pristavenie vlečky, kde sa bude dávať drobný stavebný odpad z búracích prác. Starosta obce informoval, o pripravovanej kanalizácii obce, o jej trasovaní,. Do roku 2020 by mala byť spustená, nakoľko obec sa nachádza v I. a II. ochrannom pásme. Poslanci sa zhodli , že oprava miestnych komunikácii sa bude opravovať až po kanalizácii, nakoľko miestnu komunikáciu aj tak rozkopú pri kladení kanalizácie. Boli by to zbytočne investované finančné prostriedky. Kto si svojvoľne prekopal miestnu komunikáciu bez povolenia od obce musí ju opraviť na vlastné náklady. Občania budú musieť strpieť tento stav , pokiaľ sa komunikácie neopravia po kanalizácii. Ďalej informoval o havarijnom stave na dome smútku zateká strecha, opadáva vnútorná omietka. Predpokladané náklady na túto opravu predstavujú finančnú čiastku cca 2.700 €.

Upozornil poslancov, že je nutne nájsť správcu cintorína ako aj upratovačku na upratovanie domu smútku a obecného úradu ,len určený počet hodín do týždňa a dom smútku podľa potreby. Znížiť nájazd cesty na miestny cintorín.

K bodu 9)

Návrh na uznesenie predložil p. Andrej Kubík

K Bodu 10)

Po vyčerpaní programu rokovania OZ prítomným poďakoval a zasadnutie ukončil starosta obce p. Dušan Menich

Program:

1.Otvorenie

2. Zapojenie obcí horného Turca do prístupu Leader/ CLLD pre čerpanie eurofondov v programovom období 2014 – 2020

3. Ukončenie

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 29.06.2015

Z úradnej tabule obce zvesené:--------------------------

1.

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie OZ v zmysle § 12 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý oboznámil poslancov s programom rokovania OZ s jedným bodom programu Zapojenie obcí horného Turca do prístupu Leader /CLLD pre čerpanie eurofondov v programovom období 2014 -2020. Následne dal za program hlasovať. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za.: p. Ján Páleš, p. Peter Baroš, p. Andrej Kubík

2.

Starosta obce p. Dušan Menich oboznámil prítomných poslancov o Partnerstve Horného Turca zapojenie obcí horného Turca do prístupu Leader pre čerpanie eurofondov v programovom období 2014 -2020.

Sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ v podmienkach SR sa bude využívať v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia. O rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno- súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS). Ide o partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, členmi týchto partnerstiev sú mestá do 20 000 obyvateľov, obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky či samotný občania. Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR. Štruktúra orgánov MAS, najvyšší orgán je valné zhromaždenie. Všeobecnými podmienkami MAS sú počet obyvateľov MAS musí byť vyšší alebo rovný ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 15 000 obyvateľov. Hustota celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyvateľov/km2.Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7. Mas má právnu subjektivitu, je zastúpená občianskym združením.

Ako prvý krok pre dosiahnutie získania finančných prostriedkov cca 2,8 milióna EUR pre okres Turčianske Teplice bolo založené občianske združenie . Jeho štatutárnou zástupkyňou je Ing. Eva Mališová. Samosprávy sa môžu stať členmi na základe uznesení obecných zastupiteľstva a nominovať do orgánov budúcej MAS svojich zástupcov.

MPRV vyhlási výzvu na pridelenie dotácie na spracovanie tzv. Integrovanej multi fondovej stratégie( niečo ako Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu Turčianske Teplice. Termín spracovania stratégie bude od júla- novembra 2015. Stratégia pôjde na posudzovanie na ministerstvo. Finančné prostriedky na túto stratégiu budú refundované a preto je potrebné preklenúť obdobie do zrefundovania. Obce dajú tzv. zálohový členský príspevok na rok 2015 vo výške 0,75 € na obyvateľa. Po zrefundovaní finančných prostriedkov zasadne valné zhromaždenie , kde budú nominovaní zástupcovia mesta a obcí, ktorí rozhodnú ako sa s refundovanými finančnými prostriedkami naloží.

3.

Po vyčerpaní programu rokovania OZ poďakoval prítomným poslancom a zasadnutie ukončil.

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ

3. Úprava rozpočtu o štátne peniaze – Referendum, vojnové hroby

4. Schválenie dodatkovej dovolenky – funkčné obdobie 2014 – 2018

5. Mzda v NH za rok 2014 – úprava platu starostu obce

6. Správa audítora pre OZ – účtovná závierka za rok 2014

7. Voľba hlavného kontrolóra

8. Rôzne

9. Návrh na uznesenie

10.Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich – starosta obce 

Návrhová komisia: Ivan Žilla, Zdenko Fóbel 

Overovatelia zápisnice: Ivan Žilla, Zdenko Fóbel

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 18.05.2015

Z úradnej tabule obce zvesené:–––––––––––

 

K bodu 1)

