SlovenskýEnglish

Iné

  Archív

  ROZPOČET OBCE RUDNO NA ROK 2018

  100

  Daňové príjmy

  52.015

  111003

  Výnos dane z príjmov

  42.000

  121001

  Daň z pozemkov FO

  1.150

  121002

  Daň zo stavieb FO

  1.200

  121001

  Daň z pozemkov PO

  3.630

  121002

  Daň zo stavieb PO

  900

  121003

  Daň z bytov

  35

  133001

  Daň za psa

  250

  133013

  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  2.850

  200

  Nedaňové príjmy

  921

  212003

  Príjmy z prenajatých budov (KC, KD, DS )

  136

  212004

  Z prenajatých strojov, prístrojov

  0

  221004

  Správne poplatky

  100

  223001

  Služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase

  150

  223003

  Poplatky a platby za stravné

  535

  300

  Granty a transfery

  0,00

  312001

  Dotácia REGOB

  0

  312001

  Dotácia vojnové hroby

  0

  312001

  Dotácia RA /register adries /

  0

   

  Spolu:

  52.936

  400

  Finančné operácie

   

  454001 46

  Prevod prostriedkov z peňažných fondov /RF/

   

  BEŽNÉ VÝDAVKY:

  01.1.1.6

  Obce -Všeobecné verejné služby

  44.341

  611

  Tarifný plat

  18. 180

  611

  Tarifný plat- daň zo mzdy

  1.980

  621

  Poistenie do VŠZP

  936

  625001

  Poistné- nemocenské poistenie

  262

  625002

  Poistné – starobné poistenie

  2.822

  625003

  Poistné – úrazové poistenie

  150

  625004

  Poistné – invalidné poistenie

  562

  625005

  Poistné v nezamestnanosti

  187

  625007

  Poistné – rezervný fond

  890

  631001

  Cestovné náhrady

  300

  632001

  Elektrická energia

  1.040

  632002

  Vodné

  15

  632005

  Telefón

  420

  632003

  Poštové služby

  100

  637035

  Koncesionársky poplatok 4,64.-/mes.

  56

  637012

  Rozhlas- Slovgram 34 €/rok

  34

  637005

  Špeciálne služby ( audit )

  500

  633006

  Všeobecný materiál

  300

  633009

  Turčianske noviny MY

  32

  637014

  Stravovanie

  1600

  633015

  Palivo ako zdroj energie( kosačka, snehová fréza)

  100

  633016

  Reprezentačné

  70

  635009

  Rutinná a štandardná údržba software

  400

  635004

  Údržba strojov, prístrojov a zariadení

  120

  637016

  Prídel do sociálneho fondu

  200

  637001

  Školenia, kurzy, semináre, porady

  150

  637004

  Všeobecné služby ( dof.SÚ)

  1.300

  637015

  Poistné majetku, budov (KD,DS,KC,PZ )

  420

  637026

  Odmeny poslancom , ZPOZ, komisie

  400

  642006

  Na členské príspevky ( ZMOS, ZMOT, ZPOZ )

  260

  642012

  Odstupné ( 3 platy, odvody za zamestnávateľa)

  4.055

  635006

  Rutinná a štandardná údržba (rekonštrukcia soc.zariadeníWC)

  6.000

  632001

  Energie ( pelety na kúrenie do pece )

  500

  01.1.2

  Finančná a rozpočtová oblasť

  170

  637012

  Poplatky banke

  170

  03.2.0.

  Ochrana pred požiarmi

  680

  633015

  Palivo ako zdroj energie ( striekačka )

  100

  634001

  Palivo, oleje, špeciálne kvapaliny ( na dopravné účely )

  80

  635004

  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ( oprava motorovej striekačky)

  500

  04.5.1.3.

  Správa a údržba ciest

  500

  635006

  Údržba ciest zimná

  500

  05.1.0.

  Nakladanie s odpadmi

  3.710

  637004

  Zber, preprava odpadu ( mesačne )

  1.700

  637012

  Uloženie odpadu na skládku, veľkokap.kontaj. ( štvrťročne )

  1.750

  642006

  Transfery na členské príspevky (Združeniu obcí Hor.Turca)

  260

  06.4.0.

