SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa - archív

Nákup stolov finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Obec Rudno v súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu zástupcu starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení na výkon funkcii, starostka obce určila s účinnosťou od 01.02.2023 mesačnú odmenu p. Barošovej Adriane – zástupkyni starostky vo výške 75,00 €.

Obec Rudno, Obecný úrad Rudno 94 , 038 22

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Rudno

za rok 2022 (podiel separovaného odpadu)

V súlade s ust. § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Rudno za predchádzajúci rok 2022 predstavuje 56,81 %.

Sadza poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2023) je: 15,- EUR.

Zdena Lichnerová, v.r.
starostka obce

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

 

 

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Zverejnené na Úradnej tabuli: 21.2.2023

Zverejnené na webstránke obce: 21.2.2023

Prílohy

Na základe žiadosti Regionálnej a potravinovej správy Martin vám dávame do pozornosti list, ktorý je v prílohe pod týmto textom.

V súlade s ust. § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Rudno za predchádzajúci rok 2021 predstavuje 46,82%.

Sadza poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2022) je: 18,- EUR.

Zdena Lichnerová, v.r.

starostka obce

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1


 

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019  

2020  

2021  

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  

40-50%  

7  

12  

18  

Zverejnené na Úradnej tabuli: 18.2.2022

Zverejnené na webstránke obce: 18.2.2022

Prílohy

Obecné zastupiteľstvo v Rudne v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia obecného zastupiteľstva obce  Rudno č.111/02/2021 zo dňa 10.augusta 2021 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce s úväzkom 5 % mesačne .

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 1.november 2021.

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudno - štvrtok 28.10.2021

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 1. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať - ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
 2. ďalšie podmienky
  - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
  - práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel)
  - flexibilnosť
  - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
 3. Náležitosti písomnej prihlášky:
  a/meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
  b/ štruktúrovaný profesijný životopis
  c/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  d/údaje , potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov /§ 10 ods. 4 písm. e/ zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.
  e/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
  f/ súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 4.októbra 2021 v zalepenej obálke na adresu: Obec Rudno 94, 038 22 Rudno

Zalepenú obálku označiť textom : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

 • verejným hlasovaním

2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Rudno. Komisia v zložení:
predseda : Baroš Peter
členovia: Fóbel Zdenko, Erteľová Lucia
otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 11.10.2021.  Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky bude Obecným úradom v Rudne zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby, t.j. najneskôr 21.10.2021

3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva  obce Rudno v časovom rozsahu maximálne 5 minút, kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

4. Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu za každého kandidáta postupne. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa následne rozhoduje žrebom.

V Rudne, dňa 12.08.2021

Zdena Lichnerová – starostka obce

Prílohy

V súlade s ust. § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Rudno za predchádzajúci rok 2020 predstavuje 34,60%.

Sadza poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2021) je: 22,-EUR.

Rudno, dňa 19. 02. 2021

Zdena Lichnerová, v.r.

starostka obce

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka  

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019  

2020  

2021  

1  

<10%   

17  

26  

33  

2  

10-20%  

12  

24  

30  

3  

20-30%  

10  

22  

27  

4  

30-40%  

8  

13  

22  

5  

40-50%  

7  

12  

18  

Prílohy

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

 • chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).
 • vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
 • vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)
 • bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.
 • CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.
 • ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu.

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2)- časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

 • je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).
 • k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.
 • tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.
 • CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.
 • pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu

 • pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2).
 • s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera premiestňuje (napr. D12345).
 • predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).
 • predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).
 • k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
 • ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

POZOR! Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2019 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2020 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie je povinný:

 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) počas roka 2019 (kúpou, darovaním, dedením) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľností k 1.1.2020
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2019,
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2019,
 • daňovník, ktorý zaznamenal zmeny výmery pozemku, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavy – prístrešku, altánku, kôlne, záhradného domčeka....
 • daňovník ktorý v roku 2019 nadobudol psa
 • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2019 (napr.byt,rodinný dom, garáž, pozemok previedol na inú osobu) je povinný podať správcovi dane (obci) čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti alebo oznámiť zmenu k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2020

Občania (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), ktorý sa nezdžiavajú v mieste trvalého pobytu celkovo 90 a viac dní majú možnosť požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad doručením potrebných dokladov  na OcÚ do 31.1.2020 .

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Zároveň upozorňujeme občanov že, predmetom dane z nehnuteľnosti sú :

všetky drobné stavby, prízemné stavby, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby na chov drobného zvieratstva

napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, altánky, humná, maštale....

Žiadame občanov, aby si ku všetkým takýmto stavbám podali priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Tlačivá k priznaniu si môžete vyzdvihnúť na OcÚ alebo na webovej stránke obce.

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových kartónov) v partnerských samosprávach, teda aj vo Vašej obci.

Finančné prostriedky pochádzajú z „recyklačných poplatkov", ktoré sú povinné uhrádzať podnikateľské subjekty, ktorých výrobky končia v komunálnom odpade. Zákon o odpadoch používa pojem „výrobcovia“, hoci v skutočnosti sú to nielen výrobcovia, ale aj dovozcovia, baliči a plniči rozmanitých výrobkov. Triedený zber nie je teda financovaný z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorý občania platia samospráve.

Cieľom triedeného zberu je teda zvýšiť podiel recyklovaných zložiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie. A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať.

Samozrejme, ak je to možné, mali by sme sa snažiť o predchádzanie vzniku odpadu, a teda výrobky opätovne používať či uprednostňovať tie, ktoré neobsahujú veľa obalu.
S triedením Vám pomôžu aj označenia na obaloch, ktoré informujú, z čoho je obal vyrobený. 
V prípade zálohovaných obalov sa tieto odovzdávajú v predajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť. 

Triedenie má aj finančnú motiváciu pre občana – v prípade, že občania nebudú správne triediť, aj náklady na triedený zber bude musieť financovať obec, a teda občania.

S triedením odpadov vo Vašej obci Vám bude pomáhať OZV NATUR-PACK.

Natur-pack

V súvislosti so zmenou zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 25 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostky a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie

od 1.mája 2019 určujem odmenu za výkon funkcie zástupcu starostky nasledovne:

20,00 € (slovom: dvadsať eur) mesačne.

Mesačná odmena bude vyplácaná v termíne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.

Lichnerová Zdena
starostka obce

Prílohy

Podľa ákona č. 329/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“).

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Rudno : 22,91 %

Lichnerová Zdena
starostka obce

Prílohy