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie OZ v zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý oboznámil poslancov s programom rokovania zasadnutia, a doplnil  novým bodom programu rokovania o záverečný účet obce Rudno a rozpočtové hospodárenie za rok 2014. Zároveň dal za program rokovania hlasovať. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za:

p. Ján Páleš
p. Zdenko Fóbel
p. Ivan Žilla
p. Andrej Kubík
p. Peter Baroš

Na začiatku rokovania OZ p. Jozef Lichner prišiel s požiadavkou na opravu miestnych komunikácií sú v  zlom stave, prekopaná cesta a výtlky hlavne v hornej časti obce od č.d. 13 po horný koniec , ničia sa tam autá. Starosta obce informoval p. Lichnera , že obec nemá na položenie nového koberca , skonštatoval že občania si bez ohlásenia na obecnom úrade prekopali miestnu komunikáciu a niektorý občania ju nedali do pôvodného stavu, po usadnutí zeminy prekopávku musia po usadnutí zeminy zabetónovať. Miestnu komunikáciu značne poškodzujú aj Lesy a urbár ťažením dreva v doline. Z Eurofondov nie sú vyčlenené dotácie na opravu miestnych komunikácií, aby sa obec uchádzala o tieto finančné prostriedky. Situácia sa bude riešiť. Aj poslanec p. Peter Baroš sa pýtal starostu ako sa bude riešiť zlá situácia s miestnymi komunikáciami. Starosta informoval že v bode rôzne sa dohodnú na ďalšom postupe

K bodu 2)

Kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ prečítal p. Ján Páleš a skonštatoval, že uznesenie nie je splnené v bode č. 3 Uznesenia č. 08/01/2015 zo dňa 20.02.2015 , že sa stále volne pohybujú psi po obci.

K bodu 3)

Úpravu rozpočtu o štátne peniaze predložila Alžbeta Kopčoková, jedná sa o navýšenie rozpočtu obce pre rok 2015 vo výške 10,92 € , a 640,00 € na príjmových účtoch a o 640,00 € na výdavkových účtoch z dôvodu poukázania finančných prostriedkov od Ministerstva vnútra SR na vojnové hroby a Referendum

K doplnenému bodu rokovania

Záverečný účet obce Rudno a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 predložila A. Kopčoková( viď Záverečný účet obce ) Oboznámila s hospodárením obce za uplynulý rok s prebytkom hospodárenia obce vo výške 3.883,53 € o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Hlasovanie o použití prebytku rozpočtového hospodárenie:

Za:

p. Ján Páleš
p. Ivan Žilla
p. Andrej Kubík
p. Zdenko Fóbel
p. Peter Baroš

K bodu 4)

Starostovi obce bola schválená dodatková dovolenka na funkčné obdobie 2014 -2018 5 dní.

K bodu 5)

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014 , ktorú vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky je 858,00 € od tejto mzdy sa odvíja aj určenie platu starostovi obce.

Starostovi obce patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov ( do 500 obyvateľov 1,49 násobok ) a úväzku 858 x 1,49 x 0,75 959,00 €

K bodu 6)

Za rok 2014 bol vykonaný audit o overení účtovnej závierky k 31.12.2014. Audit vykonal Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, Licencia SKAU č. 491, Topoľčany.

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

K bodu 7)

Na funkciu hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a ods.4 a ods.8 písm.a) zákona 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo vypísané výberové konanie.

Žiadosti mohli podať kandidáti do 13.05.2015. Do tohto termínu si podal len jeden uchádzač.

p. Anna Rakšániová, Ing. V uzatvorenej obálke boli predložené všetky náležitosti v zmysle zákova a tak voľba hlavného kontrolora keďže bol jeden uchádzač bola zvolená p. Anna Rakšániová, Ing. , ktorá bude zamestnancom obce na úväzok 2 hodiny týždenne 5% t.j. 0,05

Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obciach do 500 obyvateľov 1,15

Určenie platu: 858,00 X 5% X 1,15 49,33 € po zaokrúhlení na celé euro 50,00€

K bodu 8)

V bode rôzne sa rozobrala zlá situácia miestnych komunikácií. Poslanci aj starosta obce sa dohodli , že v priebehu týždňa pôjdu po obci a tam kde si ju občania rozkopali bez povolenia od obecného úradu alebo aj s povolení a nedali ju do pôvodného stavu t,j. po sadnutí zeminy aj zabetónovať urobia si to na vlastné náklady. Budú upovedomený od obce listom starostu. Ostatné výtlky sa opravia z rozpočtu obce.

p. Peter Baroš navrhol kúpiť laminačku na obecný úrad, tá sa zakúpi . Poukázal aj na oplotenie Komunitného centra a na zlý stav miestnych komunikácií a zlý stav preliezok na nádvorí kde sa deti hrajú. So starostom obce sa dohodli na dodanie dreva a svojpomocne sa vymenia drevené zlé časti na preliezkach. Výtlky na miestnych komunikáciách sa urobia na náklady obce po dohode starostu obce a poslancov určia najvhodnejší spôsob opravy výtlkov.

K bodu 9)

Návrh na uznesenie predložila návrhová komisia

K bodu 10)

Po vyčerpaní programu rokovania starosta poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ 9.12.2014
3. Rokovací poriadok OZ, Štatút obce
4. Krízové riadenie – podanie informácie OZ z porady starostov
5. Prerokovanie Návrhu VZN č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Rudno
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich- starosta obce

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková 

Overovatelia zápisnice: Andrej Kubík 

  Ján Páleš 

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 23.02.2015

Z úradnej tabule obce zvesené: 11.03.2015

K bodu 1

Starosta obce p. Dušan Menich zvolal zasadnutie OZ v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý oboznámil poslancov s programom rokovania zasadnutia, spýtal sa či do programu nemá niekto na doplnenie a dal následne za program hlasovať:

Hlasovanie poslancov za program: / viď prezenčná listina /

Za :

 • Andrej Kubík
 • Ján Páleš
 • Ivan Žilla

Určil overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu:

 • p. Andrej Kubík
 • p. Ján Páleš

K bodu 2

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 09.12.2014 predniesol starosta obce Dušan Menich

K bodu 3

Starosta obce dal novozvoleným poslancom OZ na preštudovanie oboznámiť sa s Rokovacím poriadkom a Štatútom obce podľa ktorého sa riadi OZ.