  Verejné osvetlenie

  1.120

  632001

  Elektrická energia

  1.020

  633006

  Všeobecný materiál -údržba VO

  100

  08.1.0.

  Rekreačné a športové služby

  300

  642001

  Transfer ( príspevok športový klub )

  300

  08.2.0.

  Klubové a špec. kult.zariadenia – Komunitné centrum

  1.830

  632001

  Elektrická energia KC

  860

  632002

  Vodné, stočné

  15

  633011

  Potraviny ZPOZ( občerstvenie jubilanti, potraviny mikuláš )

  200

  642014

  Transfer jednotlivcovi ( poukážky MDŽ, dôchodci)

  635

  633009

  Knihy

  0

  633006

  Všeobecný materiál( vecný dar, kvety jubil.)

  120

  08.3.0.

  Vysielacie a vydavateľské služby

  20

  637012

  SOZA- poplatok za autorské práva ( 20 € )

  20

  08.4.0.

  Náboženské a iné spoločenské služby

  135

  632001

  Elektrická energia DS

  120

  632002

  Voda

  15

   

  Bežné výdavky spolu:

  52.806

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

  700

   

  0

  Návrh rozpočtu na rok 2018, bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.10.2017

  Návrh rozpočtu bol zvesený z úradnej tabule obce: ----------------

  Rozpočet obce na rok 2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom

  v Rudne dňa ..........uznesením číslo .................

  Rozpočet obce na rok 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:---------------------

  www.obecrudno.sk :

  Rozpočet obce na rok 2018 bol zvesený z úradnej tabule dňa: .................................

  100

  Daňové príjmy

  EUR

  111003

  Výnos dane z príjmov

  38.500

  121001

  Daň z pozemkov FO

  1.000

  121002

  Daň zo stavieb FO

  2.100

  121001

  Daň z pozemkov PO

  2.800

  121002

  Daň zo stavieb PO

  900

  121003

  Daň z bytov

  35

  133001

  Daň za psa

  250

  133013

  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  3.200

  200

  Nedaňové príjmy

   

  212003

  Príjmy z prenajatých budov (KC, KD, DS )

  105

  212004

  Z prenajatých strojov, prístrojov

  15

  221004

  Správne poplatky

  100

  223001

  Služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase

  200

  223003

  Poplatky a platby za stravné

  520

  300

  Granty a transfery

   

  312001

  Dotácia REGOB

   

  312001

  Dotácia vojnové hroby

   

  312001

  Dotácia RA /reg.adries /

   

  242

  Úroky z tuzemských vkladov

  25

   

  Spolu:

  49.750

  400

  Finančné operácie

   

  454001 46

  Prevod prostriedkov z peňažných fondov /RF/

  15.000

  BEŽNÉ VÝDAVKY:

  01.1.1.6

  Obce -Všeobecné verejné služby

  33.570

  611

  Tarifný plat

  17.130

  611

  Tarifný plat- daň zo mzdy

  1.630

  621

  Poistenie do VŠZP

  1.220

  625001

  Poistné- nemocenské poistenie

  265

  625002

  Poistné – starobné poistenie

  2.710

  625003

  Poistné – úrazové poistenie

  165

  625004

  Poistné – invalidné poistenie

  575

  625005

  Poistné v nezamestnanosti

  200

  625007

  Poistné – rezervný fond

  900

  631001

  Cestovné náhrady

  420

  632001

  Elektrická energia

  1.360

  632002

  Vodné

  15

  632003

  Telefón

  410

  632003

  Poštové služby

  110

  637035

  Koncesionársky poplatok 4,64.-/mes.

