SlovenskýEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

  Archív

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudno o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo 01/2013, ktoré bolo schválené OZ v Rudne, dňa 23.11.2012, uznesením číslo 12/04/2012 s účinnosťou od 01.01.2013 sa mení v článku VI. Poplatok v § 19 Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady písmeno a) ktoré znie:

  a) pre poplatníka fyzickú osobu uvedenú v § 18 odsek 1 písm. a) tohoto nariadenia je:

  0,04 EUR za osobu a kalendárny deň ( 14,60 €/ rok)

  Ostatné časti tohoto VZN zostávajú nezmenené.

  Tento Dodatok č. 02/2016, bol schválený OZ v Rudne dňa 23.11.2016

  uznesením číslo : 17/05/2016

  Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa : 24.11.2016

  Zvesené z úradnej tabule obce dňa :..............................................

  --------------------------------------------

  Dušan MENICH
  starosta obce

  Návrh „VZN obce RUDNO o nakladaní s odpadmi
  v podmienkach obce RUDNO „

  Nakoľko zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zrušený zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. bolo nariadenie prepracované v zmysle nového zákona platného od 1.1.2016.

  Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

  Zvesený z úradnej tabule obce dňa:

  Obec RUDNO podľa § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a v  súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z.. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre katastrálne územie obce RUDNO

  Všeobecne záväzné nariadenie obce RUDNO
  č.:01/2016 o nakladaní s odpadmi
  v podmienkach obce RUDNO

  I. ČASŤ
  Úvodné ustanovenia
  § 1
  Predmet úpravy

  Toto nariadenie upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, rozšírenú zodpovednosť výrobcov, nakladanie s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstvaa opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

  § 2
  Vymedzenie základných pojmov

  1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v  súlade s  týmto nariadením alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

  2. Odpadom nie je

   1. látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,

   2. špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,

   3. odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo

   4. odpad odovzdaný na použitie do domácností.

  1. Prúd odpadu je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

  2. Vedľajší produkt je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky:

   1. je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci,

   2. jej ďalšie používanie je zabezpečené,

   3. môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup,

   4. vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,

   5. jej ďalšie použitie je v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
     
   6. spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a
  1. Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne niektorý špecifický odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu vrátane recyklácie a ak zároveň ide o odpad, pre ktorý boli ustanovené osobitné kritériá v osobitnom predpise alebo vo vykonávacom predpise.

  2. Biologický rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

  3. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

  4. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

  5. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v Nariadení Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014.

  § 3
  Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom

  1. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

  2. Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

  3. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

  4. Triedenie odpadu je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

  5. Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosť spätného zasypávania, ak nie je v zákone o odpadoch ustanovené inak.

  § 4
  Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

  1. Pôvodcom odpadu je

   1. každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

   2. ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadom, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie týchto odpadov.

  1. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

  § 5
  Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva

  1. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

   1. predchádzanie vzniku odpadu,

   2. príprava na opätovné použitie,

   3. recyklácia,

   4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

   5. zneškodňovanie.

  2. Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijímajú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom.

  3. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.

  4. Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie vzniku odpadu.

  5. Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postupovať podľa odseku 4.

  6. Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 4 a 5.

  7. Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov 4 až 6.

  II. ČASŤ
  Programové dokumenty odpadového hospodárstva
  § 6

  Program predchádzania vzniku odpadu

  1. Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy.

  2. Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.

  Programy odpadového hospodárstva
  § 7
  Základné ustanovenia

  Program odpadového hospodárstva je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovanie a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

  § 8
  Program obce

  1. Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce.

  1. Program obce obsahuje najmä:

   1. charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva,

   2. predpokladané množstvo vzniku komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,

   3. údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,

   4. ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,

   5. opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,

   6. opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť,

   7. informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o tom, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať,

   8. informácie o využívaní kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi,

   9. rozsah finančnej náročnosti programu.

  1. Program obsahuje záväznú časť a smernú časť a musí byť v súlade so záväznou časťou programu príslušného kraja.

  III. ČASŤ
  Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
  § 9
  Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadom

  1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením.

  2. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

   1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

   2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

   3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

  1. Povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce sú povinné plniť osoby v nasledujúcom poradí, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak:

   1. držiteľ odpadu, pre ktorého sa nakladanie s odpadom vykonáva, ak je známy, alebo

   2. posledný známy držiteľ odpadu.

  1. Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu odpadu (§27 ods. 3 zákona o odpadoch), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znášajúcich náklady na činnosti nakladania s odpadom a na činnosti k nim smerujúce.

  2. Fyzické osoby nesmú nakladať a inak zaobchádzať s iným ako s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s výnimkou ak sú

   1. držiteľom starého vozidla (je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel),

   2. konečným používateľom pneumatík (je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel).