K bodu 4

Informáciu o krízovom riadení z porady starostov zo dňa 30.01.2015 podal starosta obce

 • vyhodnotenie roku 2014
 • zameranie činnosti na rok 2015
 • aktualizovať kartu CO
 • kontrola na obci z Okresného úradu, krízového riadenia Turčianske Teplice bude v mesiaci apríl 2015, zameraná na sklad CO

K bodu 5

Pred rokovaním OZ dostali poslanci na preštudovanie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Rudno. Podľa predmetného návrhu VZN sa v § 5 kde sú povinnosti užívateľa žumpy pri zneškodňovaní obsahu žumpy musí vlastník žumpy okrem iných povinností zabezpečiť vyprázdňovanie len v čistiarni odpadových vôd a to prostredníctvom oprávnených osôb, ktorý majú na túto činnosť povolenie s prevádzkovateľom ČOV.

Užívatelia žúmp nesmú zneškodniť obsah žumpy, prečerpaním alebo vývozom do povrchových alebo podzemných vôd, do záhrad , rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodársku pôdu, lesné pozemky aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Povinnosti uchovávať originály dokladov o zneškodňovaní po dobu troch rokov. Sankcie pri nedodržaní VZN.

K bodu 6

V bode rôzne poukázali poslanci na voľný pohyb psov po dedine, a starosta upozornil na stavanie plotov bez ohlásenia drobnej stavby, týka sa to majiteľa rodinného domu č. 29 p. Martina Pavlíka

K bodu 7

Návrh na uznesenie predložila návrhová komisia

K bodu 8

Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Program:

1.Otvorenie

2. Kontrola uznesenia s posledného zasadnutia OZ

3. Správa obecného kontrolóra za 3/4  2014

4. Úprava rozpočtu o štátne peniaze

5. Schválenie rozpočtu na rok 2015

6. Zriadenie krízového štábu obce

7. Schválenie predsedov a členov komisií

8. Rôzne

9. Ukončenie

Overovatelia zápisnice: p. Peter Baroš

                                p. Ivan Žilla

Zápisnicu zapísala: Danka Petrovičová

Na úrade tabuli vyvesené: 13.12.2014

Z úradu tabule zvesené:......................

K bodu 1)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Dušan Menich v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov. Privítal prítomných, oboznámil s programom rokovania OZ a následne dal za program hlasovať.

Za program hlasovali: p. Zdenko Fóbel

                                   p. Peter Baroš

                                   p. Andrej Kubík

                                   p. Ján Páleš

                                   p. Ivan Žilla

Určil predkladateľov uznesenia a zároveň overovateľov zápisnice: p. Peter Baroš

                                                                                                           p. Ivan Žilla

K bodu 2)

Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia prečítal starosta.

K bodu 3)

Správu obecného kontrolóra preniesla p. Daniela Vandlíková za 3/4  2014

OZ správu obecného kontrolóra bral na vedomie.

K bodu 4)

Úprava rozpočtu o štátne peniaze, OZ berie na vedomie.

K bodu 5)

Schválenie rozpočtu na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 po prejednaní bol poslancami obecného zastupiteľstva schválený.

Za: 5                            Proti:0                         Zdržal sa: 0

Rozpočet obce na rok 2015 je vyvesený na úradnej tabuli pokiaľ nenadobudne zákonom stanovenú účinnosť.

Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámený informatívnym rozpočtom obce na rok 2016 – 2017 .

K bodu 6)

Obecné zastupiteľstvo prejednalo zoznam orgánov komisií a štábu obce Rudno ktoré riadia a zabezpečujú ochranu obyvateľstva.

K bodu 7)

Obecné zastupiteľstvo schválilo predsedov a členov komisií.

K bodu 8)

Rôzne.

Starosta obce v bode rôznom informoval poslancov obecného zastupiteľstva o blížiacom sa referende ktoré je vyhlásené prezidentom Slovenskej republiky z 27.novembra 2014.

Referendum je vyhlásené na sobotu 7.februára 2015.

K bodu 9)

Návrh na uznesenie predložili navrhovatelia Peter Baroš a Ivan Žilla

Hlasovali: Za: 5                        Proti: 0             Zdržal sa: 0

Po schválení uznesenia a vyčerpaní programu starosta obce poďakoval za účasť a OZ ukončil.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

b) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

c) zloženie  sľubu starostu, prevzatie insignií, odovzdanie osvedčenia

d) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení

2. Príhovor starostu

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

4. poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ/§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 trenia veta, ods. 5 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

5. Návrh na zriadenie zasadnutí OZ na rok 2015

7. Určenie platu starostu obce

8. Preplatenie dovolenky 2014

9. Diskusia

10. Záver

Overovatelia zápisnice: p. Ján Páleš

                                         p. Zdenko Fóbel

Zápisnicu spísal: Petrovičová Danka

Na úrade tabule vyvesené : 1.12.2014

Z úradu tabule zvesené:......................

