SlovenskýEnglish

Uznesenia OZ

Archív

Uznesenie č.22/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

v zmysle § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č.23/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ z 10.3.2023

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č.24/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

berie na vedomie

podanie Oznámenia funkcií, zamestnaní  činností a majetkových pomerov starostky obce p. Zdeny Lichnerovej.

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č.25/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

schvaľuje

1.zmenu rozpočtu k 30.04.2023 rozpočtovým opatrením č. 1 /2023 vo výške 14 084,00 €.

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č.26/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods. 2 písm. b,c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

2.zmenu rozpočtu k 30.04.2023 rozpočtovým opatrením č. 2 /2023 vo výške 449,00 €.

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č.27/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

berie na vedomie

organizačné zabezpečenie osláv Deň obce pri príležitosti 680.výročia 1. písomnej zmienky o obci.

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č.28/4/2023

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rudno

zo dňa 28.04.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

berie na vedomie

informácie poskytnuté starostkou obce.

Hlasovanie:

Za:

5

Barošová Adriana, Dírerová Eva, Junaska Ivan, Lichner Ján, Vereš Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

0

 

Lichnerová Zdena, starostka obce, v.r.

V Rudne, 28.4.2023

Uznesenie č. 54/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno

schvaľuje

Zapisovateľa zápisnice : p. Kopčoková Alžbeta

Overovateľov zápisnice : p. Dírer, p. Baroš

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a  schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2019 a správu auditora za rok 2018

 3. Kontrola hospodárenia a správa HK za 3.Q.2019

 4. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002

 5. Úprava rozpočtu o štátne dotácie

 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

 7. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrh rozpočtu na rok 2020

 9. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020

 10. Orientačný rozpočet na roky 2021-2022

 11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

 12. Diskusia- rôzne

 13. Návrh na uznesenie

 14. Záver.

Hlasovanie:

Za:

3

Erteľová, Dírer, Baroš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Fóbel, Vereš

Nehlasovaa :

0

 

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 55/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 2. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.09.2019 a správa audítora za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

 1. informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného 24.09.2019

 2. správu audítora za rok 2018

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 56/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 3. Kontrola hospodárenia a správa HK za 3.Q.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra 03/2019 za kontrolované obdobie 3.Q.2019

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 57/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 4. Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade § 20a ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 25.10.2002

Hlasovanie:

Za:

3

Erteľová, Dírer, Baroš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Fóbel, Vereš

Nehlasoval :

0

 

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 58/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 5. Úprava rozpočtu o štátne dotácie

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie úpravu rozpočtu

navýšenie rozpočtu obce pre rok 2019 o  799 € na príjmových účtoch a na výdavkových účtoch z dôvodu poukázania finančných prostriedkov z ÚPSVaR a z Ministerstva vnútra SR na voľby do samosprávy 2019. 

Dňa 5.12.2019 bol rozpočet obce upravený o štátne peniaze na príjmovom aj výdavkovom účte o 362,00 € - dotácia ÚPSVaR -„Reštart“

Dňa 5.12.2019 bol rozpočet obce upravený o štátne peniaze na príjmovom aj na výdavkových účtoch z dôvodu – čerpania dotácie na voľby do samosprávy 2019 o 437,- € - dotácia no voľby

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 59/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno

berie na vedomie

stanovisko HK k návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 60/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 7. Schválenie VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad

Hlasovanie:

Za:

3

Erteľová, Dírer, Baroš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Fóbel, Vereš

Nehlasoval :

0

 

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 61/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrh rozpočtu na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno

berie na vedomie

stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2020

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 62/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 9. Schválenie Návrhu rozpočtu na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

rozpočet obce na rok 2020 ako vyrovnaný v členení:

 • bežné príjmy vo výške 62 960 €

 • bežné výdavky vo výške 61 220 €

 • kapitálové výdavky 1 740 €

Hlasovanie:

Za:

3

Erteľová, Dírer, Baroš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Fóbel, Vereš

Nehlasoval :

0

 

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 63/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 05.12.2019

K bodu 10. Orientačný rozpočet na roky 2021-2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno v súlade s § 9 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie

orientačný rozpočet na roky 2021-2022

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 64/06/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno

K bodu 11. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Rudno
schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

Za:

3

Erteľová, Dírer, Baroš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

2

Fóbel, Vereš

Nehlasoval :

0

 

Lichnerová Zdena
starostka obce

V Rudne, dňa 05.12.2019

Uznesenie č. 10/2018
z  rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno

K bodu 3 . Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

schvaľuje

program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu
 5. Schválenie doplňujúcich volieb za poslanca do obecného zastupiteľstva.
 6. Rôzne
 7. Záver

Hlasovanie:

Za:

3

Peter Baroš, Miroslav Dírer, Miroslav Vereš

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Lucia Erteľova - PN

Uznesenie č. 11/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 16.12. 2018

K bodu 4Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

Berie na vedomie

Vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Zuzany Kleinovej

Uznesenie č. 12/2018
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rudno
zo dňa 16.12. 2018

K bodu 5.Schválenie doplňujúcich volieb za poslanca do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Rudno

schvaľuje

Doplňujúce voľby za poslanca do obecného zastupiteľstva v obci Rudno

Hlasovanie:

Za:

3

Peter Baroš, Miroslav Dírer, Miroslav

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Lucia Erteľova - PN

V Rudne 16.decembra 2018

............................................................

Zdena Lichnerová

starostka obce

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1.Kontrolu uznesenia OZ zo dňa 13.09.2018

1.2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu na rok 2019

1.3 Rozpočet obce na rok 2020-orientačný

1.4 Rozpočet obce na rok 2021-orientačný

1.5 Vypustenie z Návrhu programu rokovania OZ bod č. 7-Návrh na prijatie Rozhodnutia mimo valného zhromaždenia

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1. Rozpočet obce Rudno na rok 2019 ako prebytkový v členení

Bežné príjmy vo výške 54 465,00 EUR

Bežné výdavky vo výške 47 795,00 EUR

v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

2.2. Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie

Majetku obce k 30.11.2018 v zložení:

p. Peter Baroš

p. Andrej Kubík

p. Ivan Žilla

p. Dušan Menich

p.Alžbeta Kopčoková

2.3. Návrh uznesenia č. 27/05/2018 zo dňa 05.11.2018

Hlasovanie:

Za: p. Ján Páleš Proti: - Zdržal sa : -

p. Andrej Kubík

p. Ivan Žilla

p. Peter Baroš

_______________

Dušan Menich
starosta obce

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

  1. Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2018

  2. Správu hlavného kontrolóra o hospodárení obce za kontrolované obdobie apríl- jún 2018

  3. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo z vykonaného auditu účtovnej závierky za rok 2017 zo dňa 31.júla 2018

 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  1. Návrh uznesenia č. 26/04/2018 zo zasadnutia OZ zo dňa 13.09.2018

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, p. Zdenko Fóbel, p. Peter Baroš, p. Ivan Žilla

Vyvesené na úradnej tabuli obce : 14.09.2018

Zvesené z úradnej tabule obce:________________

www.obecrudno.sk

1.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1.1. Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 18.05.2018

1.2. Správu HK k záverečnému účtu obce za rok 2017

1.3. Zhodnotenie majetku obce za rok 2017

1.4. Výročnú správu za rok 2017, § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

2.1. Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad

2.2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 886,91 EUR

2.3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2018

2.4. Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva č.25/03/2018 zo dňa 26.06.2018

3. Obecné zastupiteľstvo určuje

3.1. v súlade s § 11 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018- 2022 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudno v počte 5 poslancov

3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písmeno i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce 0,75 úväzok

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš, p. Andrej Kubík, p. Zdenko Fóbel

____________________________

Dušan Menich, starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1 Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2018

1.2 Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018, príjmy vo výške 13 976,60 € ,čo predstavuje 26,40 % plnenie a výdavky vo výške 12 435,82 €, čo predstavuje 23,55 % plnenie

1.3 Správu hlavného kontrolóra o hospodárení obce za mesiace január február, marec 2018

1.4 Úpravu rozpočtu o štátne peniaze z Ministerstva vnútra SR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy vo výške – REGOB 68,31 € a Register adries vo výške 21,20 € a z Okresného úradu Žilina príspevok na starostlivosť o vojnový hrob vo výške 13,80 € , celkovo vo výške 103,31 € na príjmovom a výdavkovom účte