  § 10
  Zákazy

  1. Zakazuje sa:

  a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto nariadením,

  b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto nariadením,

  c) zneškodniť odpad činnosťami: ukladanie do povrchových nádrží, vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta,

  d) vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

  e) zneškodňovať skládkovaním

  1. kvapalné odpady,

  2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

  3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaní je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,

  4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

  5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,

  6. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

  7. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

  1. riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch,

  2. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľných odpadov,

  3. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. 

  § 11
  Povinnosti držiteľa odpadu

  1. Držiteľ odpadu, podnikateľ je povinný

   1. správne zaraďovať odpad alebo zabezpečiť správnosť zariadenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

   2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

   3. zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,  týmto nariadením a s osobitnými predpismi,

   4. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

    1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

    2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

    3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

    4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

  1. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je ustanovené inak v zákone o odpadoch,

  2. na žiadosti orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

  1. Povinnosti sa vzťahujú na držiteľa odpadu, podnikateľa primerane v súvislosti s jeho činnosťou.

  IV. ČASŤ
  Komunálny odpad
  § 12

  Základné ustanovenia

  1. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

  2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

  3. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

  4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

  5. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  6. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu.

  7. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  § 13

  Nakladanie s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu objemného odpadu z domácností a s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

  1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

  2. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20..

  3. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Výška poplatku je určená vo VZN obce Rudno o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  4. Zakazuje sa

  1. ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

  2. dávať horúci popol alebo škvaru do KUKA nádob (kontajnerov), polievať ich vodou,

  3. dávať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do KUKA nádob,

  4. zhromažďovať a skladovať komunálny odpad na verejných miestach, na chodníkoch, na parkoviskách a na zeleni,

  5. otvárať nelegálne skládky, t.j. skladovať odpad na iných miestach než je určené v tomto nariadení,

  6. vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch.

  5. Zber a odvoz komunálnych odpadov z obce Rudno je zabezpečené firmou Technické služby, Turčianske Teplice , ktoré sa vyprázdňujú v dvojtýždňových intervaloch.
  Pravidelné termíny odvozov odpadkov a ich zmeny sa v obci zverejňujú miestnym rozhlasom v dostatočnom časovom predstihu. Komunálny odpad je zneškodnený skládkovaním na zariadení - skládke vybudovanej v  k.ú. Horná Štubňa.

  6. V obci je zabezpečený triedený zber komunálnych odpadov. Na triedenie odpaduslúžia big-bady umiestnené za budovou obecného úradu a nadpisom, pre ktorú komoditu odpadu slúži. Obec Rudno má uzavretú zmluvu s firmou Natur-Pack, a.s.Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu . Jednotlivé termíny zberov sú oznámené miestnym rozhlasom.

  Termín zberu elektroodpadu z domácností je tiež oznámený miestnym rozhlasom, ktorý treba voľne uložiť do dvora obecného úradu odkiaľ ho odvezie firma ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, ktorá zabezpečí odvoz a zhodnotenie vytriedeného odpadu.

  V obci sú vyložené 3 x v roku a to v jarných mesiacoch, letných a jesenných mesiacoch veľkokapacitné kontajnery na zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností bez obsahu škodlivín a drobných stavebných odpadov.

  7.V obci je povinné vykonávať triedenie odpadu pre papier, plast, kovy, sklo.

  8. Povinnosť vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu vzniká, ak náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi možno pokryť pri určení miestneho poplatku do výšky 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku, alebo ak menej ako 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad.

  9. Ak zamestnanci organizácie, ktorá realizuje odvoz komunálneho odpadu zistia, že u právnických alebo fyzických osôb produkujúcich odpad sa v zbernej nádobe nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, alebo majú byť separovane zbierané, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení je užívateľ zbernej nádoby povinný obsah odstrániť na svoj náklad.

  10. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií; zodpovedná osoba je povinná tieto odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcií alebo údržbe komunikácií.

  11. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prácach pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a podľa VZN obce RUDNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Rudno.

  12.Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných lekárňach.

  V. ČASŤ
  Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva
  § 14
  Základné ustanovenia

  1. Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú

   1. ministerstvo,

   2. inšpekcia,

   3. okresné úrady v sídle kraja,

   4. okresné úrady.

  1. Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce,   Slovenská obchodná inšpekcia, orgány štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. 

  § 15
  Obec

  Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :

  1. prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ukladá pokuty za priestupky

  2. poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

  §16
  Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

  Ak niekto zistí že v katastrálnom území obce Rudno je umiestnený odpad na inom mieste ako je to určený vo VZN obce je povinný nahlásiť písomne na adresu Obecný úrad, Rudno 94, telefonicky na čísle 043 4962614 alebo e-mailom na adresu uradrudno@gaya.sk oznamovateľ uviesť svoje meno, adresu a miesto nezákonne uloženého odpadu.