K bodu 1)

Zasadnutie ustanovujúceho zasadnutia OZ v Rudne zvolal starosta obce p. Dušan Menich  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov privítal prítomných oboznámil s programom rokovania.

a) určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice

   zapisovateľka p. Daniela Vandlíková

   overovatelia   p. Ján Páleš

                         p. Zdenko Fóbel

b)správu o výsledkoch volieb za starostu a volieb do obecného zastupiteľstva predniesol  p. Miroslav Vandlík – predseda miestnej volebnej komisie

c) novo zvolený starosta obce p. Dušan Menich, zložil v zákonoch predpísaný sľub starostu obce do rúk predsedu volebnej komisie, ktorý mu odovzdal obecné insignie. Po zložení  sľubu sa vedením schôdze ujal novozvolený starosta obce. Novozvolený poslanci skladali sľub starostovi obce ktorý im zároveň odovzdával osvedčenie poslanca obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie r. 2014-2018.

K bodu 2)

Príhovor starostu kde zhodnotil uplynulé volebné obdobie a oboznámil prítomných o plánoch rozvoja obce do budúcna.

K bodu 3)

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia poslancami OZ, za program hlasovali nasledovne : Za : p. Zdenko Fóbel

                                p. Peter Baroš

                                p. Andrej Kubík

                                p. Ján Páleš

                                p. Ivan Žilla

K bodu 4)

   Poslanci OZ schválili na návrh starostu p. Zdenka Fóbela ako zástupcu starostu a zároveň

   bol poverený zvolávaním a vedením zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá

   veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o

   obecnom zriadení neskorších predpisov.

   Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0

K bodu 5)

   Zriadenie komisií :

   1. sociálna komisia – rodina, šport, mládež, ekonomická

   2. Životné prostredie – stavebná

   3. Komisia ochrany verejného poriadku

   4. Kultúrna komisia

   Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0

K bode 6)

Plán zasadnutí OZ na rok 2015

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2015

   Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0

K bodu 7)

Určenie mesačného platu starostu

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo v Rudne:

   r u š í  uznesenie obecného zastupiteľstva konaného 8. 8. 2014 č. 23/05/2014 o stanovení  úväzku starostu obce.

   u r č u j e

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, úväzok starostu obce 0,75v plnom rozsahu určenom novým obecným zastupiteľstvom.

   Plat starostu : 824 x 0,75 x 1,49 zaokrúhlený nahor.

   Hlasovanie : za 5                   zdržal sa 0                   proti 0

K bodu 8)

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Rudne schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce  p. Dušana Menicha v počte 10 dní z uplynulého funkčného obdobia za rok 2014 do dátumu  28.11.2014.

Odôvodnenie: PN od 9.7.2014 do 30.9.2014 a dlhodobej PN pracovníčky OcÚ od 8.9.2014

   Hlasovanie: za 5                    zdržal sa 0                   proti 0

K bodu 9)

Diskusia:

 • p. Vakrčka Miloš – pripomenul nespokojnosť k zimnej údržbe miestnych komunikácií. Skorej ráno odhrnúť sneh
 • p. Miroslav Vandlík – poukázal zosuv panelov na miestnom potoku, v prípade povodne, vybreženie koryta, tým pádom ohrozuje okolité obydlia. Preto treba vyzvať Povodie Váhu  k realizácií nápravy.

K bodu 10)

   Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Program:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ

 3. Správa obecného kontrolóra o hospodárení obce za II.štv.2014

 4. Úprava rozpočtu o štátne peniaze

 5. Schválenie predaja obecných pozemkov

 6. Zimné vykurovacie obdobie- protipožiarne preventívne prehliadky

 7. Správa o rekonštrukčných stavebných prácach na Komunitnom centre

 8. Rôzne

 9. Návrh na uznesenie

 10. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich .................................................

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková ..................................................

Na úradnej tabuli obce Rudno vyvesené: 27.10.2014

Z úradnej tabule obce Rudno zvesené:............................

K bodu 1)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods.1 , zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Privítal prítomných.

Nakoľko obecného zastupiteľstva sa zúčastnili len 2 poslanci:

p. Zdenko Fóbel

p. Róbert Fóbel /viď prezenčná listina OZ zo dňa 24.10.2014/

Starosta obce skonštatoval, že OZ nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, v zmysle § 12 ods.7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie OZ.

Poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

--------------------------------------------------

Dušan Menich, starosta obce

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ

3. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013

4. Správa o hospodárení obce za obdobie 4-8/2013

5. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2013

6. Úprava rozpočtu –kód zdroja

7. Rôzne

8. Návrh na uznesenie

9. Ukončenie

Zápisnicu podpísal:       Dušan Menich- starosta obce

Zápisnicu zapísala:       Alžbeta Kopčoková 

Overovatelia zápisnice: p. Ján Páleš, p. Ivan Lichner

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 28.10.2013

Z úradnej tabule obce zvesené: 

Prítomní poslanci:

 • p. Ján Páleš
 • p. Róbert Fóbel
 • p. Zdenko Fóbel
 • p. Ján Švindutka
 • p. Ivan Lichner

K bodu 1)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Dušan Menich, privítal prítomných poslancov a pozvaných. Konštatoval, že zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Oboznámil s návrhom rokovania OZ, spýtal sa či má niekto z prítomných poslancov na doplnenie programu alebo jeho zmenu. Nikto z poslancov nemal k návrhu programu námietky ani pripomienky a tak dal za program hlasovať. Za program zasadnutia hlasovali poslanci nasledovne:

Za program: p. Ján Páleš, Róbert Fóbel, Zdenko Fóbel, Ján Švindutka, Ivan Lichner

Proti: -

Zdržal sa: -

Určil overovateľov zápisnice: p Ján Páleš

p. Ivan Lichner

K bodu 2)

Uznesenie z posledného zasadnutia OZ zo dňa 02.08.2013, uznesenie č.: 16/04/2013 prečítala p. Alžbeta Kopčoková – uznesenie splnené.