  56

  637012

  Rozhlas- Slovgram 34 €/rok

  34

  637005

  Špeciálne služby ( audit )

  500

  633006

  Všeobecný materiál náter-zastavky , mosty(fabra,stetce,riedidlo

  700

  633009

  Noviny Život Turca

  30

  637014

  Stravovanie

  1600

  633015

  Palivo ako zdroj energie( kosačka, snehová fréza)

  200

  633016

  Reprezentačné

  70

  635009

  Rutinná a štandardná údržba software

  600

  635004

  Údržba strojov, prístrojov a zariadení

  100

  637016

  Prídel do sociálneho fondu

  190

  637001

  Školenia, kurzy, semináre, porady

  60

  637004

  Všeobecné služby ( dof.SÚ)

  1300

  637015

  Poistné majetku, budov (KD,DS,KC,PZ )

  490

  637026

  Odmeny poslancom , ZPOZ, komisie

  400

  642006

  Na členské príspevky ( ZMOS, ZMOT, ZPOZ )

  130

  01.1.2

  Finančná a rozpočtová oblasť

  150

  637012

  Poplatky banke

  150

  03.2.0.

  Ochrana pred požiarmi

  2.680

  633015

  Palivo ako zdroj energie ( striekačka )

  100

  634001

  Palivo, oleje, špeciálne kvapaliny ( na dopravné účely )

  80

  635004

  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ( oprava motorovej striekačky)

  2.500

  04.5.1.3.

  Správa a údržba ciest

  1.000

  635006

  Údržba ciest zimná

  1.000

  05.1.0.

  Nakladanie s odpadmi

  3.325

  637004

  Zber, preprava odpadu ( mesačne )

  1.850

  637012

  Uloženie odpadu na skládku, veľkokap.kontaj. ( štvrťročne )

  1.350

  642006

  Transfery na členské príspevky (Združeniu obcí Hor.Turca)

  125

  06.4.0.

  Verejné osvetlenie

  1.110

  632001

  Elektrická energia

  1.010

  633006

  Všeobecný materiál -údržba VO

  100

  08.1.0.

  Rekreačné a športové služby

  300

  642001

  Transfer ( príspevok športový klub )

  300

  08.2.0.

  Klubové a špec. kult.zariadenia – Komunitné centrum

  5.305

  632001

  Elektrická energia KC

  920

  632002

  Vodné, stočné

  15

  633011

  Potraviny ZPOZ( občerstvenie jubilanti, potraviny mikuláš )

  150

  642014

  Transfer jednotlivcovi ( poukážky MDŽ, dôchodci)

  640

  633009

  Knihy

  80

  633006

  Všeobecný materiál( vecný dar, kvety, pletivo)

  3.500

  08.3.0.

  Vysielacie a vydavateľské služby

  20

  637012

  SOZA- poplatok za autorské práva ( 20 € )

  20

  08.4.0.

  Náboženské a iné spoločenské služby

  130

  632001

  Elektrická energia DS

  120

  632002

  Voda

  10

   

  Bežné výdavky spolu:

  47.590

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

  700

  Kom. Centrum(terasa, chodníky, prekrytie, zábradlie, bezbariérový vstup )

  15.000

   Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.11.2016

  www.obecrudno.sk: 07.11.2016

  Návrh rozpočtu bol zvesený z úradnej tabule obce: 23.11.2016

  Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom

  v Rudne dňa 23.11.2016, uznesením číslo 17/05/2016

  Rozpočet obce na rok 2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:24.11.2016

  www.obecrudno.sk : 24.11.2016

  Rozpočet obce na rok 2017 bol zvesený z úradnej tabule dňa: .................................

  100

  Daňové príjmy

  EUR

  111003

  Výnos dane z príjmov

  38.500

  121001

  Daň z pozemkov FO

  1.000

  121002

  Daň zo stavieb FO

  2.100

  121001

  Daň z pozemkov PO

  2.800

  121002

  Daň zo stavieb PO

  900

  121003

  Daň z bytov

  35

  133001

  Daň za psa

  250

  133013

  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  3.200

  200

  Nedaňové príjmy

   

  212003

  Príjmy z prenajatých budov (KC, KD, DS )

  105

  212004

  Z prenajatých strojov, prístrojov

  15

  221004

  Správne poplatky

  100

  223001

  Služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase

  200

  223003

  Poplatky a platby za stravné

  520

  300

  Granty a transfery

   

  312001

  Dotácia REGOB

   