  § 17
  Konanie

  Ak nie je v zákone o odpadoch výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto nariadenia vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

  VI. ČASŤ
  Zodpovednosť za porušenie povinností
  § 18

  Priestupky

  1. Priestupku sa dopustí ten, kto

   1. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

   2. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,

   3. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto nariadením alebo v rozpore zo zákonom o odpadoch,

   4. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,

   5. koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,

   6. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

   7. nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch,

   8. koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,

   9. koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,

   10. koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,

   11. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch,

   12. nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6 zákona o odpadoch,

   13. nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13 zákona o odpadoch,

   14. koná v rozpore s § 14 ods. 6 zákona o odpadoch,

   15. nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25 zákona o odpadoch,

   16. nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch,

   17. nakladá s požitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49 zákona o odpadoch,

   18. nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 9 zákona o odpadoch,

   19. nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9 zákona o odpadoch,

   20. vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona o odpadoch (§ 84 až 88).

  1. Za priestupok podľa

   1. odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1500,00 €

   2. odseku 1 písm. l ) až t ) možno uložiť pokutu do 2500,00 €,

  1. Priestupky podľa

   1. odseku 1 písm. a) až k ) prejednáva obec

   2. odseku 1 písm 1) až t ) prejednáva okresný úrad

  1. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov.

  2. Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí vecí rozhodol okresný úrad alebo obec.

  3. Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 5, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa zákona o odpadoch; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí vecí.

  4. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

  VII. ČASŤ
  Prechodné a záverečné ustanovenie
  § 19
  Prechodné ustanovenie

  1. Program obce vypracovaný podľa doterajších právnych predpisov zostáva v platnosti.

  2. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce.

  § 19
  Účinnosť

  1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Rudno sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rudne dňa .... pod číslom uznesenia ................ a nadobúda účinnosť 01.07.2016.

  2. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 02/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom zo dňa 08.03.2013.

  Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:

  Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

  Nadobúda účinnosť dňom:

  Všeobecne záväzné nariadenie obce RUDNO
  o vylepovaní volebných plagátov na území obce Rudno
  č. 01/2015

  Obecné zastupiteľstvo v Rudne, na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 30 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie obce Rudno toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

  Čl. 1
  Účel nariadenia

  Toto VZN ustanovuje miesta na vylepovanie volebných plagátov vo voľbách kandidujúcich politických strán, hnutí a ich koalícií (ďalej len „politické subjekty“), prípadne aj kandidujúcich jednotlivcov (voľby do samosprávy obcí a do VÚC) na území obce Rudno najmä počas predvolebnej kampane. Ustanovenia tohto VZN sa môžu použiť primerane aj na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred referendom v zmysle zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane pred voľbou prezidenta Slovenskej republiky v zmysle § 15 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Čl. 2
  Vymedzenie pojmov

  1. Za kandidujúci subjekt sa na účely tohto VZN rozumie kandidujúci politický subjekt (politická strana alebo hnutie alebo ich koalícia), petičný výbor zastupujúci kandidáta na funkciu prezidenta SR alebo kandidujúci jednotlivec.

  2. Za volebný plagát sa pre účely tohto VZN považujú tlačené alebo písané materiály, letáky, oznamy, prospekty, samolepky alebo iné materiály, ktoré svojím obsahom propagujú vo voľbách kandidujúci subjekt.

  Čl. 3
  Miesta na vylepovanie volebných plagátov

  1. Kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty na vyhradených miestach na verejných priestranstvách obce.

  2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území obce sú zriadené vyhradené plochy nasledovne:

  a) informačná tabuľa pred obecným úradom , vedľa úradnej tabule obce

  b) informačná tabuľa pred predajňou COOP Jednota, vedľa zastávky SAD

  3. Vylepovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách (okrem vyhradených plôch uvedených v § 3, ods. 2 tohto VZN) v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

  4. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na autobusové zastávky, brány domov a steny budov, ktoré sú majetkom obce .

  5. Plocha vymedzená v ods. 2 na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytuje bezplatne.

  Čl. 4
  Zabezpečenie zásady rovnosti

  1. Každý kandidujúci subjekt dostane rovnako veľkú plochu na plochách určených na vylepovanie plagátov, označenú číslom.

  2. Obec označí miesta na vylepovanie volebných plagátov ihneď po tom, čo sa stane verejne známy počet vo voľbách zaregistrovaných politických strán a ich koalícií, a zaregistrovaných kandidujúcich jednotlivcov.

  3. Kandidujúci subjekt môže umiestniť volebné plagáty len na miesta, ktoré obec označí pre tú - ktorú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu a zaregistrovaného kandidujúceho jednotlivca.

  4. Ak miesto na umiestnenie volebných plagátov kandidujúci subjekt nevyužije, zostane voľné a obec ho nemôže určiť inému kandidujúcemu subjektu. Rovnako ho nesmie obsadiť iný kandidujúci subjekt.