K bodu 3)

Starosta informoval poslancov, že treba vykonať fyzickú inventarizáciu majetku obce podľa inventúrnych súpisov majetku do 996 €, nad 996 € , odpisovaný dlhodobý nehmotný dlhodobý hmotný majetok, inventúrny súpis peňažných prostriedkov v pokladnici, inventúrny súpis peňažných prostriedkov na účte.

Inventarizačná komisia na zistenie skutočného stavu majetku obce:

 • p. Ján Páleš – predseda IK
 • p. Róbert Fóbel – člen IK
 • p. Alžbeta Kopčoková – člen IK

Fyzická inventúra bude vykonaná do 15.11.2013

Inventarizačná komisia na zistenie skutočného majetku za DHZ:

 • p. Ján Švindutka – predseda IK
 • p. Vladimír Klein – člen IK ( predseda DHZ Rudno )
 • p. Ján Petrovič – člen IK

Fyzická inventúra bude vykonaná do 30.11.2013

K bodu 4)

Správu o hospodárení obce za obdobie apríl 2013 – august 2013 predložila kontrolórka obce p. Daniela Vandlíková ( viď správa obecného kontrolóra )

K bodu 5)

Čerpanie rozpočtu od 01.01.2013 – 30.09.2013 predložila A. Kopčoková

K bodu 6

Druhú úpravu rozpočtu predložila A. Kopčoková obecnému zastupiteľstvu na jeho zasadnutie z dôvodu kódu zdroja financovania. Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce bol zaúčtovaný 454001 46 – iné zdroje 6.000 €

Vo výdavkovej časti máme schválený rozpočet na správe obce Rekonštrukcia a modernizácia 01.1.1.6 717 2 41- kód zdroja – vlastné príjmy obcí 6.000 €

Príjmy v rozpočtovom roku s kódom zdroja 46, musí byť aj výdavok v rozpočtovom roku s kódom zdroja 46. Menia sa iba kódy zdrojov - 41 6.000 €

+ 46 6.000 €

K bodu 7)

V bode rôzne p. Ján Páleš upozornil na úpravu hrádze pri dome Ľ. Kleina

p. Ján Švindutka upozornil, že obyvatelia ktorý bývajú v pekárni majú volne pusteného psa, ktorý ohrozuje občanov, a taktiež aj pes p. Vladimíra Kleina č, 48. Treba upovedomiť týchto majiteľov psov aby si psov zabezpečili tak, aby neohrozovali občanov obce. Ďalej sa hovorilo o tom, že pri dome č. 87 majiteľ Monika Hanusová, kde sú ubytovaný lesný robotníci, že parkujú techniku na miestnej komunikácii. Treba vyzvať majiteľku domu a upozorniť , aby nájomcovia túto techniku parkovali na svojom pozemku vo svojom dvore. Už aj z toho dôvodu že sa blíži zima a miestna komunikácia musí byť voľná keď sa bude odhŕňať sneh.

p. Ján Švindutka sa pýtal či sa nejde čistiť hrádza popri štátnej ceste od predajne Jednoty na dolný koniec, pretože vypúšťajú žumpu z bytovky. Upozorní sa bytové spoločenstvo, aby si dávali pravidelne ťahať žumpu. P. Ján Páleš požiadal starostu o zakúpenie nových reproduktorov do domu smútku.

K bodu 8)

Návrh na uznesenie prečítala A. kopčoková

K bodu 9)

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný starosta obce poďakoval za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ

3. Správa o hospodárení za I. štvrťrok 2013

4. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013

5. Určenie zástupcu starostu obce

6. Krízové riadenie

7. Ochrana úrody a lesov pred požiarmi

8. Rôzne

9. Návrh na uznesenie

10. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich – starosta obce

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková
Overovatelia zápisnice: p. Róbert Fóbel

   p. Ján Švindutka

Na úradnej tabuli obce vyvesené dňa: 05.08.2013

Z úradnej tabule obce zvesené:______________

Prítomní poslanci:

p. Ján Páleš

p. Ivan Lichner

p. Zdenko Fóbel

p. Róbert Fóbel

p. Ján Švindutka

K bodu 1

Zasadnutie OZ zvolal starosta obce p. Dušan Menich, privítal prítomných poslancov a ostatných. Konštatoval, že zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Oboznámil s návrhom programu rokovania OZ, spýtal sa či má niekto na doplnenie programu alebo jeho zmenu. Dal schváliť návrh programu zasadnutia. Za program hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, Ivan Lichner, Zdenko Fóbel, Róbert Fóbel, Ján Švindutka

Proti: -

Zdržal sa: -

Určil overovateľov zápisnice: p. Róbert Fóbel

   p. Ján Švindutka

K bodu 2

Uznesenie z posledného zasadnutia OZ zo dňa 26.04.2013 a z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 28.06.2013 prečítala p. A. Kopčoková

K bodu 3

Správu o hospodárení obce predložila kontrolórka obce p. Daniela Vandlíková

( viď zápis z kontroly )

K bodu 4

Čerpanie rozpočtu obce k 30.júnu 2013 predložila p. A.Kopčoková

Rozpočet 2013 – Príjmy 44.870,33 €

Výdavky 43.612,00 €

Skutočnosť k 30.06.2013 Príjmy 24.563,12 €

Výdavky 15.570,02 €

Podrobne viď čerpanie rozpočtu k 30.06.2013 pre zasadnutie OZ

K bodu 5

Starosta obce poveril za zástupcu starostu p. Zdenka Fóbela, nakoľko p. Ján Páleš sa vzdal zo zdravotných dovodov.