  312001

  Dotácia vojnové hroby

   

  312001

  Dotácia RA /reg.adries /

   

  242

  Úroky z tuzemských vkladov

  25

   

  Spolu:

  49.750

  400

  Finančné operácie

   

  454001 46

  Prevod prostriedkov z peňažných fondov /RF/

   

  BEŽNÉ VÝDAVKY:

  01.1.1.6

  Obce -Všeobecné verejné služby

  33.570

  611

  Tarifný plat

  17.130

  611

  Tarifný plat- daň zo mzdy

  1.630

  621

  Poistenie do VŠZP

  1.220

  625001

  Poistné- nemocenské poistenie

  265

  625002

  Poistné – starobné poistenie

  2.710

  625003

  Poistné – úrazové poistenie

  165

  625004

  Poistné – invalidné poistenie

  575

  625005

  Poistné v nezamestnanosti

  200

  625007

  Poistné – rezervný fond

  900

  631001

  Cestovné náhrady

  420

  632001

  Elektrická energia

  1.360

  632002

  Vodné

  15

  632003

  Telefón

  410

  632003

  Poštové služby

  110

  637035

  Koncesionársky poplatok 4,64.-/mes.

  56

  637012

  Rozhlas- Slovgram 34 €/rok

  34

  637005

  Špeciálne služby ( audit )

  500

  633006

  Všeobecný materiál náter-zastavky , mosty(fabra,stetce,riedidlo

  700

  633009

  Noviny Život Turca

  30

  637014

  Stravovanie

  1600

  633015

  Palivo ako zdroj energie( kosačka, snehová fréza)

  200

  633016

  Reprezentačné

  70

  635009

  Rutinná a štandardná údržba software

  600

  635004

  Údržba strojov, prístrojov a zariadení

  100

  637016

  Prídel do sociálneho fondu

  190

  637001

  Školenia, kurzy, semináre, porady

  60

  637004

  Všeobecné služby ( dof.SÚ)

  1300

  637015

  Poistné majetku, budov (KD,DS,KC,PZ )

  490

  637026

  Odmeny poslancom , ZPOZ, komisie

  400

  642006

  Na členské príspevky ( ZMOS, ZMOT, ZPOZ )

  130

  01.1.2

  Finančná a rozpočtová oblasť

  150

  637012

  Poplatky banke

  150

  03.2.0.

  Ochrana pred požiarmi

  2.680

  633015

  Palivo ako zdroj energie ( striekačka )

  100

  634001

  Palivo, oleje, špeciálne kvapaliny ( na dopravné účely )

  80

  635004

  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ( oprava motorovej striekačky)

  2.500

  04.5.1.3.

  Správa a údržba ciest

  1.430

  635006

  Údržba ciest zimná

  430

  635006

  Údržba MK

  1.000

  05.1.0.

  Nakladanie s odpadmi

  3.325

  637004

  Zber, preprava odpadu ( mesačne )

  1.850

  637012

  Uloženie odpadu na skládku, veľkokap.kontaj. ( štvrťročne )

  1.350

  642006

  Transfery na členské príspevky (Združeniu obcí Hor.Turca)

  125

  06.4.0.

  Verejné osvetlenie

  1.110

  632001

  Elektrická energia

  1.010

  633006

  Všeobecný materiál -údržba VO

  100

  08.1.0.

  Rekreačné a športové služby

  300

  642001

  Transfer ( príspevok športový klub )

  300

  08.2.0.

  Klubové a špec. kult.zariadenia – Komunitné centrum

  5.305

  632001

  Elektrická energia KC

  920

  632002

  Vodné, stočné

  15

  633011

  Potraviny ZPOZ( občerstvenie jubilanti, potraviny mikuláš )

  150

  642014

  Transfer jednotlivcovi ( poukážky MDŽ, dôchodci)

  640

  633009

  Knihy

  80

  633006

  Všeobecný materiál( vecný dar, kvety, pletivo)

  3.500

  08.3.0.

  Vysielacie a vydavateľské služby

  20

  637012

  SOZA- poplatok za autorské práva ( 20 € )

  20

  08.4.0.