  5. Každý kandidujúci subjekt si zabezpečí vylepovanie volebných plagátov na voľné miesto vyhradených plôch. Nie je dovolené prelepovaním znehodnocovať plagáty konkurenčných kandidujúcich subjektov.

  Čl. 5
  Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov

  1. Vylepovanie a údržbu volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, zabezpečí každý kandidujúci subjekt na svoje náklady.

  2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.

  3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.

  Čl. 6
  Sankcie

  Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.

  Čl. 7
  Záverečné ustanovenia

  Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupitelstva v Rudne dňa 27.11.2015, uznesením číslo: 12/05/2015…………

  Toto Všeobecne záväzné nariadenie o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Rudno nadobúda účinnost 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Rudno

  -----------------------------------------
         Dušan Menich
         starosta obce

  Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.11.2015
  Zvesené z úradnej tabule dňa: …………….

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce RUDNO

  „N á v r h“

  Obecné zastupiteľstvo v Rudne na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 442/2002 Z.z.)

  v y d á v a

  pre územie obce R U D N O  toto

  všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce RUDNO

  § 1

  Predmet úpravy

  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje na území obce Rudno :

  a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku

  b) spôsob náhradného zásobovania vodou

  c) zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

  § 2

  Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

  1. Obec Rudno v súčinnosti s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Martin ako prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch.

  2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

  3. Dočasne obmedziťalebo zakázaťužívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiťstarosta obce, a to: miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

  4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používaťna polievanie záhrad, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov , stavebné účely a upratovanie.

  5. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

  § 3

  Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

  1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v cisternách do odberného miesta prostredníctvom: Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Martin

  Kontaktné údaje: TURVOD, a.s. 043/4210111

  Prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci kontakt: 0907 815 554

  Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:

  • z dôvodu mimoriadnej udalosti
  • pri poruche na verejnom vodovode
  • pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
  • pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach
  • pri obmedzení zásobovania vodou
  • pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd

  2. Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou:

  • nádvorie Komunitného centra

  3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce .

  4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.

  5. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

  § 4

  Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

  Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:

  a) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber v stanovenom množstve

  b) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou.

  c) dodržiavať pokyny starostu obce po

  § 5

  Povinnosti užívateľa žumpy pri zneškodňovaní obsahu žumpy

  1. Nakoľko obec Rudno v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastníkžumpy je povinný vybudovaťa prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

  2. Vlastníkžumpy musí zabezpečiťvyprázdňovanie žumpy v zariadení na čistenie odpadových vôd t. j. v čistiarni odpadových vôd v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady, prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb – podnikateľa na túto činnosť, v súlade s platnými predpismi.

  3. Užívateľ žumpy nesmie zneškodniť obsah žumpy:

  a) prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do povrchových alebo podzemných vôd

  b) prečerpaním alebo vývozom do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

  c) prečerpaním alebo vývozom obsahu žumpy do stokovej siete verejnej kanalizácie

  4. Obec Rudno v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:

  Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, ktorá prevádzkuje ČOV Vrútky, ČOV Turčianske Teplice – kontakt dispečing: 0918596 992 vozidlami IVECO 8 m3, MAN 10 m3.

  Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie ( preukázanie živnosťou a zmluvou, ktorú má uzavretú s prevádzkovateľom ČOV na zneškodňovanie obsahu žúmp v tomto zariadení.

  5. Užívateľ žumpy je povinný každoročne do 31. marca na obecný úrad predložiť kópie potvrdení o zneškodnení obsahu žumpy za predchádzajúci rok ( zneškodnený na ČOV )

  6. Prevádzkovateľ( vlastník ) žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Rudno doklad o spôsobe zneškodnenia obsahu žumpy a je povinný uchovať originálydokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia .

  7. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia poverený pracovník obecného úradu porovná zneškodnené množstvo obsahu žumpy dokladované užívateľom žumpy podľa bodu 5 s množstvom vody odobratým užívateľom žumpy z verejného vodovodu.

  8. Splnením tejto povinnosti nie sú dotknuté práva iných kontrólnych orgánov oprávnených na kontrolu spôsobu zneškodňovania obsahu žumpy.

  § 6

  Sankcie za nedodržanie ustanovení VZN o vývoze obsahu žúmp

  1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- €.

  2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.

  §7

  Záverečné ustanovenia

  1. VZN č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Rudno bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rudne č.:................ zo dňa......................

  2. Toto VZN obce nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

  –––––––––––––––––––––

  Dušan Menich
  starosta obce

  Podnety a návrhy na zmeny predložte na obecný úrad obvyklými spôsobmi

  Vyvesené na úradnej tabuli obce: 12.02.2015

  Zvesené z úradnej tabule obce: –––––––––––––––––– 

  VZN-TRHOVE-MIESTA

  Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach č. 1/2010