K bodu 6

Starosta obce informoval poslancov, že do Krízového štábu obce namiesto p. Vladimíra Kleina, ktorý sa vzdal mandátu poslanca bol doplnený nový poslanec p. Róbert Fóbel

K bodu 7

Poslanci boli oboznámený s listom z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Martin- usmernenie z veľkých horúčav a sucha je zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom, zákaz fajčenia v lese a všade tam kde je suchá tráva. Upozornil starostov obcí aby bola skontrolovaná technika v prípade požiaru a upozornili sa občania prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Starosta upozorní reláciou občanov miestnym rozhlasom .

K bodu 8

V bode rozne Zdenko Fóbel upozornil na opravu zberacej šachty pred zastávkou SAD, ktorá je prepadnutá a hrozí tam nebezpečie.

K bodu 9

Návrh na uznesenie prečítala Alžbeta Kopčoková

K bodu 10

Po vyčerpaní programu zasadnutia starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia OZ

3. Správa obecného kontrolóra o hospodárení obce za 4.Q 2013

4. Správa obecného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012

5. Schválenie záverečného účtu obce o hospodárení za rok 2012

6. Audit-správa nezávislého auditora

7. Úprava rozpočtu na rok 2013

8. Úprava platu starostu podľa ŠÚ SR, mzda v NH SR v roku 2012

9. Schválenie VZN č. 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdy prevádzku v SC VČ

10. Rôzne

11. Návrh na uznesenie

12. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich – starosta obce –––––––––––––

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková –––––––––––––––––––––

Overovatelia zápisnice: p. Ján Páleš –––––––––––––––––––––––––

p. Vladimír Klein ––––––––––––––––––––

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 29.04.2013

Z úradnej tabule zvesené: ...............................

K bodu 1)

Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce p. Dušan Menich. Oboznámil s programom rokovania OZ, spýtal sa či má niekto na doplnenie programu a následne dal za program rokovania hlasovať. Za program rokovania OZ hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p. Ján Páleš

p. Vladimír Klein

p. Ivan Lichner

p. Zdenko Fobel

Určil overovateľov zápisnice. P. Ján Páleš, p. Vladimír Klein

K bodu 2)

Uznesenie z posledného zasadnutia OZ prečítala p. A. Kopčoková

K bodu 3)

Správu o hospodárení obce za 4.Q 2012 predniesla p. Daniela Vandlíková, obecný kontrolór obce ( viď príloha zápisnice )

K bodu 4)

Správu k záverečnému účtu obce o hospodárení za rok 2012 predložila kontrolórka obce p. Daniela Vandlíková

K bodu 5)

Obecná kontrolórka predložila na schválenie záverečný účet obce za rok 2012 a odporúča OZ prerokovanie záverečného účtu o hospodárení obce Rudno za rok 2012 uzavrieť súhlasom s celoročným hospodárením s prebytkom 2.814,08 EUR

Za záverečný účet hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p Ján Páleš

p. Vladimír Klein

p. Ivan Lichner

p. Zdenko Fobel

K bodu 6)

Správu nezávislého audítora predložila p. A. Kopčoková

K bodu 7)

Úpravu rozpočtu pre rok 2013 predložila p. A. Kopčoková, zo ŠR boli pridelené finančné prostriedky na REGOB vo výške 73,62.- €

Vojnové hroby vo výške 9,71 €

Dotácia určená na platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov 5 % navýšenie tarifných platov vo výške 35,00 €

Celkové navýšené príjmy zo ŠR 118,33 €

Výdavky: SC VČ vo výške 868,0

K bodu 8)

Úprava platu starostu obce podľa ŠÚ SR v o výške 690,00 €

Hlasovanie:

Za: p. Zdenk Fobel Zdržal sa: p. Ján Páleš

p. Ivan Lichner

p. Vladimír Klein

K bodu 9)

Na rokovanie bol predložený Návrh VZN č. 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v centre voľného času.

Za návrh hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p. Ján Páleš

p. Zdenko Fobel

p. Ivan Lichner

p. Vladimír Klein

K bodu 10)

Starosta obce informoval poslancov o podaní majetkového priznania, ktorý bol povinný podať aj s obecným kontrolórom do 31.marca 2013 v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného zájmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Informoval poslancov , že bola vykonaná kontrola z Krajského stavebného úradu zo Žiliny, ohľadom odvolania sa voči správnemu deliktu firmy Mareal, s.r.o.. Krajský stavebný úrad potvrdil správnosť rozhodnutia obce.

p. Vladimír Klein, upozornil na využívanie obecných pozemkov na súkromné účely, z ktorých by sa mohlo do obecnej pokladne vybrať poplatok za užívanie týchto priestranstiev.

Navrh mu neprešiel, dvaja poslanci boli za( p. Vladimír Klein, p. Ján Páleš) a dvaja popslanci proti ( p. Zdenko Fobel, p. Ivan Lichner),

p. Ján Páleš sa vyjadril, že každý kto užíva obecný pozemok, treba všetko z neho odpratať.. p. Zdenko Fobel priznal, že má tiež na obecnom pozemku uložené drevo.

K bodu 11)

Návrh na uznesenie predložila p. A. Kopčoková

K bodu 12)

Prítomným poďakoval za účasť starosta obce a zasadnutie OZ ukončil.