  Náboženské a iné spoločenské služby

  130

  632001

  Elektrická energia DS

  120

  632002

  Voda

  10

   

  Bežné výdavky spolu:

  48.020

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

  700

  Kom. Centrum(terasa, chodníky, prekrytie, zábradlie, bezbariérový vstup )

  15.000

  Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 07.11.2016

  Návrh rozpočtu bol zvesený z úradnej tabule obce:

  Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom

  v Rudne dňa................ , uznesením číslo

  Rozpočet obce na rok 2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: .....................

  Rozpočet obce na rok 2017 bol zvesený z úradnej tabule dňa: .................................

  100 Daňové príjmy EUR
  111003 Výnos dane z príjmov 34.000
  121001 Daň z pozemkov FO 1.000
  121002 Daň zo stavieb FO 2.100
  121001 Daň z pozemkov PO 2.800
  121002 Daň zo stavieb PO 900
  121003 Daň z bytov 35
  133001 Daň za psa 250
  133013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.550
  200 Nedaňové príjmy  
  212003 Príjmy z prenajatých budov (KC, KD, DS ) 100
  212004 Z prenajatých strojov, prístrojov 30
  221004 Správne poplatky 150
  223001 Služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase 200
  300 Granty a transfery  
  312001 Dotácia REGOB 80
  312001 Dotácia vojnové hroby 10
  242 Úroky z tuzemských vkladov 40
    Spolu: 44.245
  400 Finančné operácie  
  454001 46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov /RF/  

  BEŽNÉ VÝDAVKY:

  01.1.1.6 Obce -Všeobecné verejné služby 33.672
  611 Tarifný plat , hrubá mzda 16.300
  611 Tarifný plat- daň zo mzdy 1.532
  621 Poistenie do VŠZP 1.585
  625001 Poistné- nemocenské poistenie 250
  625002 Poistné – starobné poistenie 2.500
  625003 Poistné – úrazové poistenie 150
  625004 Poistné – invalidné poistenie 535
  625005 Poistné v nezamestnanosti 180
  625007 Poistné – rezervný fond 850
  631001 Cestovné náhrady 550
  632001 Elektrická energia 1.300
  632002 Vodné 20
  632003 Telefón 360
  632003 Poštové služby 110
  637035 Koncesionársky poplatok 4,64.-/mes. 56
  637012 Rozhlas- Slovgram 34 €/rok 34
  637005 Špeciálne služby ( audit ) 400
  633006 Všeobecný materiál+ tlakový reproduktor 5 ks 550
  633009 Noviny Život Turca 30
  633013 Software, licencie(dane,odpady,EO,virt.cintorín,kataster) 650
  633015 Palivo ako zdroj energie( kosačka, snehová fréza) 200
  633016 Reprezentačné 50
  634003 Poistenie –povinné zmluvné poistenie požiarne .auto

  130  

  635004 Údržba strojov, príst. zariadení 100
  634004 Prepravné 100
  637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 100
  637004 Všeobecné služby ( dof.SÚ) 1.150
  633004 Kosačka

