SlovenskýEnglish

Výrub drevín - druhy, termíny, podmienky...

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 01.apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno takýto rez vykonávať len v prípade:

1. rezov ovocných stromov

2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase

Mimo vegetačného obdobia od 01.októbra do 31.marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať:

1. Meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa

2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku kde drevina rastie

3. Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub drevín

4.Špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať( druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou

5. Odôvodnenie žiadosti

Žiadosť musí ďalej obsahovať prílohy:

1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

2. Doklad o zaplatení správneho poplatku

3.kopia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm,. Meraných vo výške 130 cm nad zemou krovité porasty s výmerou do 10 m2

2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov

3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku

4.na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou ak rastú v súkromných záhradách( na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada )

V týchto prípadoch je však potrebné najneskôr do 5 dní po uskutočnení výrubu túto skutočnosť oznámiť na Obecnom úrade v Rudne . Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub drevín.