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1 Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 24/02/2018, zo dňa 18.05.2018

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ivan Žilla, p. Ján Páleš, p. Zdenko Fóbel

Proti: 0

Zdržal sa: 0

______________________________________

Dušan Menich, starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1 Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.2 Čerpanie rozpočtu k 30.09.2017

1.3 Správu hlavného kontrolóra o hospodárení obce za III. štrvrťrok 2017

1.4 Informatívny rozpočet na roky 2019-2

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1.Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

2.2. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018

2.3. Rozpočet obce na rok 2018

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, p. Ivan Žilla, p. Zdenko Fóbel, p. Andrej Kubík

Proti:

Zdržal sa :

__________________________

Dušan Menich

starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1 Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ

1.2 Čerpanie rozpočtu k 30.06.2017

1.3. Správu hlavného kontrolóra za kontrolované obdobie apríl-jún 2017

1.4. Úpravu rozpočtu o štátne peniaze vo výške 122,20 € REGOB, RA, vojnové hroby

1.5. Vzdanie sa členstva v komisii ZPOZ k 11.08.2017

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1 Návrh uznesenia č. 21/04/2017 zo zasadnutia OZ zo dňa 12.09.2017

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za:

 • p. Ján Páleš
 • p. Andrej Kubík
 • p. Ivan Žilla
 • p. Peter Baroš

---------------------
Dušan MENICH
starosta obce

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
  1.1 Návrh uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.04.2017
  1.2 Zlúčenie stavebnej komisie a komisie verejného poriadku
 2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
  2.1 Podané Oznámenie starostu obce k 31.03.2017 v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
  2.2 Ukončenie členstva v stavebnej komisii p. Róbert Fóbel a p. Vladimír Erteľ, ml.
  2.3 Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ, dňa 24.02.2017

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za:  p. Andrej Kubík

p. Ján Páleš

p. Ivan Žilla

p. Peter Baroš
----------------------------------

Dušan Menich
starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1.1 Návrh uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 24.02.2017

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

2.1 Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2016

2.2 Správu obecného kontrolóra o hospodárení obce za obdobie 10-12/2016

2.3 Úpravu rozpočtu v roku 2016 o štátne peniaze vo výške 711,53 € na príjmovom účte za ROEP a výdavkovom účte vo výške 711,53 € ROEP a 9,00 € Register adries

2.4 Čerpanie rozpočtu za rok 2016

2.5 Zrušenie DHZ Rudno- Okresný výbor DPO SR Turčianske Teplice

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za:

 • p. Ivan Žilla
 • p. Andrej Kubík
 • p. Peter Baroš

---------------------------------------

Dušan Menich, starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1.1 Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2017

1.2 Dodatok č.02/2016 k VZN č. 01/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad zvýšiť na 0,04 €/deň ( 14,60 €/rok / osoba)

1.3 Rozpočet obce na rok 2017

1.4 Plán rokovaní OZ na rok 2017

1.5 Návrh uznesenia č.17/05/2016, zo dňa 23.11.2016

1.6 Doplatiť HK plat do ukončenia rodičovskej dovolenky do 28.02.2019

1.7 Doplniť do komisie ZPOZ p. Zdenku Lichnerovú a p. Petru Blaškovú, ktoré prihlásiť do Sociálnej poisťovne a p. Máriu Fobelovú a p. Zuzanu Kleinovú odhlásiť zo Sociálnej poisťovne

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

2.1. Kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 14.09.2016

2.2. Správu hlavného kontrolóra za júl-september 2016

2.3. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2016

2.4. Informatívny rozpočet na roky 2018 – 2019

3. Starosta obce doporučuje poslancom OZ

3.1. výzdobu vianočného stromčeka

3.2. dovoz palivového dreva na zimné vykurovanie

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš
      p. Andrej Kubík
      p. Ivan Žilla
      p. Zdenko Fóbel
      p. Peter Baroš