  2.000  

  637015 Poistné majetku, budov ( KD, KC, DS, PZ, počítač ) 500
  637026 Odmeny poslancom OZ, ZPOZ ,komisie OÚ 300
  642006 Na členské príspevky (ZMOS,ZMOT, RVC, ZPOZ) 200
  637005 Projektová dokumentácia/ chodník popri štát.ceste / 250
  637004 Revízia hasiacich prístrojov, odstr.závad 300
  637004 Revízia elektroinštalácie / majetok obce/ 350
  01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 50
  637012 Poplatky banke 50
  03.2.0. Ochrana pred požiarmi 185
  633015 Palivo ako zdroj energie ( striekačka ) 100
  634001 Palivo, oleje, špeciálne kvapaliny ( na dopravné účely ) 85
  04.5.1.3. Správa a údržba ciest 1.550
  635006 Údržba ciest zimná 550
  635006 Údržba MK 1.000
  05.1.0. Nakladanie s odpadmi 2.660
  637004 Zber, preprava odpadu ( mesačne ) 1.600
  637012 Uloženie odpadu na skládku ( štvrťročne ) 910
  642006 Transfery na členské príspevky (Združeniu obcí Hor.Turca) 150
  06.4.0. Verejné osvetlenie 1.300
  632001 Elektrická energia 1200
  633006 Všeobecný materiál -údržba VO 100
  08.1.0. Rekreačné a športové služby 1. 200
  642001 Transfer ( príspevok športový klub ) 200
  633006 Materiál / detská klzačka / 1.000
  08.2.0. Klubové a špec. kult.zariadenia – Komunitné centrum 1.860
  632001 Elektrická energia KC 900
  632002 Vodné, stočné 20
  633011 Potraviny ZPOZ( občerstvenie jubilanti, potraviny mikuláš ) 150
  642014 Transfer jednotlivcovi ( poukážky MDŽ, dôchodci) 450
  633009 Knihy 100
  633006 Všeobecný materiál( vecný dar, kvety) 240
  08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 20
  637012 SOZA- poplatok za autorské práva / 20 €/ 20
  08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 160
  632001 Elektrická energia dom smútku 150
  632002 Voda 10
    Bežné výdavky spolu: 42.657

   KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

    Kom. Centrum(terasa,chodníky,prekrytie, zábradlie, bezbarierový vstup 18.000

  Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.11.2015
  Návrh rozpočtu bol zvesený z úradnej tabule obce:27.11.2015

  Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Rudne dňa 27.11.2015 , uznesením číslo 12/05/2015

  Rozpočet obce na rok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2015
  Rozpočet obce na rok 2016 bol zvesený z úradnej tabule dňa: .................................

  –––––––––––––––––––––––

  Dušan Menich
  starosta obce

  NÁVRH ROZPOČTU OBCE RUDNO NA ROK 2016

  100

  Daňové príjmy

  EUR

  111003

  Výnos dane z príjmov

  34.000

  121001

  Daň z pozemkov FO

  1.000

  121002

  Daň zo stavieb FO

  2.100

  121001

  Daň z pozemkov PO

  2.800

  121002

  Daň zo stavieb PO

  900

  121003

  Daň z bytov

  35

  133001

  Daň za psa

  250

  133013

  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  2.550

  200

  Nedaňové príjmy

   

  212003

  Príjmy z prenajatých budov (KC, KD, DS )

  100

  212004

  Z prenajatých strojov, prístrojov

  30

  221004

  Správne poplatky

  150

  223001

  Služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase

  200

  300

  Granty a transfery

   

  312001

  Dotácia REGOB

  80

  312001

  Dotácia vojnové hroby

  10

  242

  Úroky z tuzemských vkladov

  40

   

  Spolu:

  44.245

  400

  Finančné operácie

   

  454001 46

  Prevod prostriedkov z peňažných fondov /RF/

   

  BEŽNÉ VÝDAVKY:

  01.1.1.6

  Obce -Všeobecné verejné služby

  33.672

  611

  Tarifný plat , hrubá mzda

  16.300

  611

  Tarifný plat- daň zo mzdy

  1.532

  621

  Poistenie do VŠZP

  1.585

  625001

  Poistné- nemocenské poistenie

  250

  625002

  Poistné – starobné poistenie

  2.500

  625003

  Poistné – úrazové poistenie

  150

  625004

  Poistné – invalidné poistenie

  535

  625005

  Poistné v nezamestnanosti

  180

  625007

  Poistné – rezervný fond

  850

  631001

  Cestovné náhrady

  550

  632001

  Elektrická energia

  1.300

  632002

  Vodné

  20

  632003

  Telefón

  360

  632003

  Poštové služby

  110

  637035

  Koncesionársky poplatok 4,64.-/mes.

