SlovenskýEnglish

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:   Obec  Rudno
Sídlo:  Rudno č. 94
Štatutárny zástupca:  Zdena Lichnerová, starostka obce
E-mail: uradrudno@gaya.sk
Telefón: +421 43 4962 614, +421 917 848 279
   
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK 56 0000 0000 0024 0515 0006
IČO: 00316873
DIČ: 2020594950
DPH: Obec Rudno nie je platcom DPH

Obec Rudno je podľa § 6 odst.1 písm.b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Rudno v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1.  zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo  Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie  v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk

2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Rudno, respektíve vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on -line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konania
  4. súťažný dialóg