________________________

Dušan MENICH
starosta obce

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ

3. Návrh VZN č. 02/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

4. Rôzne

5. Návrh na uznesenie

6. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: Dušan Menich- starosta obce –––––––––––––––––

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková –––––––––––––––––

Overovatelia zápisnice: p. Zdenko Fobel –––––––––––––––––

 

                                           p. Ivan Lichner –––––––––––––––––

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 21.02.2013

Z úradnej tabule obce zvesené:.......................

Prítomní poslanci:

p. Ján Páleš

p. Zdenko Fobel

p. Ivan Lichner

p. Vladimír Klein

Ospravedlnený poslanec:

p. Ján Švindutka

K bodu 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce p. Dušan Menich , privítal prítomných poslancov a ostatných pozvaných. Konštatoval, že zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s určením miesta a času konania zasadnutia a s programom rokovania. Spýtal sa či má niekto na doplnenie programu a následne dal za program rokovania hlasovať. Za program rokovania OZ hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš

p. Ivan Lichner

p. Zdenko Fobel

p. Vladimír Klein

Určil návrhovú komisiu: p. Zdenko Fobel

p. Ivan Lichner

K bodu 2

Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia prečítala p. A. Kopčoková, uznesenie bolo splnené v bodoch 1 a 2, uznesenie v dobe 3 nebolo splnené, nebol zvolaný výbor DHZ, zodpovedný p. Vladimír Klein

K bodu 3

Poslanci mali výtlačok VZN č. 02/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na preštudovanie doma. Starosta obce vyzval poslancov, ako sa bude robiť triedený zber odpadov čo sa týka skla a plastov, ktorý nebol doriešený v návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bol predmetom jednania. Zároveň oboznámil poslancov z pracovnej porady, ktorá sa konala 19.02.2013 v Turčianskych Tepliciach, čo sa týka zabezpečenia triedenia odpadov, kde bola prítomná konateľka Technických služieb Turčianske Teplice.

p. Zdenko Fobel a p. Ján Páleš navrhli, že najlepší spôsob by bolo zabezpečiť veľkokapacitný kontajner, s ktorým by bola aj dobrá manipulácia. Zberný dvor starosta obce navrhol, za budovou obecného úradu, Zdenko Fobel navrhol vo dvore obecného úradu aby bol dobrý prístup ku kontajneru a bola lepšia manipulácia s čím starosta obce nesúhlasil, aby to bolo pod oknami. Zberný dvor sa vytvorí za budovou obecného úradu zo zadu, kde sa bude zberať aj do big- bagov aj plasty, ktoré budú umiestnené v stojanoch, ktoré zabezpečí a zhotoví p. Zdenko Fobel. Ešte bude potrebné vyložiť spodok betónovými kockami.

Po doriešení týchto dvoch komodít odpadu, ktoré sa zapracujú do VZN dal starosta obce hlasovať za VZN č. 02/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Za VZN hlasovali poslanci nasledovne:

Za .  p. Ján Páleš

p. Zdenko Fobel

p. Ivan Lichner

p. Vladimír Klein

K bodu 4

Starosta informoval poslancov z pracovného sedenia na obecnom úrade v Dubovom , kde boli prítomní MVDr. Zábronský, Ing. Grísová z Turčianskej vodárenskej spoločnosti, kde oboznámili starostov obcí, že by bola možnosť čerpať z euro fondov finančné prostriedky na kanalizáciu, v budúcnosti by sa mala ČOV v Diviakoch zrušiť, a bude iba ČOV vo Vrútkach, nakoľko táto je využitá len na polovicu. Na Obvodnom oddelení Policajného zboru je od 01.02.2013 nový riaditeľ pplk. PhDr. Michal Migát. Čo sa týka financovania Centier voľného času , treba ešte počkať dňa 21.02.2013 majú starostovia Snem ZMOT, kde sa ešte bude prejednávať financovanie centier voľného času. Na jedno dieťa v CVČ pripadá 62,70 € na rok , ktoré obec bude posielať na účty centrám z podielových daní, ktoré obec dostáva z Daňového úradu. Informoval o dotácii na základe uznesenia vlády a Ministerstva financií SR, na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z.z. o 5 % a rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 %. Obec dostala dotáciu vo výške 35,00 € na I. štvrťrok 2013. Keďže obec nie je zriaďovateľom materskej ani základnej školy, finančné prostriedky sa budú presúvať do školy v Slovenskom Pravne, kde chodia deti z obce do školy.

V prípade neprítomnosti starostu obce, v čase vyberania daní a poplatkov, Rozhodnutie, ktoré sa vydáva daňovníkom, je oprávnená podpisovať v zastúpení pracovníčka obecného úradu.

Informoval poslancov, že Poliklinika v Turčianskych Tepliciach je predaná.

Požiadal p. Jána Páleša, vymeniť istič, aby sa mohlo v Komunitnom centre píliť drevo.

p. Zdenko Fobel upozornil, že z miestnej bytovky vyteká žumpa, ľad tam namŕza, a je problém dostať sa do ulice, všetkým obyvateľom na tejto ulici, ktorý majú osobné autá. Toto je dlhoročný problém s obyvateľmi bytovky č. 98, ktorí sú nezodpovední a tento problém je už načase vyriešiť.

K bodu 5

Návrh na uznesenie prečítala p. Alžbeta Kopčoková.

K bodu 6

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v RUDNE

konaného dňa 31.08.2012, o 18,30 hod.