  56

  637012

  Rozhlas- Slovgram 34 €/rok

  34

  637005

  Špeciálne služby ( audit )

  400

  633006

  Všeobecný materiál+ tlakový reproduktor 5 ks

  550

  633009

  Noviny Život Turca

  30

  633013

  Software, licencie(dane,odpady,EO,virt.cintorín,kataster)

  650

  633015

  Palivo ako zdroj energie( kosačka, snehová fréza)

  200

  633016

  Reprezentačné

  50

  634003

  Poistenie –povinné zmluvné poistenie požiarne .auto

  130

   

  635004

  Údržba strojov, príst. zariadení

  100

  634004

  Prepravné

  100

  637001

  Školenia, kurzy, semináre, porady

  100

  637004

  Všeobecné služby ( dof.SÚ)

  1.150

  633004

  Kosačka

  2.000

  637015

  Poistné majetku, budov ( KD, KC, DS, PZ, počítač )

  500

  637026

  Odmeny poslancom OZ, ZPOZ ,komisie OÚ

  300

  642006

  Na členské príspevky (ZMOS,ZMOT, RVC, ZPOZ)

  200

  637005

  Projektová dokumentácia/ chodník popri štát.ceste /

  250

  637004

  Revízia hasiacich prístrojov, odstr.závad

  300

  637004

  Revízia elektroinštalácie / majetok obce/

  350

  01.1.2

  Finančná a rozpočtová oblasť

  50

  637012

  Poplatky banke

  50

  03.2.0.

  Ochrana pred požiarmi

  185

  633015

  Palivo ako zdroj energie ( striekačka )

  100

  634001

  Palivo, oleje, špeciálne kvapaliny ( na dopravné účely )

  85

  04.5.1.3.

  Správa a údržba ciest

  1.550

  635006

  Údržba ciest zimná

  550

  635006

  Údržba MK

  1.000

  05.1.0.

  Nakladanie s odpadmi

  2.660

  637004

  Zber, preprava odpadu ( mesačne )

  1.600

  637012

  Uloženie odpadu na skládku ( štvrťročne )

  910

  642006

  Transfery na členské príspevky (Združeniu obcí Hor.Turca)

  150

  06.4.0.

  Verejné osvetlenie

  1.300

  632001

  Elektrická energia

  1200

  633006

  Všeobecný materiál -údržba VO

  100

  08.1.0.

  Rekreačné a športové služby

  1. 200

  642001

  Transfer ( príspevok športový klub )

  200

  633006

  Materiál / detská klzačka /

  1.000

  08.2.0.

  Klubové a špec. kult.zariadenia – Komunitné centrum

  1.860

  632001

  Elektrická energia KC

  900

  632002

  Vodné, stočné

  20

  633011

  Potraviny ZPOZ( občerstvenie jubilanti, potraviny mikuláš )

  150

  642014

  Transfer jednotlivcovi ( poukážky MDŽ, dôchodci)

  450

  633009

  Knihy

  100

  633006

  Všeobecný materiál( vecný dar, kvety)

  240

  08.3.0.

  Vysielacie a vydavateľské služby

  20

  637012

  SOZA- poplatok za autorské práva / 20 €/

  20

  08.4.0.

  Náboženské a iné spoločenské služby

  160

  632001

  Elektrická energia dom smútku

  150

  632002

  Voda

  10

   

  Bežné výdavky spolu:

  42.657

  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

   

  Kom. Centrum(terasa,chodníky,prekrytie, zábradlie, bezbarierový vstup

  18.000

  Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 05.11.2015

  Návrh rozpočtu bol zvesený z úradnej tabule obce:...........................................

  Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom

  v Rudne dňa.................... , uznesením číslo ..............

  Rozpočet obce na rok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: ....................

  Rozpočet obce na rok 2016 bol zvesený z úradnej tabule dňa: .................................

  –––––––––––––––––––––––

  Dušan Menich

  starosta obce

  Vážení spoluobčania,

  obec Rudno v súčasnom období dokončuje prípravu strategického dokumentu, ktorý bude slúžiť pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Pri spracovaní tohto dokumentu sme vychádzali aj z Vašich názorov a podnetov v rámci dotazníkového prieskumu. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020 vyplýva zo Zákona  č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a musí ho vypracovať každá obec. Uvedený dokument je možné pripomienkovať písomne do 31.8.2014

  PHSR RUDNO 2014-2020