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Kontrolu uznesenia zo dňa 23.06.2016
Správu hlavného kontrolóra o hospodárení s finančnými prostriedkami za obdobie 4-6/2016
Čerpanie rozpočtu za obdobie január-jún 2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Návrh uznesenia č. 16/04/2016 zo dňa 14.09.2016

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p. Ján Páleš
       p. Ivan Žilla
       p. Zdenko Fóbel
       p. Peter Baroš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
----------------------------------------------------
Dušan Menich, starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1.1 Úpravu rozpočtu z dôvodu tvorby sociálneho fondu na položkách vo výdavkovej časti 637014 Stravovanie vo výške 1055,00 €, príjmovej časti položka 223003 Za stravné vo výške 530,00€

1.2 V zmysle § 7 ods.2 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, obecné zastupiteľstvo v Rudne schvaľuje p. Alžbetu Kopčokovú vykonávať základnú finančnú kontrolu

1.3 Návrh uznesenia č. 14/02/2016 zo dňa 15.04.2016

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

2.1. Kontrolu Uznesenia č. 13/01/2016, zo dňa 19.02.2016

2.2. Vnútornú smernicu o tvorbe a použití Sociálneho fondu

2.3. Smernicu starostu č. 01/2016 o finančnom riadení a finančnej kontrole v podmienkach obce Rudno

Za uznesenie poslanci hlasovali nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, p. Peter Baroš, p. Zdenko Fobel

Proti: -

Zdržal sa: -

---------------------------------------------

Dušan Menich
starosta obce

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 19.04.2016

Z úradnej tabule zvesené: --------------------------

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 1. Inventarizáciu majetku k 31.12.2016 vo výške 6.727,43 €

 2. Čerpanie rozpočtu za rok 2015

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

2.1.Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 211, 79 €

2.2. Kontrolu uznesenia zo dňa 27.11. 2015

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p. Ján Páleš

p. Zdenko Fóbel

p. Andrej Kubík

p. Peter Baroš

---------------------
Dušan Menich
starosta obce

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1 Kontrolu uznesenia z 28.08.2015

1.2 Informatívnu správu o stave v DHZ

1.3 Správa obecného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016

1.4 Informatívny rozpočet na roky 2017 – 2018

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1 Príspevok na Mikulášske posedenie vo výške 30 €

2.2 Rozpočet obce na rok 2016

2.3 Plán zasadnutí OZ na rok 2016

2.4 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

2.5 VZN č. 01/2015 o vylepovaní volebných plagátov

2.6 Dodatok č. 01/2015 k všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo 01/2013, ktoré bolo schválené OZ dňa 23.11.2013, uznesením č. 12/04/2012

2.7 Inventarizačné komisie

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš, Ivan Žilla, Peter Baroš, Andrej Kubík

Proti: 0

Zdržal sa: 0

-------------------------------------------------

Dušan Menich, starosta obce

 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

  1.1 Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 15.05.2015
  1.2 Úpravu rozpočtu o štátne peniaze na príjmovom účte vo výške 148,15 € a 13,51 € - ROEP a vojnové hroby vo výške 10,92 € na výdavkovom účte
  1.3 Čerpanie rozpočtu za I.polrok 2015 ( 01.01.2015 – 30.06.2015 )
  1.4 Správu obecného kontrolóra za kontrolované obdobie 1-3/2015
   
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  2.1 P. Tomáša KUBÍKA za veliteľa DHZO RUDNO
  2.2 Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na II.polrok 2015
  2.3 Návrh uznesenia OZ č. 11/04/2015 zo dňa 28.08.2015

Hlasovanie poslancov :

Za: p. Ján PÁLEŠ, p. Ivan ŽILLA, p. Andrej KUBÍK, p. Peter BAROŠ

Proti: 0

Zdržal sa : 0

1. Berie na vedomie

Dôvodovú správu o prístupe CLLD/LEADER predloženú Partnerstvom Horného Turca

2. Schvaľuje:

Vstup obce do občianskeho združenia Partnerstvo Horného Turca so sídlom SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 42063141, DIČ: 2022578943

3. Schvaľuje:

Výšku zálohového členského poplatku vo výške 0,75 € na obyvateľa podľa štatistických údajov k 31.12.2014