PROGRAM:

 1. Otvorenie

 2. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia OZ

 3. Správa o hospodárení obce Rudno za I. a II. štvrťrok 2012

 4. Schválenie dodatkovej dovolenky starostovi obce a obecnému kontrolórovi

 5. Schválenie vnútorného predpisu o postupe zaraďovania prostriedkov zo ŠR a EÚ do rozpočtu obce

 6. Čerpanie rozpočtu obce od 01.01.2012 do 30.06.2012

 7. Rôzne

 8. Návrh na uznesenie

 9. Ukončenie

Zápisnicu podpísal: p. Dušan Menich- starosta obce –––––––––––––––

Zápisnicu zapísala: Alžbeta Kopčoková –––––––––––––––

Overovatelia zápisnice: p. Zdenko Fobel ––––––––––––––––

p. Ján Páleš –––––––––––––––––

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 06.09.2012

Z úradnej tabule zvesené:–––––––––––––––––––

K bodu 1)

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, otvoril starosta obce p. Dušan Menich.

Nové zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 odst.7, nakoľko riadneho zasadnutia ( 24.08.2012 ) sa zúčastnili len dvaja poslanci, nebolo spôsobilé rokovať ani uznášať sa.

Privítal prítomných poslancov a pozvaných. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili traja poslanci, dvaja sú ospravedlnení (PN), tak je rokovanie zastupiteľstva uznášania schopné.

Oboznámil s návrhom programu rokovania OZ, spýtal sa či má niekto z poslancov zmeny a doplnky k návrhu  programu rokovania a dal za program rokovania OZ hlasovať.

Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš                                             Proti: 0                                               Zdržal sa: 0

     p. Zdenko Fobel

     p. Ivan Lichner

Určil návrhovú komisiu: p. Zdenko Fobel

 p. Ján Páleš

ktorí sú zároveň aj overovatelia zápisnice.

K bodu 2)

Kontrolu uznesenia č. 10/02/2012 zo dňa 25.05.2012 predložila A. Kopčokvá, bolo splnené

K bodu 3)

Správu o hospodárení obce za I. a II. štvrťrok predniesla kontrolórka obce p. Daniela Vandlíková ( viď správa č.1,2/2012 )

K bodu 4)

Starostovi obce a obecnému kontrolórovi odsúhlasená dodatková dovolenka v trvaní 5 dní na volebné obdobie 2010 -2014

K bodu 5)

Bol predložený Vnútorný predpis o postupe zaraďovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Európskej únie do rozpočtu obce. ( vnútorný predpis 01/2012 )

K bodu 6)

Čerpanie rozpočtu predložila A. Kopčoková, oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu od 01.01.2012 do 30.06.2012

K bodu 7)

V bode rôzne informoval starosta obce, že boli prijatý dvaja zamestnanci na dohodu o vykonaní práce Ondrej Petrovič, Tomáš Kubík, ktorí vykonávali práce v obci pri kosení trávy, čistení potoka, chystaní dreva a iných prácach potrebných pre obec.

 • oboznámil poslancov, že v Komunitnom centre a Obecnom úrade sa previedla oprava sanity a vodovodnej prípojky, vrátane dodania materiálu, namontovania umývadla, batérií, a drezu.

 • Informoval o oprave fasády na požiarnej zbrojnici oprave strechy, výmena dverí a okien , ukotvenie dverí na požiarnej zbrojnici, ktoré by previedla firma Ing. Juraj Šipula, Turčianske Teplice, ktorý predložil prehľad rozpočtových nákladov na práce v celkovej hodnote podľa krycieho listu 7.432,20 EUR

 • poslanec Zdenko Fobel, predložil požiadavku, či by sa nemohla poskytnúť nejaká miestnosť pre mladých na posilňovňu

 • poslanec Ján Páleš hovoril, o preložení elektrického kábla na cintorín, ktorý ide cez pozemok Anrdeja Kubíka a Janky Kleinovej. Starosta informoval, že pozemok ktorý si od obce na základe kúpnej zmluvy v roku 2009 kúpila Janka Kleinová pod stavbu rodinného domu, berie na vedomie, že cez pozemok vedie nadzemné vedenie elektrickej energie smerom na miestny cintorín. Účastníci sa dohodli, že v prípade ak by sa kupujúca domáhala preloženia tohto nadzemného vedenia, tak toto zabezpečí výlučne na svoje náklady.

 • starosta obce v čase dovolenky od 13.09.2012 do 18.09.2012 počas jeho neprítomnosti poveruje zastupovaním p. Jána Páleša, zástupcu starostu obce

K bodu 8)

Návrh na uznesenie predložila A. Kopčoková

K bodu 9)

Po vyčerpaní programu rokovania starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

–––––––––––––––––––––––

Dušan MENICH
starosta obce

UZNESENIE č. 11/03/2012

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.09.2012

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1 Kontrolu uznesenia č. 10/02/2012 zo dňa 25.05.2012

1.2 Správu o hospodárení obce za I. a II. štvrťrok 2012

1.3 Čerpanie rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1 Dodatkovú dovolenku starostovi obce a obecnému kontrolórovi na volebné obdobie 2010 -2014 v trvaní 5 pracovných dní

2.2 Vnútorný predpis č.01/2012 zo dňa 26.06.2012 o postupe zaraďovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu ( ŠR ) a Európskej únie ( EÚ ) do rozpočtu obce

2.3 Návrh uznesenia č. 11/03/2012 zo dňa 05.09.2012

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš                                             Proti: 0                                               Zdržal sa: 0

     p. Zdenko Fobel

     p. Ivan Lichner

––––––––––––––––––

Dušan Menich

starosta obce

V Rudne 06.09.2012