4. Nominuje:

Starostu obce do orgánov občianskeho združenia Partnerstvo horného Turca so sídlom SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 42063141, DIČ:2022578943

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1. Navýšenie rozpočtu obce o štátne peniaze na rok 2015 vo výške 640,00 € a 10,920 € na Referendum, vojnové hroby

1.2. Úpravu platu starostu obce podľa mzdy v hospodárstve SR vo výške 959,00€

1.3 Správu audítora o účtovnej závierke za rok 2014

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1. Dodatkovú dovolenku starostu obce 5 dní na funkčné obdobie 2014 -2018

2.2. Obecného kontrolóra p. Ing. Annu Rakšániovú, 2 hodiny týždenne s platom 50,00€

2.3. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Hlasovanie:

Za.:

p. Ján Páleš
p. Zdenko Fóbel
p. Andrej Kubík
p. Ivan Žilla
p. Peter Baroš

–––––––––––––––––––––––––
Dušan Menich
starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1.1. Rokovací poriadok a Štatút obce

1.2. Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ

2. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje

2.1. Návrh uznesenia č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Rudno

3. Obecné zastupiteľstvo nariaďuje

3.1. Zákaz voľného pohybu psov po obci

3.2. Zákaz stavať oplotenia rodinných domov bez ohlásenia drobnej stavby na obecnom úrade

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za : p. Ivan Žilla p. Ján Páleš p. Andrej Kubík

Proti: 0

Zdržal sa : 0

––––––––––––––––––––––––-

Dušan Menich
starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1. Kontrola uznesenia z ustanovujúcej schôdze  zo dňa 28.11.2014

1.2. Správa hlavného kontrolóra za 3/4  rok 2014

1.3. Berie na vedomie úpravu rozpočtu o štátne peniaze na výdavkových účtoch:

221.01116.633006.111.   4.1        o 0,12 € - všeob. materiál / kvety na vojnové hroby

221. 312001.111.     9.1                o 250,00 € - dotácie na komunálne voľby

1. 4. Berie na vedomie informáciu o referende ktoré sa bude konať 7.2.2015

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1. Rozpočet obce Rudno na rok 2015

2.2. Informatívny rozpočet na rok 2016 – 2017

2.3. Schvaľuje krízový štáb obce

2.4. Predsedov a členov komisií

Hlasovanie: Za :    p. Zdenko Fóbel

                               p. Ján Páleš

                               p. Peter Baroš

                               p. Andrej Kubík

                               p. Ivan Žilla

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1.      Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

2.      Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
         podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona
         č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

3.      Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

4.      Plán zasadnutí OZ na rok 2015

5.      Návrh na určenie mesačného platu starostu obce

6.      Preplatenie dovolenky starostu obce

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Rudne

A: berie  na  vedomie

       1. výsledky voľby starostu  a volieb do obecného zastupiteľstva

       2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

B: konštatuje, že

       1. Novozvolený starosta obce p. Dušan MENICH, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

       2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva Rudno:

p. Peter BAROŠ

p. Zdenko FÓBEL

p. Andrej KUBÍK

p. Ján PÁLEŠ

p. Ivan ŽILLA

2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona o obecnom zriadení 

 Uznesenie č. 2

 Obecné zastupiteľstvo v Rudne

 p o v e r u j e

1.  Poslanca p.Zdenka Fóbela, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3  tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6  tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a starosta obce menoval p. Zdenka Fóbela zástupcom starostu obce.

Hlasovanie:  za 5        zdržal sa 0       proti 0

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Rudne

A.     zriaďuje:

Komisie:

1.   Sociálna komisia – rodina, šport, mládež, ekonomická

2.   Životné prostredie  - stavebná

3.   Komisia ochrany verejného poriadku

4.   Kultúrna komisia

Hlasovanie:  za 5        zdržal sa 0       proti 0

4. Plán zasadnutí OZ na rok 2015

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2015

Hlasovanie:  za 5        zdržal sa 0       proti 0

5. Určenie mesačného platu starostu

Uznesenie č.5

Obecné zastupiteľstvo v Rudne:

r u š í   uznesenie obecného zastupiteľstva konaného 8.8.2014 č. 23/05/2014 o stanovení úväzku starostu obce

 u r č u j e

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, úväzok starostu obce 0,75 v plnom rozsahu určenom novým obecným zastupiteľstvom .
Plat starostu:    824 x 0,75 x 1,49  zaokrúhlený nahor.

Hlasovanie:  za 5        zdržal sa 0       proti 0

6. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

 Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo v Rudne schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce p. Dušana Menicha v počte 10 dní z uplynulého funkčného obdobia za rok 2014 do dátumu 28.11.2014.

Odôvodnenie: PN  od 9.7.2014 do 30.9.2014 a dlhodobej PN pracovníčky OcÚ od 8.9.2014 .

Hlasovanie:  za 5        zdržal sa 0       proti 0

V Rudne dňa 28.11.2014                                                     Dušan Menich

starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1.1. Kontrolu uznesenia OZ z posledného zasadnutia zo dňa 02.08.2013

1.2. Správu obecného kontrolóra o hospodárení obce za 04 – 08 /2013

1.3. Správu o čerpaní rozpočtu za obdobie 01.01.2013 – 30.09.2013

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

2.1. Úpravu rozpočtu v roku 2013, prevod prostriedkov z RF obce zaúčtovať Rekonštrukcia a modernizácia 01.1.1.6 717002 46

- kód zdroja - 41 vlastné zdroje 6.000 €

                 + 46 iné zdroje 6.000 €

Nakoľko príjmy v rozpočtovom roku s kódom zdroja 46, musí byť aj výdavok v rozpočtovom roku s kódom zdroja 46

2.2. Návrh uznesenia č. 17/05/2013 zo dňa 25.10.2013

2.3 Inventarizačnú komisiu majetku obce , termín: do 15.11.2013

 • p. Alžbeta Kopčoková – člen IK
 • p. Róbert Fóbel – člen IK
 • p. Ján Páleš – predseda IK

Majetok DHZ, termín: do 30.11.2013

 • p. Vladimír Klein č. 48 – člen
 • p. Ján Petrovič – člen
 • p. Ján Švindutka – predseda IK

Na úradnej tabuli obce vyvesené: 28.10.2013

Z úradnej tabule obce zvesené: –––––––––––

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

1.1. Kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ zo dňa 26.04.2013 a z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 28.06.2013

1.2. Správu o hospodárení obce Rudno za I. štvrťrok 2013

1.3. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2013

1.4. Poverenie zástupcu starostu obce p.Zdenka Fóbela

1.5. Doplnenie do krízového štábu obce p. Róberta Fóbela, namiesto p. Vladimíra Kleina, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

2.1 Návrh uznesenia č. 16/04/2013 zo dňa 02.08.2013

Za uznesenie hlasovali poslanci nasledovne:

Za: p. Ján Páleš

p. Ivan Lichner

p. Zdenko Fóbel

p. Róbert Fóbel

p. Ján Švindutka

–––––––––––––––––––––––

Dušan MENICH

starosta obce

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.1. Kontrolu uznesenia z OZ zo dňa 20.02.2013 pod číslom 13/01/2013

1.2 Správu obecného kontrolóra o hospodárení obce za 4.Q 2012

1.3. Správu obecného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012

1.4 Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča, komora auditorov, o overení Účtovnej závierky za rok 2012 obecnému zastupiteľstvu

1.5. Úpravu rozpočtu na rok 2013 na REGOB, Vojnoné hroby, platové tarify zamestnancov školstva vo výške 5%, celkové navýšenie príjmov 118,33 €

1.6. Podanie majetkového priznania k 31.03.2013 starostu obce a hlavného kontrolóra obce

1.7. Vzdanie sa p. Jána Páleša, zástupcu starostu, zo zdravotných dôvodov, bude vykonávať len poslanca obecného zastupiteľstva

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

2.1. Úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti pre SCVČ vo výške 868,00 €

2.2. Úpravu platu starostovi obce podľa ŠÚ SR vo výške 690,00 €

2.3. VZN č. 03/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v súkromnom Centre voľného času

2.4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad s prebytkom hospodárenia 2.814,08 €

Hlasovanie :

Za: p. Ján Páleš

p. Zdenko Fobel

p. Vladimír Klein

p. Ivan Lichner